Predestinați pentru glorie — Prietenii Împăratului

Predestinați pen­tru glo­rie
Seria: „Prietenii Împăratului” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12–18 august 2013.
Prezintă: Radu Ioniță

Sinopsis:

Prietenii Împăratului

Ioan 15:14 Voi sun­teţi pri­e­te­nii Mei, dacă faceţi ce vă porun­cesc Eu.

Predestinați pentru glorie

Rom 8:29 Căci pe ace­ia pe care i‑a cunos­cut mai dina­in­te, i‑a şi hotă­rât mai dina­in­te să fie ase­me­nea chi­pu­lui Fiului Său, pen­tru ca El să fie Cel întâi năs­cut din­tre mai mulţi fra­ţi.

Care este sco­pul vie­ții?

Predestinați pentru glorie

Care este des­ti­nul meu?

Fapte 13:48 Neamurile se bucu­rau când au auzit lucrul aces­ta şi prea­mă­reau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rân­dui­ţi să cape­te via­ţa veş­ni­că au cre­zut.

Rom 9:16 Aşadar, nu atâr­nă nici de cine vrea, nici de cine alear­gă, ci de Dumnezeu care are milă.

Ce este pre­des­ti­na­rea?

  1. Actul pre­des­ti­nă­rii sau con­di­ția de a fi pre­des­ti­nat.
  2. Teologic
  1. Doctrina că Dumnezeu a rân­du­it toa­te lucru­ri­le dina­in­te, în spe­cial a ales anu­mi­te sufle­te pen­tru mân­tu­i­rea veș­ni­că.
  2. Decretul divin prin care toa­te sufle­te­le sunt rân­du­i­te dina­in­te fie pen­tru mân­tu­i­re, fie pen­tru con­dam­na­re.
  3. Actul lui Dumnezeu de a rân­dui toa­te lucru­ri­le care au fost și care vor urma.
  1. Destin, soar­tă.

Free Dictionary

Predestinarea lui Dumnezeu

Rom 8:29 Căci pe ace­ia pe care i‑a cunos­cut mai dina­in­te, i‑a şi hotă­rât mai dina­in­te să fie ase­me­nea chi­pu­lui Fiului Său, pen­tru ca El să fie Cel întâi năs­cut din­tre mai mulţi fra­ţi.

Cale fera­tă sau volan?

Ios 24:15 Şi dacă nu găsi­ţi cu cale să slu­ji­ţi Domnului, ale­geţi astăzi cui vreţi să slu­ji­ţi: sau dum­ne­ze­i­lor căro­ra le slu­jeau părinţii voş­tri din­co­lo de Râu, sau dum­ne­ze­i­lor amo­ri­ţi­lor în a căror ţară locu­i­ţi. Cât des­pre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”

Deut 30:19 Iau azi cerul şi pămân­tul mar­tori împo­tri­va voas­tră că ţi-am pus îna­in­te via­ţa şi moar­tea, bine­cu­vân­ta­rea şi bles­te­mul. Alege via­ţa, ca să tră­ieşti, tu şi sămânţa ta,

Predestinați pen­tru glo­rie

Da, pre­des­ti­nați!

Efe 1:4–6 În El, Dumnezeu ne‑a ales îna­in­te de înte­me­ie­rea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pri­ha­nă îna­in­tea Lui, după ce, în dra­gos­tea Lui, ne‑a rân­du­it mai dina­in­te să fim înfi­a­ţi prin Isus Hristos, după buna plă­ce­re a voii Sale, spre lau­da sla­vei haru­lui Său pe care ni l‑a dat în Preaiubitul Lui.

Avem sau ne facem un des­tin?

„Atitudinea pe care o adop­tăm, sta­rea sen­ti­men­te­lor noas­tre şi tem­pe­ra­men­tul în con­di­ţii de iri­ta­re, toa­te par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le indi­vi­du­a­le ale dis­po­zi­ţi­ei noas­tre şi manie­re­le şi obi­ce­iu­ri­le noas­tre per­so­na­le,… ne deter­mi­nă des­ti­nul.“ {19MR 91.4}

Ce este atunci păca­tul?

Juda 20:16 În tot popo­rul aces­ta, erau şap­te sute de oameni aleşi care nu se slu­jeau de mâna dreap­tă; toţi aceş­tia, arun­când o pia­tră cu pra­ş­tia, puteau să ocheas­că un fir de păr şi nu dădeau greş.

Păcatul…

Chata — a păcă­tui, a greși, a te rătăci, a te face vino­vat, a te pier­de.

Un exem­plu din Vechiul Testament

Iosia…

Zi după zi Dumnezeu tes­tea­ză băr­bați și femei, pen­tru a vedea dacă ei Îl recu­nosc ca dătă­to­rul a tot ceea ce pose­dă. El veghea­ză să vadă dacă ei se vor dove­di vred­nici de bogă­ți­i­le veș­ni­ce. Modul cum folo­sesc pre­ți­oa­se­le lor înzes­trări deci­de des­ti­nul lor pen­tru veș­ni­cie.” {BLJ 94.2}

Marile „lucruri mici”!

„Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari”. Prin necre­din­cio­șie în cele mai mici înda­to­riri, omul jefu­ieș­te pe Făcătorul său de slu­ji­rea ce I se cuvi­ne. Această necre­din­cio­șie se răsfrân­ge asu­pra celui în cau­ză. El dă greș în pri­mi­rea haru­lui, a pute­rii, a tări­ei de carac­ter, care puteau fi pri­mi­te printr‑o pre­da­re fără de rezer­ve lui Dumnezeu. Trăind des­păr­țit de Hristos, el este expus ispi­te­lor lui Satana, și face gre­șeli…” {COL 356.2}

Cum este decis des­ti­nul nos­tru?

„Greșelile săvâr­și­te în rezol­va­rea pro­ble­me­lor mici ale vie­ții, se vor mani­fes­ta și în lucră­ri­le de o impor­tan­ță mai mare. El face totul după prin­ci­pi­i­le cu care s‑a obiș­nu­it. Acțiunile ast­fel repe­ta­te for­mea­ză obi­ce­iuri, obi­ce­iu­ri­le for­mea­ză carac­te­rul și prin carac­ter se hotă­răș­te des­ti­nul nos­tru pen­tru pre­zent și veș­ni­cie.” {COL 356.2}

Alegându-mi des­ti­nul

Fapte repe­ta­te — Obiceiuri — Caracter — Destin

Noi nu putem!

„Dorești să te pre­dai lui Dumnezeu, dar ești slab, nu ai des­tu­lă pute­re mora­lă, ești rob al îndo­ie­li­lor și stă­pâ­nit de obi­ce­iu­ri­le vie­ții tale păcă­toa­se. Făgăduințele și hotă­râri­le tale sunt ase­me­nea unor funii de nisip… nu-ți poți con­tro­la și stă­pâni gân­du­ri­le, impul­su­ri­le și sim­ță­min­te­le.” {SC 47.1}

„Ce tre­bu­ie să înțe­legi este ade­vă­ra­ta pute­re a voin­ței. Aceasta este pute­rea care guver­nea­ză natu­ra omu­lui, pute­rea ce ia hotă­râri sau care face ale­ge­rea. Totul depin­de de dreap­ta lucra­re a voin­ței. Dumnezeu a dat oame­ni­lor pute­rea ale­ge­rii; dato­ria lor este ace­ea de a o exer­ci­ta.” {SC 47.1}

Dar putem face ceva cru­ci­al!

„Nu stă în pute­rea noas­tră să ne schim­băm ini­ma și nici să pre­dăm lui Dumnezeu sim­ță­min­te­le; dar putem ale­ge să‑l slu­jim. Putem să‑I dăm voin­ța…” {SC 47.1}

Rezultatul:

„… atunci El va lucra în noi și voin­ța și înfăp­tu­i­rea, după buna Sa găsi­re cu cale. În acest fel, întrea­ga noas­tră fiin­ță va fi adu­să sub con­tro­lul Duhului lui Hristos; sim­ță­min­te­le noas­tre vor fi atunci îndrep­ta­te numai spre El, iar gân­du­ri­le vor fi în armo­nie cu El. {SC 47.1}

Fil 4:13 Pot totul în Hristos care mă întă­reş­te.

Harul suve­ran!

„Datorăm totul haru­lui, haru­lui fără pla­tă, haru­lui suve­ran. Harul cuprins în legământ a ordo­nat înfi­e­rea noas­tră. Harul Mântuitorului a efec­tu­at răs­cum­pă­ra­rea, renaș­te­rea și adop­ta­rea noas­tră, fiind ast­fel moș­te­ni­tori împre­u­nă cu Hristos. Fie ca harul aces­ta să fie des­co­pe­rit și alto­ra.” {AG 54.3}

Ca El!

1 Ioan 3:2 Preaiubiţilor, acum sun­tem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s‑a ară­tat încă. Dar ştim că, atunci când Se va ară­ta El, vom fi ca El; pen­tru că Îl vom vedea aşa cum este.