Întrunirea Preşedinţilor de Uniuni, 13–17 august 2008

La ini­ția­ti­va fra­ți­lor din Conferința Generală, Uniunea Română a găz­du­it în peri­oa­da 13–17 august 2008 întru­ni­rea fra­ți­lor Președinți de Uniuni, la care au par­ti­ci­pat frați din patru con­ti­nen­te, aceștia având oca­zia unui fruc­tu­os schimb de idei și expe­rien­ță. În res­tul tim­pu­lui rămas dis­po­ni­bil până la zbo­rul lor de întoar­ce­re, ei au avut oca­zia de a cunoaș­te câte puțin din fru­moa­sa noas­tră țară și de a se bucu­ra împre­u­nă cu fra­ții din diver­se comunități.