Cea mai înaltă onoare — Prietenii Împăratului

Cea mai îna­l­tă onoare
Seria: „Prietenii Împăratului” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12–18 august 2013.
Prezintă: Adrian Fînaru

Partea I

Partea II

Sinopsis:

Cea mai înaltă onoare

Cea mai înaltă onoare la tabăra Prietenii Împăratului

Serviciul unui fiu, nu al unui sclav

2Cor 5:15 Şi El a murit pen­tru toţi, pen­tru ca cei ce tră­iesc să nu mai tră­i­as­că pen­tru ei înşi­şi, ci pen­tru Cel ce a murit şi a învi­at pen­tru ei.

2Cor 5:14 Căci dra­gos­tea lui Hristos ne strânge;

Noi sun­tem tri­miși de Hristos!

Fapte 13:47 Căci aşa ne‑a porun­cit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mân­tu­i­rea până la mar­gi­ni­le pământului.”

Când le‑a încre­din­țat uce­ni­ci­lor misiu­nea Sa, Domnul Hristos se afla doar la câți­va pași de tro­nul ceresc. Incluzându‑i în rân­dul misio­na­ri­lor pe toți cei ce vor cre­de în Numele Său, El a spus: „Mergeți în toa­tă lumea și pre­di­cați Evanghelia la ori­ce făp­tu­ră”. Puterea lui Dumnezeu urma să fie cu ei. Sfaturi pen­tru o slu­ji­re creș­ti­nă efi­cien­tă p. 9

Fiecare uce­nic ade­vă­rat este năs­cut în Împărăția lui Dumnezeu ca misio­nar. Hristos Lumina Lumii p. 195

Toți ace­ia care au pri­mit lumi­na dum­ne­ze­ias­că tre­bu­ie să lumi­ne­ze căra­rea ace­lo­ra care nu cunosc lumi­na vie­ții. Hristos Lumina Lumii p. 152

Timpul este scurt

Ioan 9:4 Cât este ziuă, tre­bu­ie să lucrez lucră­ri­le Celui ce M‑a tri­mis; vine noap­tea, când nimeni nu mai poa­te să lucreze.

Solia care mi se porun­ceș­te să le‑o ves­tesc celor din popo­rul nos­tru în tim­pul aces­ta este: Lucrați în ora­șe fără nici o întâr­zi­e­re, deo­a­re­ce tim­pul este scurt. Evanghelizare p. 33.3

Curând, oame­nii vor fi obli­gați să ia hotă­râri impor­tan­te și tre­bu­ie să aibă oca­zia de a auzi și de a înțe­le­ge ade­vă­rul Bibliei, ca să poa­tă lua deci­zia înțe­leap­tă de a tre­ce de par­tea cea bună, Dumnezeu îi chea­mă pe solii Săi în ter­meni clari să aver­ti­ze­ze ora­șe­le, atâ­ta vre­me cât harul încă rămâ­ne și atâ­ta vre­me cât mul­ți­mi­le încă sunt sen­si­bi­le la influ­en­ța trans­for­ma­toa­re a ade­vă­ru­lui biblic. Evanghelizare p. 25.3

Misiune sacră

Ca pro­o­roc, Ioan urma „să întoar­că ini­ma părin­ți­lor la copii și pe cei neas­cul­tă­tori la umbla­rea în înțe­lep­ciu­nea celor nepri­hă­niți, ca să găteas­că Domnului un norod bine pre­gă­tit pen­tru El”. Prin lucra­rea de a pre­găti calea pen­tru întâia veni­re a lui Hristos, el era repre­zen­tan­tul ace­lo­ra care au să pre­gă­teas­că un popor pen­tru a doua veni­re a Domnului. Hristos Lumina Lumii p. 101

O che­ma­re la redeșteptare

Isa 60:1 Scoală-te, lumi­nea­ză-te! Căci lumi­na ta vine, şi sla­va Domnului răsa­re pes­te tine.

Fac apel la fra­ții noș­tri să se tre­zeas­că. Facultățile spi­ri­tu­a­le vor slă­bi și vor pieri, dacă nu sunt puse la lucru în câști­ga­rea de sufle­te la Hristos. Ce scu­ză poa­te fi ofe­ri­tă pen­tru negli­ja­rea marii și gran­di­oa­sei lucrări pen­tru împli­ni­rea căre­ia Hristos Și‑a dat via­ța? 9 T p. 105

Nu ne putem îngă­dui ca, în puți­ne­le zile pe care le avem aici pe pământ, să ne folo­sim tim­pul în ușu­ră­ta­te și nimi­curi. 9 T p. 106

Noi putem gră­bi veni­rea Domnului

2Pet 3:11–12 Deci, fiind­că toa­te aces­te lucruri au să se stri­ce, ce fel de oameni ar tre­bui să fiţi voi, printr‑o pur­ta­re sfân­tă şi evla­vi­oa­să, aştep­tând şi gră­bind veni­rea zilei lui Dumnezeu,…?

Stă în pute­rea noas­tră să gră­bim veni­rea Domnului, ves­tind lumii Evanghelia. Hristos Lumina Lumii p. 633

Ploaia târ­zie nu va cădea, decât dacă bise­ri­ca lucrează

Mat 24:14 Evanghelia aceas­ta a Împărăţiei va fi pro­po­vă­du­i­tă în toa­tă lumea, ca să slu­jeas­că de măr­tu­rie tutu­ror nea­mu­ri­lor. Atunci va veni sfârşitul.

Când vom fi con­sa­crați cu toa­tă ini­ma în slu­j­ba lui Hristos, Dumnezeu va recu­noaș­te acest fapt, revăr­sân­du-Și Duhul fără măsu­ră, dar acest lucru nu va avea loc până când cea mai mare par­te a mem­bri­lor bise­ri­cii nu vor fi împre­u­nă-lucră­tori cu Dumnezeu. Evanghelizare p. 699

De ce are Dumnezeu o biserică?

Biserica lui Hristos de pe pământ a fost orga­ni­za­tă în sco­puri misio­na­re… Sfaturi pen­tru ser­vi­cii creș­ti­ne p. 72

O comu­ni­ta­te acti­vă e o comu­ni­ta­te vie. Noi sun­tem zidiți ca pie­tre vii, și fie­ca­re pia­tră tre­bu­ie să emi­tă lumi­nă. 6 T p. 435

Dumnezeu a aștep­tat mul­tă vre­me ca spi­ri­tul de slu­ji­re să pună stă­pâ­ni­re pe întrea­ga bise­ri­că, ast­fel încât fie­ca­re om să lucre­ze pen­tru El potri­vit des­to­i­ni­ci­ei sale. Sfaturi pen­tru ser­vi­cii creș­ti­ne p. 11

Există un loc pen­tru tine

Mar 5:19–20 Isus nu i‑a dat voie, ci i‑a zis: „Du-te aca­să la ai tăi şi poves­teş­te-le tot ce ţi‑a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.” El a ple­cat şi a înce­put să ves­teas­că prin Decapole tot ce‑i făcu­se Isus. Şi toţi se minunau.

Fiecare are locul său în pla­nul cel veș­nic al ceru­lui. Fiecare tre­bu­ie să lucre­ze în cola­bo­ra­re cu Domnul Hristos pen­tru mân­tu­i­rea celor păcă­toși. Parabolele Domnului Hristos p. 326

Concluzie

Apoc 18:1 După ace­ea, am văzut cobo­rân­du-se din cer un alt înger, care avea o mare pute­re; şi pămân­tul s‑a lumi­nat de sla­va lui.