Un stil de viață sănătos: mișcare, slăbit, stres

Un stil de via­ță sănătos
Seria: „Sănătate și armo­nie” – pro­gra­m spe­cia­li­zat cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu între 4–10 mar­tie 2014.
Prezintă: dr. Ștefan Busnatu

Sinopsis:

Un stil de viață sănătos: mișcare, slăbit, stres

Un stil de viață sănătos: mișcare, slăbit, stres

Consecințele inac­ti­vi­tă­ții fizice

 • Ratele de supra­pon­de­ra­bi­li­ta­te sunt în creștere
 • Costurile finan­ci­a­re ridicate
 • Ratele de tul­bu­rări psi­hi­ce sunt în creștere

Recomandări de acti­vi­ta­te fizică

 • Recomandările actu­a­le sunt de minim 30 de minu­te de acti­vi­ta­te fizi­că de 3–5 ori pe săptămână.
 • Însă și 3 sesiuni de cate 10 minu­te sunt la fel de benefice.

Beneficii adu­se de acti­vi­ta­tea fizică

 • Sesiuni regu­la­te pot redu­ce ten­siu­nea, anxi­e­ta­tea, depre­sia și mânia.
 • Întărește imu­ni­ta­tea orga­nis­mu­lui redu­când ris­cul dezvol­tă­rii can­ce­ru­lui și sufe­rin­țe­lor cardiace.
 • Reduce valo­ri­le TA cât și ale LDL Colesterolului.
 • Fără acti­vi­ta­te fizi­că, orga­nis­mul pro­gre­siv pier­de lent pute­rea, ener­gia și capa­ci­ta­tea de a func­țio­na bine.
 • Pentru fie­ca­re oră de acti­vi­ta­te fizi­că mode­ra­tă regu­la­tă, câști­gați apro­xi­ma­tiv 2 ore adi­țio­na­le la spe­ran­ța de via­ță, chiar dacă este înce­pu­tă după vâr­sta mijlocie.

Tipuri de acti­vi­ta­te fizică

 • Aerobică
 • Anaerobă

Pierderea în greutate

 • Schimbarea balan­ței calori­ce în favoa­rea calo­ri­i­lor consumate.
 • Dacă con­su­măm mai puți­ne calo­rii decât avem nevo­ie pier­dem în greutate.

Cum ne afec­tea­ză stresul

 • Sentimente
 • Dureri
 • Nivele de ener­gie și somn

Reacție la stres

 • Mănânc pen­tru a mă liniști!
 • Vorbesc și mănânc foar­te repede
 • Consum alco­ol sau fumez pen­tru a mă liniști
 • Repezesc lucru­ri­le dar nu rea­li­zez mare lucru
 • Lucrez mai mult
 • Întârzii lucru­ri­le cu ade­vă­rat importante
 • Dorm prea mult sau prea puțin
 • Încerc să fac mai mul­te lucruri deodată

Tratamentul la stres

 • Discutați cu fami­lia și prietenii
 • Angajați-vă în acti­vi­tăți fizi­ce zilnice
 • Acceptați lucru­ri­le pe care nu le puteți schimba
 • Nu uitați să zâmbiți
 • Renunțați la vicii
 • Încetiniți rit­mul
 • Încercați să dor­miți 8 ore pe noapte
 • Organizați-vă
 • Încercați volun­ta­ri­a­tul
 • Încercați să nu vă îngrijorați