Ambasadori pentru Hristos — Prietenii Împăratului

Ambasadori pen­tru Hristos
Seria: „Prietenii Împăratului” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12–18 august 2013.
Prezintă: Adrian Fînaru

Sinopsis:

Ambasadori pentru Hristos

Ambasadori pentru Hristos, Prietenii Împăratului

Dacă aș fi fost bogat…

Două extre­me:

Mat 25:18 Cel ce nu pri­mi­se decât un talant s‑a dus de a făcut o groa­pă în pământ şi a ascuns aco­lo banii stă­pâ­nu­lui său.

Mat 19:22 Când a auzit tână­rul vor­ba aceas­ta, a ple­cat foar­te întris­tat; pen­tru că avea mul­te avuţii.

Tinerii de astăzi:

Fapte 2:45 Îşi vin­deau ogoa­re­le şi ave­ri­le, şi banii îi împă­rţeau între toţi, după nevo­i­le fiecăruia.

Fil 2:21 Ce‑i drept, toţi umblă după foloa­se­le lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.

Majoritatea cau­tă un nume pen­tru ei înșiși în aceas­tă lume… ei își urmea­ză pro­pri­i­le lor sco­puri la fel de înflă­că­rați ca și lumea, și ast­fel se lip­sesc de pute­rea de a aju­ta la îna­in­ta­rea împă­ră­ți­ei lui Dumnezeu… CS 54.2

Cauza lui Dumnezeu tre­bu­ie să aibă oameni gata să intre ori­când în acțiu­ne, care nu se vor lăsa împie­di­cați de la lucra­rea lui Dumnezeu sau de la che­ma­rea dato­ri­ei de nici un inte­res lumesc… între tine și lucra­rea lui Dumnezeu s‑a inter­pus lumea, și a împăr­țit inte­re­sul tău. În ini­ma ta a apă­rut inte­re­sul ego­ist și pute­rea ade­vă­ru­lui a ieșit din ea. 2T 624.3

Putem face o schimbare

1Pet 2:9 Voi însă sun­teţi o seminţie alea­să, o pre­o­ţie împă­ră­teas­că, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câş­ti­gat ca să fie al Lui, ca să ves­ti­ţi pute­ri­le minu­na­te ale Celui ce v‑a che­mat din întu­ne­ric la lumi­na Sa minunată.

2Cor 5:15 Şi El a murit pen­tru toţi, pen­tru ca cei ce tră­iesc să nu mai tră­i­as­că pen­tru ei înşi­şi, ci pen­tru Cel ce a murit şi a învi­at pen­tru ei.

Timotei

Fil 2:22 Ştiţi râv­na lui încer­ca­tă; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împre­u­nă cu mine pen­tru îna­in­ta­rea Evangheliei.

Dumnezeu va folo­si tine­rii de azi cum l‑a folo­sit pe Timotei, dacă ei se supun călă­u­zi­rii Lui. CC 344.5

Urmașii Domnului Hristos au fost răs­cum­pă­rați pen­tru slu­ji­re. Domnul ne înva­ță că sco­pul real al vie­ții este slu­ji­rea. Domnul Hristos a fost mun­ci­tor și tutu­ror urma­și­lor Săi le‑a dat legea slu­ji­rii — slu­ji­rii lui Dumnezeu și a seme­ni­lor lor. Aici, Domnul Hristos a pre­zen­tat lumii cea mai îna­l­tă con­cep­ție a vie­ții ce a fost cunos­cu­tă vreo­da­tă. Trăind pen­tru a sluji alto­ra, omul este ast­fel adus în legă­tu­ră cu Domnul Hristos. Legea slu­ji­rii devi­ne veri­ga de legă­tu­ră ce ne lea­gă de Dumnezeu și de seme­nii noș­tri. PDH 326.3

Slujitorilor Săi, Domnul Hristos le încre­din­țea­ză „avu­ția Sa” — ceva ce tre­bu­ie să fie pus la schim­bă­tor, pen­tru El. El dă „fie­că­rui om lucra­rea sa”. Fiecare are locul său în pla­nul cel veș­nic al ceru­lui. Fiecare tre­bu­ie să lucre­ze în cola­bo­ra­re cu Domnul Hristos pen­tru mân­tu­i­rea celor păcă­toși. După cum este sigur că avem pre­gă­tit un loc în loca­șu­ri­le din ceruri, tot atât de sigur este și fap­tul că, aici pe pământ, avem hotă­rât un loc anu­mit unde să lucrăm pen­tru Dumnezeu. PDH 326.4

De ce ape­lea­ză Dumnezeu la tineri?

1Ioan 2:14 V‑am scris, tine­ri­lor, fiind­că sun­teţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâ­ne în voi…

Tinerii cu ini­ma dor­ni­că după ade­văr, care doresc să fie elevi la școa­la lui Hristos, pot face o lucra­re extra­or­di­na­ră pen­tru El, numai dacă dau aten­ție comen­zii Căpitanului așa cum răsu­nă pes­te vea­curi, până în tim­pu­ri­le noas­tre: „Nu te ase­mă­na cu lumea, fii puter­nic”. SCT 24.1

Trebuie să fiu misio­nar cu nor­mă întreagă?

Ce ai în mână?

Exod 4:2
Domnul i‑a zis: „Ce ai în mână?”

Exod 4:10 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vor­bi­rea uşoară…”

Exod 4:12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta…”

Nu eloc­ven­ța face ca lucra­rea lor să fie accep­ta­bi­lă… DG 102.3

Efe 4:1 Vă sfă­tu­iesc, dar, eu, cel întem­ni­ţat pen­tru Domnul, să vă pur­ta­ţi într-un chip vred­nic de che­ma­rea pe care aţi primit‑o…

Când oameni de afa­ceri, fer­mi­eri, mese­ri­ași, negus­tori, avo­cați etc. devin mem­bri ai bise­ri­cii, ei devin slu­j­bași ai lui Hristos, și cu toa­te că talen­te­le lor pot fi com­plet dife­ri­te, res­pon­sa­bi­li­ta­tea lor de a face să îna­in­te­ze cau­za lui Dumnezeu, prin efort per­so­nal și cu mij­loa­ce pro­prii, nu este mai mică decât cea care apa­să asu­pra pas­to­ru­lui. PaM 151.2

Lucrurile care cre­dem că sunt obs­ta­co­le în calea noas­tră de a lucra pen­tru Domnul, pot fi chiar unel­te­le de care avem nevo­ie pen­tru a deve­ni utili.

Ce avem în mână?

Vârsta

Sunt prea tânăr

Ier 1:5–6 „Mai îna­in­te ca să te fi întoc­mit în pân­te­ce­le mamei tale, te cunoş­team, şi mai îna­in­te ca să fi ieşit tu din pân­te­ce­le ei, Eu te puse­sem deo­par­te şi te făcu­sem pro­roc al nea­mu­ri­lor.” Eu am răs­puns: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vor­besc, căci sunt un copil.”

Sunt prea bătrân

Ios 14:11 Şi astăzi sunt tot aşa de tare ca în ziua când m‑a tri­mis Moise; am tot atâ­ta pute­re cât aveam atunci, fie pen­tru lup­tă, fie pen­tru ca să merg în frun­tea voastră.

Genul

Sunt feme­ie

Femei pli­ne de tact și umi­lin­ță pot face o lucra­re bună prin expli­ca­rea ade­vă­ru­lui la oameni, în case­le lor. Cuvântul lui Dumnezeu, expli­cat în felul aces­ta, își va face lucra­re de trans­for­ma­re și, prin influ­en­ța lui, fami­lii întregi vor fi con­ver­ti­te. DG 103.1

E un larg câmp de ser­vi­ciu atât pen­tru femei, cât și pen­tru băr­bați. Bucătăreasa pri­ce­pu­tă, cro­i­to­rea­sa, infir­mie­ra, aju­to­rul tutu­ror e nece­sar. Membrii fami­li­i­lor săra­ce să fie învă­țați cum să găteas­că mân­ca­rea, cum să-și facă și cum să-și câr­peas­că îmbră­că­min­tea, cum să îngri­jeas­că de bol­navi, cum să îngri­jeas­că bine de cămi­nul lor. 9T 36.5

Înțelepciunea feme­i­lor în vârstă

Tit 2:3–4 Spune că feme­i­le în vâr­stă tre­bu­ie să aibă o pur­ta­re cuvi­in­cioa­să, să nu fie nici cle­ve­ti­toa­re, nici deda­te la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe feme­i­le mai tine­re să-şi iubeas­că băr­ba­ţii şi copiii;

Ce să facem?

Vizite la azile

Aceia care lup­tă lup­ta vie­ții din greu pot fi învi­o­rați și întă­riți prin mici aten­ții care nu cos­tă nimic. Cuvinte ama­bi­le spu­se sim­plu, mici aten­ții ofe­ri­te, vor alun­ga norii ispi­tei și ai îndo­ie­lii, care se adu­nă asu­pra sufle­tu­lui. Adevărata sim­pa­tie creș­ti­nă, expri­ma­tă din ini­mă, făcu­tă cu sim­pli­ta­te, are pute­re să des­chi­dă ini­mi­le care au nevo­ie de atin­ge­rea sim­plă, deli­ca­tă, a spi­ri­tu­lui lui Hristos. 9T 30.1

Vizite la spitale

Nu lăsați nici o oca­zie să trea­că nefo­lo­si­tă. Vizitați‑i pe bol­navi și pe sufe­rinzi și ară­tați un inte­res ama­bil față de ei. Dacă e cu putin­ță, faceți ceva ca ei să se sim­tă mai bine. Prin mij­loa­ce­le aces­tea, puteți să le influ­en­țați ini­ma și să le ros­tiți un cuvânt pen­tru Hristos. 9T 36.2

Vizite în familii

Lumina pre­ți­oa­să era trans­mi­să din vecin în vecin. Altare fami­li­a­le, care fuse­se­ră dărâ­ma­te, erau din nou ridi­ca­te, și mulți erau con­ver­tiți. 9T 36.1

Invitații

Nu de ora­tori învă­țați și eloc­venți e nevo­ie acum, ci de băr­bați și femei, umili, care au învă­țat de la Hristos din Nazaret să fie blânzi și sme­riți cu ini­ma și care, punân­du-și nădej­dea în pute­rea Lui, vor mer­ge la dru­muri și la gar­duri pen­tru a face invi­ta­ția: „Veniți, căci iată că toa­te sunt gata” 9T 36.3

Nici‑o capa­ci­ta­te?

Sunt foar­te mulți ace­ia care doresc să aju­te pe alții, dar ei simt că n‑au nici un fel de pute­re spi­ri­tu­a­lă sau lumi­nă, pe care s‑o trans­mi­tă alto­ra. Aceștia să-și îna­l­țe cere­ri­le la tro­nul haru­lui. Să se roa­ge pen­tru Duhul Sfânt. Dumnezeu Se află îna­po­ia fie­că­rei făgă­du­in­țe pe care a făcut‑o. Cu Biblia în mână spu­neți: „Am făcut cum mi-ai spus. Prezint făgă­du­in­ța Ta care spu­ne: «Cereți și vi se va da, cău­tați și veți găsi, bateți și vi se va des­chi­de!»” COL 147.2

Ce a făcut Moise cu ce avea în mână?

A des­păr­țit Marea Roșie

Exod 14:21 Moise şi‑a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în miş­ca­re prin­tr-un vânt din­spre răsă­rit, care a suflat cu pute­re toa­tă noap­tea; el a uscat marea, şi ape­le s‑au des­pă­rţit în două.

A scos apă din stâncă

Exod 17:6 Iată, Eu voi sta îna­in­tea ta pe stân­ca Horebului; vei lovi stân­ca şi va ţâşni apă din ea, şi popo­rul va bea.” Moise a făcut aşa, în faţa bătrâ­ni­lor lui Israel.

A câști­gat bătă­lia cu Amalec

Exod 17:9–11 Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege niş­te băr­ba­ţi şi ieşi de lup­tă împo­tri­va lui Amalec. Iar eu voi sta mâi­ne pe vâr­ful dea­lu­lui cu toia­gul lui Dumnezeu în mână.” Iosua a făcut ce‑i spu­se­se Moise şi a ieşit să lup­te împo­tri­va lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s‑au suit pe vâr­ful dea­lu­lui. Când îşi ridi­ca Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.

Nu este timp de pierdut!

Rom 13:11 Şi aceas­ta cu atât mai mult, cu cât şti­ţi în ce împre­ju­rări ne aflăm: este cea­sul să vă tre­zi­ţi în sfârşit din somn; căci acum mân­tu­i­rea este mai aproa­pe de noi decât atunci când am crezut.

Nu avem decât câte­va zile de har în care să ne pre­gă­tim pen­tru veș­ni­cie. Nu avem nici un timp pe care să‑l folo­sim în plă­ceri ego­is­te, nici un timp pen­tru a ne lăsa târâți în păcat. Acum noi tre­bu­ie să ne for­măm carac­te­re pen­tru via­ța vii­toa­re, pen­tru via­ța veș­ni­că. Acum noi tre­bu­ie să ne pre­gă­tim în vede­rea jude­că­ții de cer­ce­ta­re. COL 342.2

Nu putem che­ma îna­poi nici chiar un sin­gur moment. Singura cale prin care putem să răs­cum­pă­răm tim­pul nos­tru, este ace­ea de a folo­si cât mai bine tim­pul ce ne‑a rămas, fiind con­lu­cră­tori împre­u­nă cu Dumnezeu, în mare­le Său Plan de Mântuire. COL 342.4

Ecl 9:10 Tot ce găseş­te mâna ta să facă, fă cu toa­tă pute­rea ta! Căci, în Locuinţa morţi­lor în care mergi, nu mai este nici lucra­re, nici chi­b­zu­ia­lă, nici şti­inţă, nici înţelepciune!