Spre o căsătorie Regală — Prietenii Împăratului

Spre o căsă­to­rie Regală
Seria: „Prietenii Împăratului” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12–18 august 2013.
Prezintă: Radu Ioniță

Sinopsis:

Spre o căsătorie Regală

Spre o căsătorie Regală, Prietenii Împăratului

Prov 18:22 Cine găseş­te o nevas­tă bună găseş­te feri­ci­rea; este un har pe care‑l capă­tă de la Domnul.

Visul unui cămin

Cant 1:15 Ce fru­moa­să eşti, iubi­to, uite ce fru­moa­să eşti cu ochii tăi de porumbiţă!

Cant 1:16 Ce fru­mos eşti, prea­iu­bi­tu­le, ce plă­cut eşti!

Cant 1:2 Să mă săru­te cu săru­tă­ri­le gurii lui! Căci toa­te dezmi­er­dă­ri­le tale sunt mai bune decât vinul,…

Căsătoria: un design stră­lu­ci­tor al lui Dumnezeu

Gen 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chi­pul Nostru, după ase­mă­na­rea Noastră”

Domnul Hristos nu a impus celi­ba­tul nici unei cate­go­rii de oameni. El nu a venit pen­tru a nimici rela­ția sacră a căsă­to­ri­ei, ci pen­tru a o înăl­ța și a o rea­du­ce la sfin­țe­nia ei de la ori­gi­ne. El pri­veș­te cu plă­ce­re spre ace­le fami­lii în care domneș­te dra­gos­tea sfân­tă și nee­go­is­tă. CA 121.2

Căsătoria o pre­gus­ta­re a cerului

Domnul Hristos a ono­rat căsă­to­ria, făcând de ase­me­nea din aceas­ta un sim­bol al legă­tu­rii din­tre El și cei răs­cum­pă­rați ai Săi. El Însuși este mire­le; mirea­sa este bise­ri­ca, des­pre care — ea fiind alea­sa Sa — El spu­ne: „Ești fru­moa­să de tot, iubi­to; nu ai nici un cusur.” CA 26.2

Căsătoria un colț de cer

Un colț de cer este acel cămin în care domneș­te Duhul lui Dumnezeu. Dacă este împli­ni­tă voin­ța lui Dumnezeu, soțul și soția se vor res­pec­ta reci­proc și vor cul­ti­va iubi­rea și încre­de­rea. CA 15.4

Logodna lui Adam

Cât timp a curtat‑o Adam pe Eva?

Gen 2:22–23 Din coas­ta pe care o lua­se din om, Domnul Dumnezeu a făcut o feme­ie şi a adus‑o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit ace­ea care este os din oase­le mele şi car­ne din car­nea mea! Ea se va numi „feme­ie”, pen­tru că a fost lua­tă din om.”

El…

Gen 1:27–28 Dumnezeu a făcut pe om după chi­pul Său, l‑a făcut după chi­pul lui Dumnezeu; par­te băr­bă­teas­că şi par­te feme­ias­că i‑a făcut. Dumnezeu i‑a bine­cu­vân­tat şi Dumnezeu le‑a zis: „Creşteţi, înmulţi­ţi-vă, umpleţi pămân­tul şi supuneţi‑l; şi stă­pâ­ni­ţi pes­te peş­tii mării, pes­te păsă­ri­le ceru­lui şi pes­te ori­ce vieţu­i­toa­re care se miş­că pe pământ.”

Noi…

Gen 5:3 La vâr­sta de o sută trei­zeci de ani, Adam a năs­cut un fiu după chi­pul şi ase­mă­na­rea lui şi i‑a pus nume­le Set.

Cine ale­ge pen­tru tine un partener?

Avem nevo­ie de un timp al logodnei

 • Cât ar tre­bui să dure­ze logodna?
 • Care este moti­vul logodnei?

Rugăciune

Un creș­tin sin­cer nu va avan­sa în aceas­tă direc­ție fără apro­ba­rea lui Dumnezeu. El nu va dori să alea­gă pen­tru el însuși, ci va simți că Dumnezeu ale­ge pen­tru el. SCT 460.1

Căutați sfat!

 • Părinți
 • Pastori
 • Persoane de încredere

Nu înce­peți prea devreme!

Binele soci­e­tă­ții, la fel ca și cel mai îna­lt inte­res al stu­den­ți­lor, cere ca ei să nu încer­ce să-și alea­gă un par­te­ner de via­ță atâ­ta timp cât pro­pri­ul lor carac­ter nu este încă dezvol­tat, jude­ca­ta lor este lip­si­tă de matu­ri­ta­te și atâ­ta timp cât sunt lip­siți de ase­me­nea de gri­ja și îndru­ma­rea părin­teas­că. FE 62.2

Modestie și rezervă

Părțile impli­ca­te vio­lea­ză frec­vent regu­li­le modes­ti­ei și reți­ne­rii și se fac vino­va­te de indis­cre­ție, dacă nu cal­că Legea lui Dumnezeu. CA 55.1

Atenție: Camere video pornite

Nu tre­bu­ie ros­ti­te cuvin­te, nu tre­bu­ie făcu­te fap­te pe care nu ați vrea ca înge­rii cei sfinți să le înre­gis­tre­ze în căr­ți­le de sus. Singura țin­tă să vă fie sla­va lui Dumnezeu. Inima tre­bu­ie să dea pe față numai sim­ță­min­te cura­te, sfin­te, dem­ne de urma­șii lui Hristos, înăl­ță­toa­re, mai mult cerești decât pămân­tești. CA 55.2

Evaluează! (Ea)

Înainte de a‑și da accep­tul în pri­vin­ța căsă­to­ri­ei, fie­ca­re feme­ie ar tre­bui să se între­be dacă cel cu care este pe cale să-și uneas­că des­ti­nul meri­tă. SCT 439.2

 • Care este tre­cu­tul lui?
 • Este via­ța lui curată?
 • Este dra­gos­tea lui pen­tru ea nobi­lă, de un carac­ter ele­vat, sau este numai o emo­ție nebunească?
 • Are el tră­să­turi de carac­ter care o vor face fericită?
 • Poate ea găsi pace și bucu­rie ade­vă­ra­tă în afec­țiu­nea lui?
 • Îi va per­mi­te el să-și păs­tre­ze indi­vi­du­a­li­ta­tea sau va tre­bui să-și sub­or­do­ne­ze con­ști­in­ța și jude­ca­ta con­tro­lu­lui soțu­lui ei?
 • Ca urmaș al lui Hristos, ea nu-și apar­ți­ne, ci a fost cum­pă­ra­tă cu un preț. Va putea ea să ono­re­ze cere­ri­le Mântuitorului mai pre­sus de orice?
 • Vor fi cor­pul și sufle­tul, gân­du­ri­le și țelu­ri­le păs­tra­te cura­te și sfinte?

Nu te gră­bi! Prudență

Satana este foar­te ocu­pat să‑i gră­beas­că pe tine­rii fără expe­rien­ță să intre în legă­tu­ra căsă­to­ri­ei. SCT 455.1

Păstrați „dis­tan­ța contemplării”

Ar fi mult mai potri­vit să fie lăsa­te une­le din­tre ore­le petre­cu­te îna­in­te de căsă­to­rie pen­tru peri­oa­da de după căsă­to­rie. Dar, în gene­ral, căsă­to­ria pune punct devo­ta­men­tu­lui mani­fes­tat în peri­oa­da de cur­ta­re. SCT 457.2

Fi nobil și franc!

Un tânăr care se bucu­ră de tovă­ră­șia unei tine­re și îi câști­gă pri­e­te­nia fără ști­rea părin­ți­lor aces­te­ia nu se poar­tă ca un ade­vă­rat creș­tin nici față de părin­ții ei și nici față de ea. FE 101.1

Discută cu părin­ții ei!

Fi rațio­nal! (nu doar sentimental)

Dragostea este o plan­tă de ori­gi­ne cereas­că. Nu este lip­si­tă de rațiu­ne, nu este oar­bă. Este cura­tă și sfân­tă. Pasiunea ini­mii firești este alt­ce­va. SCT 459.2