Conferința Generală AZS-MR, 18–21 August 2011

Adunarea spi­ri­tu­a­lă a celei de‑a XXI‑a sesiuni a
Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă
18–21 August 2011
Sala Transilvania, Str. Octavian Goga nr. 1, Sibiu, România

În peri­oa­da 18–21 august 2011 se va des­fă­șu­ra la Sibiu adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă a celei de‑a XXI‑a sesiuni a Conferinței Generale a AZSMR, la care sun­teți cu toții căl­du­ros invi­tați să participați!

Pe 22 august 2011 va avea loc inau­gu­ra­rea Campusului de reu­niuni pen­tru tine­ret și fami­lii de la Porumbacu de Sus, la care sun­teți de ase­me­nea invi­tați să participați!

Detalii cu pri­vi­re la caza­re și rezer­vări puteți obține accesând lin­kul pagi­nii spe­cial dedi­ca­te aces­tor eve­ni­men­te: www.azsmr.ro/sibiu