„Trăiește viața folositor!” — Tabără pentru copii și adolescenți

Dragi copii și ado­les­cenți (6 – 15 ani), ne apro­pi­em din nou de ano­tim­pul verii, prin urma­re, aveți din nou posi­bi­li­ta­tea să par­ti­ci­pați la o tabă­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru voi, în Conferința Ardealul de Nord, în peri­oa­da 25 – 30 Iulie 2023, cu gene­ri­cul: „Trăiește via­ța folositor!”
Textul mot­to: “Iată ce este bine și de folos pen­tru oameni.” (Tit 3:8 up)
Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi într-un cadru natu­ral deo­se­bit, la o uni­ta­te de caza­re din satul de vacan­ță, situ­at la apro­xi­ma­tiv 4 km de loca­li­ta­tea Pădurea Neagră, jude­țul Bihor. Locația dis­pu­ne de came­re cu 3 paturi și baie pro­prie pen­tru fie­ca­re cameră.
Te aștep­tăm cu mare drag la aceas­tă tabă­ră, unde dorim să învă­țăm împre­u­nă des­pre secre­te­le unei vieți folo­si­toa­re și feri­ci­te, des­pre ce meri­tă și ce nu meri­tă să facem în aceas­tă via­ță și cum putem împli­nii pla­nul lui Dumnezeu cu noi.
Perioada – 25 – 30 Iulie 2023. Tabăra va înce­pe marți 25 iulie după ami­a­ză și se va înche­ia dumi­ni­că 30 iulie, la amiază.
Prețul – este de 500 lei/persoană, aces­ta inclu­de caza­rea și masa pe toa­tă peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui și de ase­me­nea cos­tu­ri­le pen­tru excur­si­i­le care se vor face.
Programul taberei
• stu­dii și dis­cu­ții inte­re­san­te pe baza gene­ri­cu­lui „Trăiește via­ța folo­si­tor!”, dar și alte subiec­te interesante.
• Ore de muzi­că, sănă­ta­te, acti­vi­tăți prac­ti­ce, dirigenție
• Excursii în natu­ră, momen­te de păr­tă­șie, de joa­ca etc.
Nu uitați să luați cu voi:
• Biblia, câte­va rechi­zi­te (ex.caiet, pix, creion)
• Haine adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joacă
• Instrumente muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tați la ele)
Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii, puteți suna până în data de 12 Iulie 2022, la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
— 0720100055 — Sami Negruț
— 0737433099 — Daniel Bernad
Vă aștep­tăm cu drag!!!