Morcovul, o minune pentru sănătate

Morcovul, o minu­ne pen­tru sănă­ta­te — Seminar sus­ți­nut în cadrul clu­bu­lui de sănă­ta­te orga­ni­zat la Palatul Brukenthal din Avrig în 7 febru­a­rie 2014.
Prezintă: Viorica Truța

Sinopsis:

Morcovul, o minune pentru sănătate

Morcovul, o minune pentru sănătate

Minunea din morcov

„Morcovul dă sân­ge orga­nis­mu­lui” – prof Binet

„Morcovul face pie­lea fru­moa­să și pe oameni ama­bili” – zica­lă a popo­ru­lui francez

Morcovul face par­te din­tre legu­me­le de bază ale hra­nei omu­lui. Toate păr­ți­le sale com­po­nen­te con­sti­tu­ie și păr­ți uti­li­za­bi­le. Atât pul­pa și sucul, cât și frun­ze­le usca­te și semin­țe­le, se folo­sesc în ali­men­ta­ție sau în tra­ta­rea dife­ri­te­lor suferințe.

Constituenți cunos­cuți: vita­mi­ne­le A (de o excep­țio­na­lă bogă­ție), B, C, zaha­ruri, levu­lo­ză și dex­tro­ză, nume­roa­se săruri mine­ra­le (fier, fos­for, cal­ciu, sodiu, pota­siu, mag­ne­ziu, arse­nic, man­gan, sulf, cupru, brom), caro­ti­nă, aspa­ra­gi­nă și daucarină.

Proprietăți: tonic, remi­ne­ra­li­zant, anti­a­ne­mic, întă­reș­te imu­ni­ta­tea natu­ra­lă, fac­tor de creș­te­re, mare pri­e­ten al intes­ti­nu­lui (regle­men­ta­tor, anti­pu­trid și cica­tri­zant), depu­ra­tiv, flui­di­fi­ant bili­ar, pec­to­ral, diu­re­tic, favo­ri­zea­ză lac­ta­ția, ver­mi­fug, „înti­ne­ri­tor” al țesu­tu­lui cuta­nat, cica­tri­zant al rănilor.

Recomandări – Uz intern:

Recâștigarea silu­e­tei: ali­men­ta­ție sănă­toa­să și, din timp în timp, cură de o zi numai cu suc de morcovi.

Boli de ochi: suc de morcovi frec­vent, sala­te de morcovi zil­nic, ceai de sân­zie­ne pen­tru sti­mu­la­re renală.

Tulburări de creș­te­re, boli infec­ți­oa­se, insu­fi­cien­țe hepa­to-bili­a­re, afec­țiuni cuta­na­te (viti­li­go, în spe­cial): un pahar de suc de morcovi zil­nic, dimi­nea­ța, pe nemân­ca­te, în înghi­ți­turi mici, rare, bine însalivate.

Constipație: o supă făcu­tă din­tr-un kilo­gram de morcovi fierți timp de două ore într-un litru de apă și zdro­biți cu mixerul.

Diaree infan­ti­lă: 500 g de morcovi bine colo­rați, se cură­ță, se taie ron­de­le și se fierb într-un litru de apă până la ramo­li­re, se mixea­ză, se ada­u­gă apă fiar­tă atât cât este nevo­ie ca să se obți­nă un litru, se com­ple­tea­ză cu 3 g sare și se păs­trea­ză la rece, folo­sin­du-se în 24 de ore. Se agi­tă bine supa îna­in­te de a o pune în bibe­ron și, cu lin­gu­ri­ța, se admi­nis­trea­ză apoi copi­lu­lui și depu­ne­rea de pe fun­dul sti­clei. Copilul va fi ali­men­tat numai cu aceas­tă supă până la pri­ma eva­cu­a­re, care se va pro­du­ce, în gene­ral, în a doua sau a tre­ia zi de regim. Progresiv, se va adă­u­ga lap­te, dimi­nu­ând, tot cu atât, can­ti­ta­tea de supă, până la a ajun­ge, după 5–6 zile, la rația de lap­te nor­ma­lă. În tim­pul aces­ta, supa va scă­dea trep­tat în con­cen­tra­ția de morcovi, de la 500 g, până la 100 g pe litru de apă.

Remineralizarea suga­ri­lor, a copi­i­lor și a per­soa­ne­lor slă­bi­te: terci de cere­a­le cu supă de frun­ze usca­te de morcovi.

Pierderea vocii, tuse, astm: se fierb în apă trei morcovi, timp de un sfert de oră, se rad în între­gi­me, se sto­ar­ce pul­pa într‑o pân­ză și, la sucul obți­nut se ada­u­gă două tre­imi de apă. Se bea încet, cald, câte o jumă­ta­te de pahar, de 5–6 ori pe zi.

Ulcer la sto­mac: o jumă­ta­te kilo­gram de morcovi tăi­ați ron­de­le, se fierb o jumă­ta­te de oră în 1,5 l apă, sărat nor­mal. Supa aceas­ta se bea cal­dă, ca o bău­tu­ră, repar­ti­za­tă la mese­le unei zile. Se repe­tă zilnic.

Răceli dese, cu secre­ții ale mucoa­se­lor: se vor con­su­ma zil­nic morcovi cruzi, suc de morcovi, țeli­nă, sta­fi­de, smo­chi­ne, migda­le, semin­țe de floa­rea soarelui.

Antibiotic natu­ral: sala­tă de morcovi cruzi, cu puțin hrean proas­păt ras, zil­nic, deter­mi­nă rezis­ten­ță la infecții.

Astm: con­sum zil­nic de suc de morcovi și de morcovi cruzi.

Scleroză, arte­ri­os­cle­ro­ză: cal­ci­ul din sucul de morcovi și din morco­vii cruzi con­su­mați zil­nic, adu­ce ameliorări.

Hipotensiune: Un pahar cu suc de morcovi, băut rar, bine însa­li­vat, are efect imediat.

Hipertensiune: Nu se va con­su­ma sucul, ci numai morco­vii cruzi, tăi­ați bato­na­șe sau rași în salate.

Tulburări de tiro­idă: sala­te de morcovi, suc de morcovi, var­ză acră, ali­men­te boga­te în calciu.

Incontinența uri­na­ră infan­ti­lă: un pahar cu suc de morcovi zil­nic, căl­du­ră per­ma­nen­tă la picioa­re, res­pi­ra­ție și miș­ca­re în aer curat, atmosfe­ră de calm și dragoste.

Apendicită: cură cu o tre­i­me suc de morcovi și două tre­imi apă de izvor, băut în înghi­ți­turi mici și rare. Comprese loca­le cu lap­te rece.

Paraziți: se va eli­mi­na car­nea din ali­men­ta­ție, se vor con­su­ma doar legu­me, fruc­te și cere­a­le, în spe­cial morcovi cruzi, fierți, întregi, rași, suc.

Calculi bili­ari, hepa­ti­tă: pru­den­ță ali­men­ta­ră și un pahar de suc de morcovi pe zi.

Poliartrită: pâi­ne com­ple­tă, ali­men­te sănă­toa­se, mie­re și mulți morcovi pe zi.

Carențe de pri­mă­va­ră: lec­ția ani­ma­lu­lui scos pri­mă­va­ra la plim­ba­re, cu hra­na schim­ba­tă. Preventiv, se vor con­su­ma zil­nic morcovi cruzi, toa­tă iarna.

Recomandări – Uz extern:

Inflamații ale gâtu­lui: apli­ca­ții loca­le cu morcovi cruzi și hrean ras, două tre­imi morcovi, la o tre­i­me hrean.

Calmarea dure­ri­lor de arsuri, supri­ma­rea mân­că­ri­mi­lor în boli­le de pie­le, dimi­nu­a­rea întin­de­rii ulce­re­lor vari­coa­se, abce­se, furun­cu­le, pana­ri­țiu: morcovi cruzi, rași, apli­cați în cataplasme.

Afte, abce­se ale gurii: gar­ga­re cu decoct din frun­ze de morcovi.

Ten lumi­nos, înde­păr­ta­re de riduri, roșeli și pete: o mas­că pe față cu morcovi rași, împre­u­nă cu coa­ja și umec­tați cu suc de lămâie, apli­ca­tă timp de o jumă­ta­te de oră.

Morcovii cruzi, tăi­ați în sfer­turi, puși în pla­tou pe masă, o fac pe buni­ca să ofte­ze, dar vor fi întot­dea­u­na deli­ci­ul copiilor.

Încercați să ajun­geți la echi­li­brul orga­nis­mu­lui folo­sind morcovi și legu­me cru­de, numai apoi luați în pro­gram și con­ser­va­rea lor. Gândiți-vă seri­os la obți­ne­rea de morcovi natu­rali, neto­xici. Vegheați la sănă­ta­tea dum­ne­a­voas­tră și bucu­rați-vă de morcovi, ca de un dar spe­cial, pri­mit de la Dumnezeu.