Prietenii Împăratului — Congres internațional de tineret

Prietenii Împăratului - Congres internațional de tineret

Invitație cor­di­a­lă, tutu­ror celor inte­re­sați, la Congresul inter­națio­nal de tine­ret din 12–18 august, 2013 la Mogyorod, Ungaria.

Tema: „Prietenii Împăratului”

Motto: „Voi sun­teți pri­e­te­nii Mei, dacă faceţi ce vă porun­cesc Eu…” Ioan 15:14

Prieteni, așa cum în majo­ri­ta­te deja ați aflat, ni se pre­gă­teș­te în august o săp­tămâ­nă de întâl­ni­re cu Dumnezeu și cu copi­ii Săi de prin toa­te păr­ți­le Pământului! Vom fi pri­miți cu ace­eași ospi­ta­li­ta­te de care vă adu­ceți cu sigu­ran­ță amin­te, în bise­ri­ca din Mogyorod (la aprox 23 km de cen­trul Budapestei).

Cazarea se află în Campusul Universitar Godollo, (la aprox 9 km de Biserica Mogyorod). Există doua vari­an­te de cazare:

  • în came­re cu două paturi, și baie pro­prie, în con­di­ții exce­len­te! (Partea aceas­ta a Campusului a fost reno­va­tă anul tre­cut, cu mobi­li­er nou, etc.) la pre­țul de 24 Euro/pat/noapte
  • în came­re cu trei paturi, bune, îngri­ji­te, cu baia comu­nă la capă­tul culoa­ru­lui, la pre­țul de 18 Euro/pat/noapte.

Aceste pre­țuri includ cele trei mese pe zi, care ne vor fi ofe­ri­te chiar în Mogyorod, în sala de mese pro­prie a bisericii.

Detalii și pre­țul excur­si­ei de joi, 15 august, par­te a pro­gra­mu­lui aces­tui con­gres, le veți găsi în curând pe site-ul anun­țat mai jos.

Creștinul nu se poa­te bucu­ra sin­gur! El „chea­mă pe pri­e­te­nii și veci­nii săi, și le zice: ‘Bucurați-vă împre­u­nă cu mine!…” (Luca 16:6) Așa că invi­tă-ți căl­du­ros prietenii!

Înregistrează-ți par­ti­ci­pa­rea cât mai curând (cel mai târ­ziu pe 10 iulie inclu­siv) la adre­sa www.youth4tomorrow.net unde găsești for­mu­la­rul de înscri­e­re, și alte deta­lii ale adu­nă­rii, care vor fi pos­ta­te acolo!

Formularul de înscri­e­re, pre­cum și ori­ce alte între­bări, cla­ri­fi­cări, etc., te rugăm să le trans­miți la aces­te adre­se electronice:


(Radu Ioniță)
(Zoli Matias, direc­to­rul Dep. Tin. Ungaria)

Pentru călă­to­ria în Ungaria, ia legă­tu­ra cu Secretarii depar­ta­men­tu­lui de tine­ret din Conferința ta. În grup nu e doar mai plă­cut, ci și mai ieftin!

Ești aștep­tat, ală­tu­ri de cei­lalți “Prieteni ai Împăratului”!

Frații tăi din Departamentul de Tineret