Tabără de Anul Nou — Ce fel de oameni?

În peri­oa­da 29 decem­brie 2013 — 2 ianu­a­rie 2014 Departamentul de Tineret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invi­ta la Campus Porumbacu pen­tru o tabă­ră de Anul Nou a tine­ri­lor cu genericul:

CE FEL DE OAMENI…?

Tabără de Anul Nou - Ce fel de oameni?

Motto: „Deci, fiind­că toa­te aces­te lucruri au să se stri­ce, ce fel de oameni ar tre­bui să fiţi voi, printr‑o pur­ta­re sfân­tă şi evla­vi­oa­să…?” 2 Petru 3:11

În aler­ga­rea noas­tră este momen­tul să ne oprim şi să ne luăm puţin timp de meditaţie.

„Lumea este ocu­pa­tă, este neli­ni­ş­ti­tă şi osân­di­tă. Răul este urmat cu zel, ca şi când aces­ta ar fi nepri­hă­ni­re, rătă­ci­ri­le ca şi când ar fi ade­văr şi păca­tul ca şi când ar fi sfinţe­nie. Întunericul aco­pe­ră pămân­tul şi negu­ră mare popoa­re­le. Şi oare popo­rul lui Dumnezeu să fie ador­mit în ast­fel de tim­puri? Oare acei care au ade­vă­rul să doar­mă ca şi când ar fi para­li­za­ţi? Necredincioşii decla­ră că, dacă ei ar cre­de ceea ce măr­tu­ri­sesc cre­ş­ti­nii, ar fi mult mai zeloşi decât sunt aceş­tia. Dacă noi cre­dem că sfârşi­tul tutu­ror lucru­ri­lor este aproa­pe, atunci ‘ce fel de oameni ar tre­bui să fiţi voi, printr‑o pur­ta­re sfân­tă şi evlavioasă?’

Fiecare suflet care cre­de real­men­te în ade­văr va avea fap­te cores­pun­ză­toa­re. Dacă ade­vă­rul este plan­tat adânc mai întâi în sufle­te­le lor, atunci ei vor cău­ta să‑l plan­te­ze şi în ini­mi­le alto­ra. Adevărul este păs­trat mult prea mult în cur­tea de afa­ră. Aduceţi‑l în tem­plul lăun­tric al sufle­tu­lui, întronaţi‑l în ini­mă şi lăsaţi‑l să con­tro­le­ze via­ţa.T. Vol. 5

Dacă ini­ma ta tân­jeş­te după o cunoa­ş­te­re mai prac­ti­că a lui Isus, te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde te vei bucu­ra de păr­tă­şia cu Isus care va fi invi­ta­tul nos­tru spe­cial, pre­cum și de păr­tă­şia cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi la aceas­tă tabără.

Din pro­gram:

 • Teme susţi­nu­te de tineri inspi­ra­te din generic;
 • Grupuri de discuţii;
 • Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experienţe;
 • Drumeţii şi alte acti­vi­tă­ţi recreative;
 • Program spe­cial de Anul Nou.

Preţul cază­rii şi al mesei este de 240 Ron/persoană/toată peri­oa­da, bani care vor fi achi­ta­ţi astfel:

 1. 60 RON îi veţi depu­ne când faceţi rezer­va­rea în urmă­to­rul cont ban­car RO80RZBR0000060016159347 pe nume­le Cristian Rădoiaş. (Dacă nu depu­neţi aceas­tă sumă nu veți putea rezer­va locurile).
 2. Restul de 180 RON îi veţi achi­ta la sosi­rea voas­tră la tabără.

Înscrierile se vor face la Cristian Rădoiaş (după ce aţi depus cei 60 RON) până pe 23 Decembrie, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: 0727300723; 0765674214.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de, pen­tru că exis­tă ten­dinţa de a ne înscrie în ulti­me­le zile. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, asta neîn­sem­nând că nu vor fi bine pri­mi­ţi şi cei mai învâr­stă sau părinţii.

Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră şi nu şi-au făcut rezer­va­rea în prealabil.

Cazarea se va face dumi­ni­că intre ore­le 14:00 — 17:00 iar pro­gra­mul va înce­pe la ore­le 19:00.

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom reve­ni şi cu alte deta­lii în timp util.

Atenţie:

Dacă veţi par­ti­ci­pa la aceas­tă tabă­ră înseam­nă ca sun­teţi de acord cu regu­la­men­tul tabe­rei:

 1. Se va res­pec­ta pro­gra­mul tabe­rei care va fi afi­şat, aceas­ta înseam­nă că pre­zenţa la pro­gra­me şi alte acti­vi­tă­ţi este obli­ga­to­rie.
 2. Este inter­zi­să pără­si­rea teri­to­ri­u­lui tabe­rei fără per­mi­siu­ne.
 3. Ora de deş­tep­ta­re este vala­bi­lă pen­tru toţi, o tabă­ră în care fie­ca­re se scoa­lă când vrea este aproa­pe în mod sigur o tabă­ră dezorganizată.
 4. Ora de stin­ge­re va fi res­pec­ta­tă cu stric­teţe de toţi par­ti­ci­panţii la tabă­ră. Sunt inter­zi­se ori­ce acti­vi­tă­ţi după ora de stingere.
 5. Îmbrăcămintea în incin­ta cam­pu­su­lui, pre­cum şi în afa­ra lui, va fi doar cea care este apro­ba­tă de Biblie.
 6. Este inter­zi­să pre­zenţa în altă came­ră (decât cea în care s‑a făcut repar­ti­za­rea la înce­pu­tul tabe­rei) după ora stin­ge­rii.
 7. În tabă­ră se ascul­tă şi se va cân­ta numai muzi­că cre­ş­ti­nă.
 8. Tratează‑i pe alţii aşa cum ai vrea să fii tra­tat. Nu murmura.
 9. Respect faţă de lide­rii de tine­ret.
 10. Este inter­zi­să folo­si­rea petar­de­lor şi a altor sub­stan­țe peri­cu­loa­se.

Programul tabe­rei:

Duminică
Cazare, repar­ti­za­rea pe camere
Deschiderea Taberei şi cuvânt de bun venit
Prezentare
Program de mulțumire
Cântări
Cunoaștere

Luni
Cerc de rugăciune
Prezentări
Ateliere de discuție
Învățarea imnu­lui taberei
Ora de bul­gă­re­a­lă sau de săniuș
Ora de experiente
Ora de stat de vor­bă (la taclale)
Prezentarea teme­lor pe came­re (pri­ma parte)
Diverse activități

Marți
Cerc de rugăciune
Ieșire în natură
Seara va fi pro­gram spe­cial de anul nou
Prezentare
Program de laudă
Diverse activități
Posibil foc de tabără

Miercuri
Cerc de rugăciune
Prezentări
Ateliere de discuții
Ora de bul­gă­re­a­lă sau de săniuș
Ora de stat de vor­bă (la taclale)
Concurs de poe­zie pe grupe
Prezentarea teme­lor pe came­re (par­tea a doua)
Diverse activități

Joi
Cerc de rugăciune
Impresii
Ieșire în natura

Pe tot par­cur­sul tabe­rei vom bene­fi­cia de o masă boga­tă, de o atmosfe­ra de fami­lie, un aer curat și nu în ulti­mul rând de pre­zen­ța Lui în mij­lo­cul nostru.

Vă aştep­tăm cu drag!

Departamentul de Tineret al Uniunii Române