Școala Misionară Emanuel, aprilie 2013

Pastorul Marin Barbu la Școala Misionară Emanuel

Tinerii de la Școala Misionară orga­ni­za­tă de Biserica noas­tră din România s‑au întâl­nit din nou în luna apri­lie 2013, pen­tru un stu­diu apro­fun­dat de zece zile.

În cadrul aces­tei întru­niri ele­vi­lor li s‑au pre­dat două teme importante:

A. Principiile de Credință, punc­te­le de doc­tri­nă pe care se bazea­ză con­vin­ge­ri­le noas­tre ca aștep­tă­tori ai celei de a doua veniri a Domnului Hristos;
Acest subiect a fost pre­dat de fr. Marinică Barbu.

Punctele aces­tea de doc­tri­nă vor fi stu­di­a­te în con­ti­nu­a­re în cadrul sesiu­nii din luni­le iulie-august ale aces­tui an.

Iată titlu­ri­le care au fost lua­te în discuție:

Dumnezeirea:

 1. Dumnezeu Tatăl
 2. Domnul Isus:
  • pre­e­xis­ten­ța lui Hristos
  • Dumnezeirea Lui
  • veni­rea lui Mesia în trup
  • natu­ra uma­na a Domnului Isus
  • lucra­rea lui Isus în noi
 3. Duhul Sfânt

Sfânta Scriptură

Dovezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu

Pastorul Nelu Iancu predă Evanghelia în umbră și realitate

B. Cel de al doi­lea subiect abor­dat a fost cel refe­ri­tor la modul în care sis­te­mul jert­fe­lor a avut împli­ni­rea la vre­mea cuve­ni­tă, pre­cum și impor­tan­ța aces­to­ra pen­tru noi care tră­im astăzi.

Subiectul aces­ta, pre­zen­tat de fr. Nelu Iancu, a fost înre­gis­trat și va putea fi vizio­nat pe site-ul Bisericii noas­tre: www.azsmr.ro.

Iată teme­le asu­pra căro­ra au avut de reflec­tat ele­vii, în cadrul cur­su­lui: Evanghelia în umbră și în rea­li­ta­te:

 1. Planul de mân­tu­i­re în simboluri
 2. S‑a împli­nit vremea
 3. Evanghelia în umbră și în realitate
 4. Biserica lui Dumnezeu de‑a lun­gul timpului
 5. Prima și a doua solie îngerească
 6. Mărturia lui Isus — Duhul proorociei
 7. Judecata de cercetare
 8. Solia înge­ru­lui al treilea

„Planul de mân­tu­i­re nu va fi pe deplin înţe­les nici chiar atunci când cei răs­cum­pă­ra­ţi vor vedea aşa cum sunt văzu­ţi şi vor cunoa­ş­te aşa cum sunt cunos­cu­ţi; însă, de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor veş­ni­ce, ade­vă­rul se va des­co­peri con­ti­nuu în faţa minţi­lor uimi­te şi încân­ta­te”. — Tragedia Veacurilor, pg. 651.

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641476717383“]