Congres internaţional de Sănătate, Familie şi Educaţie

Congres internaţional de Sănătate, Familie și Educație

Departamentele de Sănătate, Familie și Educație ale Conferinței Generale orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 8–18 august 2013 un con­gres inter­națio­nal la Campus Porumbacu.

Programul va cuprin­de teme de sănă­ta­te, edu­ca­ție și con­si­li­e­re pre- și post-mari­ta­lă, prin­tre par­ti­ci­panţi numă­rân­du-se fra­ţii:

  • Duraisamy Sureshkumar
  • Daniel Lee
  • Dragan Ivanov
  • Daniel Campodonico

Participarea este posi­bi­lă pe bază de rezer­va­re pre­a­la­bi­lă la tel. 0722381790, cos­tul cază­rii și al mese­lor ridi­cân­du-se la 50 Ron/pers/zi, în con­di­ți­i­le în care se va rămâ­ne cel puțin 3 zile. Întrucât numă­rul de locuri dis­po­ni­bi­le este unul limi­tat, vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re cei care vin cu sco­pul spe­ci­fic de a par­ti­ci­pa la toa­te pro­gra­me­le aces­tui con­gres. Întrucât sunt pre­vă­zu­te și dru­me­ții și acti­vi­tăți în aer liber, par­ti­ci­pan­ții sunt rugați să-și adu­că echi­pa­ment adec­vat și pen­tru aceas­ta.

Vă aștep­tăm cu drag!

Organizatorii