Calea către succes — Congres internațional la Marusevec

Dragi pri­e­te­ni, sun­tem mai mult decât feri­ciți de a vă invi­ta la Congresul inter­națio­nal pen­tru tineri:

Calea către succes

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, Croația

Vara aceas­ta, 27 iulie — 3 august

Locația este Marusevec, un oră­șel în nor­dul Croației. Mulți din­tre voi aveți amin­tiri din tabe­re­le pre­ce­den­te din 2005 și 2008.

Anul aces­ta vom avea din nou tineri de aproa­pe și de depar­te (mulți s‑au înscris deja)! Vom petre­ce o săp­tămâ­nă întrea­gă în acest loc fru­mos, vom învă­ța subiec­te care schim­bă via­ța, vom avea pri­vi­le­gi­ul de a cân­ta într-un cor inter­națio­nal de tine­ret! Ne vom bucu­ra de timp liber în fie­ca­re zi și vom explo­ra locuri inte­re­san­te într‑o excur­sie. Mai pre­sus de toa­te, vom avea bine­cu­vân­ta­rea de a fi în pre­zen­ța Creatorului nos­tru și de a‑I da slavă!

Sunt și niș­te nou­tăți la aceas­tă tabă­ră! Vom avea patru vor­bi­tori prin­ci­pali, fra­ții Peter Lausevic, Adrian Fînaru, John Baer și Radu Ioniță. Seminarele de dimi­nea­ța des­pre Calea către suc­ces vor fi împăr­ți­te în cla­se care se vor rota de la un vor­bi­tor la altul. Vom avea un grup din Brazilia cu un pro­gram muzi­cal spe­cial. Și încă un lucru care ar putea fi impor­tant pen­tru unii din­tre voi: de data aceas­ta exis­tă acces la inter­net în toa­te clă­di­ri­le! 🙂

Vrem tineri de acțiu­ne să ni se ală­tu­re pe par­cur­sul între­gii săp­tămâni, de dumi­ni­că după-ami­a­ză până dumi­ni­ca urmă­toa­re, ca par­ti­ci­panți activi ai aces­tei tabe­re. E bine să vă înscri­eți din timp, de pre­fe­rin­ță până în 15 iunie (15.06.2014.) și să tri­mi­teți înscri­e­rea la .

Prețurile pen­tru caza­re și mân­ca­re pot fi găsi­te aici:

Calea către succes, Congres internațional pentru tineri la Marusevec, prețuri

Site-ul unde vă puteți înscrie se găseș­te aici: http://rpasd.hr/index.php/marusevec-2014

Ne puteți urmări și pe Facebook aici: https://www.facebook.com/marusevec2014

Dacă aveți nevo­ie de mai mul­te infor­ma­ții, nu ezi­tați să ne scri­eți la adre­sa de e‑mail de mai sus sau (Ozren Burisa) sau (Radu Ioniță).

În spe­ran­ța că ne vedem în Marusevec vara aceas­ta, ne rugăm Domnului să vă aju­te în pla­nu­ri­le voastre!

Salutări creș­ti­ne de la fra­ții din Croația.

Ozren Burisa