Paște mielușeii Mei: Întrunire pentru lideri

Paște mielușeii Mei: Întrunire pentru lideri

Paște mielușeii Mei

Prin harul lui Dumnezeu, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZS-MR orga­ni­zea­ză o întru­ni­re la nivel națio­nal a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și ado­les­cenți sub gene­ri­cul „Paște mie­lu­șe­ii Mei”. Acest eve­ni­ment este orga­ni­zat în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Educație al Uniunii Romane cât și cu cel al Conferinței Generale a AZS-MR.

Invitația se adre­sea­ză: res­pon­sa­bi­li­lor depar­ta­men­tu­lui de tine­ret și copii din toa­te Conferințele din România, per­soa­ne­lor care au mai fost impli­ca­te în diver­se acti­vi­tăți cu copi­ii și ado­les­cen­ții, celor care lucrea­ză în învă­țământ și de ase­me­nea per­soa­ne­lor care sunt dori­toa­re și au aceas­tă încli­na­ție de a se impli­ca pen­tru vii­tor în ast­fel de programe.

„Nimic nu este de o mai mare impor­tan­ță ca edu­ca­rea copi­i­lor și a tine­ri­lor noș­tri. Biserica tre­bu­ie să mani­fes­te și să stâr­neas­că un pro­fund inte­res în aceas­tă lucra­re, pen­tru că acum, mai mult ca ori­când, Satana și oști­rea lui sunt hotă­râți să‑i înșe­le pe tineri sub stan­dar­dul întu­ne­cat, ce con­du­ce spre rui­nă și moar­te”. Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi 165.1

„Dacă ar tre­bui să lucrăm vreo­da­tă cu maxi­mă seri­o­zi­ta­te, acum este acel moment. Vrăjmașul pre­sea­ză din toa­te păr­ți­le ase­me­nea unui potop. Numai pute­rea lui Dumnezeu ne poa­te sal­va copi­ii ca să nu fie mătu­rați de valul rău­lui. Răspunderea afla­tă asu­pra părin­ți­lor, edu­ca­to­ri­lor și a mem­bri­lor bise­ri­cii — ace­ea de a‑și face par­tea în coo­pe­ra­rea cu Dumnezeu — este mai mare decât o pot expri­ma cuvin­te­le”. Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi 166.2

„Educatori, tre­bu­ie să vă con­ști­en­ti­zați atât răs­pun­de­ri­le, cât și pri­vi­le­gi­i­le. Vă între­bați, poa­te: „Cine este des­tul de capa­bil pen­tru aceas­tă lucra­re?” „Harul Meu îți este de-ajuns” (2 Corinteni 12, 9) este asi­gu­ra­rea Marelui Educator. Dacă‑L lași pe Isus în afa­ra pro­ble­mei, fără a cău­ta aju­to­rul Său, într-ade­văr, misiu­nea îți este fără spe­ran­ță. Dar, în înțe­lep­ciu­nea și pute­rea Lui, poți reu­și în chip nobil”. Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi 167.3

Locația: acest eve­ni­ment va avea loc la sedi­ul Bisericii AZS-MR din România,  Făgăraș, str. Negoiu, nr. 24.

Perioada: 1 febru­a­rie 2015, pro­gra­mul va înce­pe la ora 10:00.

Pentru buna des­fă­șu­ra­re a pro­gra­mu­lui avem urmă­toa­rea rugă­min­te: Cei care doresc să par­ti­ci­pe , în spe­cial cei de la dis­tan­țe mai mari, pen­tru care e mai greu să ajun­gă dumi­ni­că 1 febru­a­rie la ora sta­bi­li­tă, au posi­bi­li­ta­tea de a ajun­ge la Făgăraș de vineri 30 ianu­a­rie 2015, până la înce­pe­rea zilei de Sabat.

Cazarea și masa pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment va fi gratuită.

Din pro­gram:

  • Serviciu divin
  • Grupuri de dis­cu­ții pe baza stu­di­u­lui care se va prezenta
  • Plănuirea diver­se­lor acti­vi­tăți și pro­gra­me pen­tru copii și adolescenți
  • Momente de rugă­ciu­ne, păr­tă­șie, expe­rien­țe, etc.

Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei întruniri!

Dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest eve­ni­ment nu ezi­tați să ne‑o trans­mi­te-ți direct sau la telefon.

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii lega­te de depla­sa­re și nu numai, vă rugăm să vă adre­sați res­pon­sa­bi­li­lor Departamentului de Tineret din Conferința dum­ne­a­voas­tră  până în data de 22 ianu­a­rie 2015, sau la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

  • 0720100094 — Ghiță Ulici
  • 0727300730 — Iosif Siko

Sunteți bine­ve­niți!