POȚI FI BIRUITOR!

Materialele pro­pu­se ca stu­diu pen­tru anul care urmea­ză, adu­na­te în car­tea „Poți fi biru­i­tor!” sunt nu doar o pro­vo­ca­re pen­tru o lup­tă de cuce­ri­re a unei culmi, ci și o asi­gu­ra­re că aceas­ta  poa­te fi atin­să. Putem să ne ridi­căm dea­su­pra aces­tei lumi pli­nă  de păcat, putem învin­ge ego­is­mul, nepă­sa­rea, nemul­țu­mi­rea și  putem ajun­ge biru­i­tori. În timp ce nu sun­tem asi­gu­rați că lup­ta  va fi ușoa­ră, cuvân­tul inspi­rat ne pro­mi­te că biru­in­ța poa­te fi  câști­ga­tă de ori­ci­ne care doreș­te și care este dis­pus să urmeze  sfa­tu­ri­le pen­tru dobân­di­rea aces­te­ia. Dumnezeu să călă­u­zeas­că pe fie­ca­re copil al Său care stu­di­a­ză  zil­nic Biblia cu rugă­ciu­ne. Fie ca toți să ajun­gem să‑L cunoaș­tem  mai îndea­proa­pe, să‑L iubim și să‑L implo­răm să vină mai curând acasă! 

 

Poți urmări pre­zen­ta­rea zil­ni­că și pe cana­lul de YouTube AZSMR 

 

 

Descarcă devo­țio­na­lul în for­mat PDF