Un nou ciclu de cursuri la Institutul Misionar Emanuel

diploma absolvire„Învățarea este bună… Prin edu­ca­rea ști­in­ți­fi­că dobân­di­tă în școli, nu putem ajun­ge la Domnul Hristos, dar prin cunoaș­te­rea lui Hristos, putem ajun­ge pe cele mai îna­l­te trep­te ale edu­ca­ți­ei ști­in­ți­fi­ce; deo­a­re­ce cuvân­tul inspi­rat spu­ne: „Voi aveți totul deplin în El” (Coloseni 2:10). Interesul nos­tru pri­mor­di­al tre­bu­ie să fie ace­la de a‑L cunoaș­te și a‑L înțe­le­ge pe Dumnezeu, iar El ne va călă­uzi pașii pe calea ști­in­ței.” (Minte, carac­ter, per­so­na­li­ta­te, vol. 1, p. 358).

 

„Există o nevo­ie urgen­tă de școli în care tine­rii să poa­tă fi învă­țați stă­pâ­ni­rea de sine, sâr­gu­in­ța și încre­de­rea în pro­pri­i­le puteri, res­pec­tul pen­tru supe­ri­ori și reve­ren­ța față de Dumnezeu. Cu o ast­fel de edu­ca­ție noi putem să spe­răm să vedem tineri pre­gă­tiți să-și ono­re­ze Creatorul și să-și bine­cu­vân­te­ze seme­nii.” (Principii fun­damen­ta­le ale edu­ca­ți­ei creș­ti­ne, p. 64).

În vede­rea atin­ge­rii aces­tor obiec­ti­ve, Uniunea Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România inten­țio­nea­ză să or­ga­ni­zeze un nou ci­clu de cur­suri în cadrul „Institutului Misionar Emanuel”.

 

Pe o pe­ri­oadă de doi ani și ju­mă­tate, orga­ni­za­te în peri­oa­de con­ve­na­bi­le pen­tru toți (10 zile pen­tru fi­e­care se­siune), aces­te cur­suri sunt ast­fel struc­tu­rate în­cât par­ti­ci­pan­ții să pri­mească in­for­ma­ții uti­le cu pri­vire la:

  • Cunoașterea ca­rac­te­ru­lui lui Dumnezeu, așa cum este oglin­dit în Cuvântul Său, Istorie, Profeție, dar și în Natură și în mo­dul mi­nu­nat în care este al­că­tuit cor­pul uman
  • Aprofundarea su­biec­tu­lui „Hristos, Dreptatea noas­tră” în sco­pul transpu­ne­rii în via­ța prac­tică a ca­rac­te­ru­lui Domnului Hristos
  • Principiile fun­damen­tale ale edu­ca­ției creș­tine în con­trast cu cele pro­mo­vate de so­ci­e­ta­tea în care trăim
  • Principii de via­ță pri­vind or­do­na­rea va­lo­ri­lor, ale­ge­rea unui loc de mun­că, con­ta­bi­li­za­rea pro­pri­u­lui bu­get, or­ga­ni­za­rea unor eve­ni­mente, an­ga­ja­rea într‑o re­la­ție de pri­e­te­nie și men­ți­ne­rea aces­teia, prin­ci­pii creș­tine, eti­ce și ma­nie­rate în pri­vința ini­ți­e­rii unui par­te­ne­riat în ve­de­rea că­să­to­riei, mod prac­tic și util de pe­tre­cere a tim­pu­lui li­ber etc.

 

Pot par­ti­cipa ado­les­cenți, ti­neri și adulți, vâr­sta mini­mă fiind una de la care să poa­tă în­țe­lege te­mele predate.

 

Pentru fi­e­care se­siune par­ti­ci­pan­ții vor con­tri­bui cu suma de 100 de euro (sau echi­va­len­tul în lei), sumă cu care inten­țio­năm să aco­pe­rim o par­te din chel­tu­ieli, di­fe­rența fi­ind su­por­tată de biserică.

Data de înce­pe­re a cur­su­ri­lor o vom sta­bili în înțe­le­ge­re cu cei ce se vor înscrie, ast­fel încât să con­ve­nim un timp potri­vit pen­tru toți. În acest sens vă rugăm ca, cei care doriți să par­ti­ci­pați, să vă anun­țați inten­ția, până la data de 15 noiem­brie 2017.

 

Persoanele in­te­re­sate ne pot con­tacta di­rect, la nu­mărul de te­le­fon:  0727300766 (Fivi Picu).