Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Școala Misionară Emanuel

Un nou ciclu de cursuri la Școala Misionară Emanuel

Având ca obiec­tiv prin­ci­pal orien­ta­rea ado­les­cen­ți­lor către o via­ță dem­nă, cin­sti­tă și nobi­lă, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România orga­ni­zea­ză un nou ciclu de cur­suri al „Școlii Misionare Emanuel”, pri­ma din cele zece sesiuni înce­pând la data de 18 august 2014.

„Avem nevo­ie de şcoli în care tine­re­tul să fie învă­ţat că măreţia con­stă în a‑L ono­ra pe Dumnezeu, des­co­pe­rind carac­te­rul Său în via­ţa de zi cu zi. Trebuie să învă­ţăm des­pre Dumnezeu prin Cuvântul şi lucră­ri­le Sale, pen­tru ca vieţi­le noas­tre să poa­tă împlini sco­pul Său.” (Divina Vindecare, p. 440).

Pe o peri­oa­dă de doi ani și jumă­ta­te, orga­ni­za­te doar în tim­pul vacan­țe­lor șco­la­re (10 zile pen­tru fie­ca­re sesiu­ne), aces­te cur­suri sunt ast­fel struc­tu­ra­te încât par­ti­ci­pan­ții să pri­meas­că infor­ma­ții uti­le cu pri­vi­re la:

  • Cunoașterea carac­te­ru­lui lui Dumnezeu, așa cum este oglin­dit în Cuvântul Său, Istorie, Profeție, dar și în Natură și în modul minu­nat în care este alcă­tu­it cor­pul uman
  • Aprofundarea subiec­tu­lui „Hristos, Dreptatea noas­tră” în sco­pul transpu­ne­rii în via­ța prac­ti­că a carac­te­ru­lui Domnului Hristos
  • Principiile fun­damen­ta­le ale edu­ca­ți­ei creș­ti­ne în con­trast cu cele pro­mo­va­te de soci­e­ta­tea în care tră­im
  • Principii de via­ță pri­vind ordo­na­rea valo­ri­lor, ale­ge­rea unui loc de mun­că, con­ta­bi­li­za­rea pro­pri­u­lui buget, orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te, anga­ja­rea într‑o rela­ție de pri­e­te­nie și men­ți­ne­rea aces­te­ia, prin­ci­pii creș­ti­ne, eti­ce și manie­ra­te în pri­vin­ța ini­ți­e­rii unui par­te­ne­ri­at în vede­rea căsă­to­ri­ei, mod prac­tic și util de petre­ce­re a tim­pu­lui liber etc.

Pot par­ti­ci­pa ado­les­cenți, tineri și adulți, înce­pând cu o vâr­stă de la care să poa­tă înțe­le­ge teme­le pre­da­te. Dacă până acum stu­den­ții șco­lii misio­na­re erau deja absol­ven­ții unei școli medii, moti­vul pen­tru care acest lucru nu se mai cere de data aceas­ta în mod expres este dorinţa de a veni în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor copi­i­lor noș­tri, îna­in­te ca ei să fie puși în fața pro­vo­că­ri­lor și ispi­te­lor pe care via­ța li le pune îna­in­te.

Pentru fie­ca­re sesiu­ne par­ti­ci­pan­ții vor con­tri­bui cu suma de 80 de euro (sau echi­va­len­tul în lei), sumă cu care se vor aco­peri o par­te din chel­tu­ieli, dife­ren­ța fiind supor­ta­tă de bise­ri­că.

Persoanele inte­re­sa­te ne pot con­tac­ta direct, la nume­re­le de tele­fon: 0722235792 (Barbu Marin) sau 0727300847 (Daniela Picu).