Știri din Conferința Ardealul de Nord

Evanghelizare la Băile 1 Mai

Evanghelizare la Băile 1 Mai

Prin harul lui Dumnezeu am ajuns la împli­ni­rea unui an de acti­vi­ta­te misio­na­ră medi­ca­lă, pe care o des­fă­șu­răm în incin­ta hote­lu­lui Ceres, situ­at în sta­țiu­nea bal­ne­o­cli­ma­te­rică 1 Mai, de lân­gă Oradea. Acest hotel slu­jeș­te ca loc de găz­du­i­re a per­soa­ne­lor din toa­tă țara, care vin pen­tru o peri­oa­dă de 16–18 zile, cu sco­pul îmbu­nă­tă­ți­rii sănă­tă­ții fizice.

În fie­ca­re mier­curi și dumi­ni­că fra­te­le Florin Chirilă pre­zin­tă aici prin­ci­pi­i­le unui nou stil de via­ță și în ace­lași timp, impor­tan­ța res­ta­bi­li­rii unei legă­turi per­so­na­le cu Dumnezeu. La aces­te oca­zii numă­rul per­soa­ne­lor, în func­ție de com­po­nen­ța seri­ei, vari­a­ză de la 25 la 70 de per­soa­ne pre­zen­te la fie­ca­re întâl­ni­re. Unele per­soa­ne au accep­tat invi­ta­ția de‑a fi pre­zen­te și la bise­ri­că în Sabat.

Am avut expe­rien­țe fru­moa­se întâl­nind oameni deo­se­biți, cu o des­chi­de­re lar­gă spre Cuvântul lui Dumnezeu. Multe per­soa­ne se întorc aca­să cu dorin­ța, chiar hotă­rârea, de‑a face o schim­ba­re. Credem că Dumnezeu va face ca sămân­ța semă­na­tă să încol­țeas­că în une­le inimi la tim­pul rân­du­it de El.

Rugați-vă pen­tru ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze aceas­tă acti­vi­ta­te cu căi și mij­loa­ce pen­tru a mer­ge mai depar­te, în spe­cial pen­tru ace­le per­soa­ne care doresc să facă o schim­ba­re în vie­ți­le lor.

Samuel Negruț

Conferința spirituală de la Bogdan Vodă

Nelu Bogdan la conferința spirituală de la Bogdan Vodă

Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria de a par­ti­ci­pa la con­fe­rin­ța spi­ri­tu­a­lă orga­ni­za­tă în par­tea nor­di­că a Conferinței Ardealul de Nord, în comu­ni­ta­tea Bogdan Vodă, în data de 25 ianu­a­rie 2015.

Frații din Uniunea Română ne-au pre­zen­tat subiec­te înăl­ță­toa­re, tema cen­tra­lă fiind nevo­ia păs­tră­rii iden­ti­tă­ții noas­tre ca popor și dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră de a fi deo­se­biți „la modul prac­tic”, vor­bi­rea, ati­tu­di­nea, îmbră­că­min­tea, com­por­ta­men­tul nos­tru fiind mode­la­te după un „așa stă scris” și nu după obi­ce­iul și moda lumii. S‑a accen­tu­at de ase­me­nea nevo­ia unei cre­din­țe baza­te pe Scriptură și Spiritul Profetic, ca sur­se de refe­rin­ță și călă­u­ză în via­ța de zi cu zi, sub­li­ni­in­du-se și fap­tul că sigi­li­ul lui Dumnezeu va fi pus pe frun­ți­le ace­lo­ra care și-au mode­lat via­ța după mode­lul Domnului Hristos și aleg, chiar din aceas­tă lume, să fie ascul­tă­tori de cerin­țe­le Sale în toa­te amă­nu­n­te­le vieții.

Conferința spirituală de la Bogdan Vodă

S‑au făcut ape­luri la ini­mi­le ascul­tă­to­ri­lor, atră­gân­du-se aten­ția asu­pra modu­lui cum pri­vim și apli­căm lucra­rea mărea­ță a pla­nu­lui divin în vie­ți­le noas­te, asu­pra nevo­ii unei con­ști­in­țe cura­te prin care Duhul Sfânt să poa­tă lucra, impre­sionând min­tea și ini­mi­le noaste.

La con­fe­rin­ță au par­ti­ci­pat și frați din comu­ni­tă­ți­le apro­pi­a­te: Repedea, Petrova, Vișeu pre­cum și pri­e­te­ni de ade­văr din loca­li­ta­te și din împrejurimi.

Tinerii și copi­ii pre­zenți ne-au încân­tat sufle­te­le cu cân­tări și poe­zii, pro­gra­mul nos­tru fiind atât dedi­cat stu­di­u­lui și medi­ta­ți­ei, dar și de lau­dei și recu­noș­tin­ței la adre­sa lui Dumnezeu.

Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru oca­zia de care ne-am bucu­rat și pen­tru îndem­nul pri­mit cu aceas­tă ocazie.

A con­sem­nat Neluțu Dărămuș