Şcoala Misionară Emanuel sesiunea iulie-august 2008

Începând cu 28 iulie 2008 școa­la misio­na­ră și‑a des­chis din nou por­ți­le pen­tru o nouă sesiu­ne, în care stu­di­i­le au fost pre­zen­ta­te de către fra­te­le Neville Brittain și au vizat isto­ria adven­tis­mu­lui de la ori­gi­ni­le sale și până în pre­zent. Departamentul Medical, repre­zen­tat de data aceas­ta de fra­te­le Valerian Răileanu a con­tri­bu­it de ase­me­nea la aceas­tă sesiu­ne, pre­zen­tă­ri­le făcu­te în aceas­tă direc­ție evi­den­ți­ind încă o dată rolul deo­se­bit de impor­tant al Reformei Sănătății în via­ța creș­ti­nu­lui.