Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

În peri­oa­da 6–8 apri­lie se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re spe­cia­lă pri­le­ju­i­tă de fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a pri­mei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel“ la care vor par­ti­ci­pa pe lân­gă absol­venți, și unii mem­bri ai fami­li­i­lor aces­to­ra sau pri­e­te­ni ai lor, pre­cum și alte per­soa­ne dori­toa­re. Printre par­ti­ci­panți se vor numă­ra, bine­în­te­les, și tine­rii care inten­țio­nea­ză să se înscrie ca stu­denți la urmă­to­rul curs, care este pro­gra­mat pen­tru 6–16 august 2007. Programul va fi sus­ți­nut în mare par­te de absol­venți, însă din el nu vor lip­si nici alo­cu­țiu­ni­le fra­te­lui David Zic — Secretarul Conferinței Generale, Marin Barbu — Secretarul Regional pen­tru Europa și Buftea Vasile — Președintele Uniunii Române. (Informații și poze actu­a­li­za­te urmează)

Întrucât s‑au pri­mit mul­te între­bări refe­ri­toa­re la caza­re, vă trans­mi­tem în con­ti­nu­a­re câte­va din ofer­te­le de caza­re dis­po­ni­bi­le în Făgăraș în peri­oa­da respectivă:

Hotel „Montana“
Capacitate: 10 came­re x 2 per­soa­ne = 20 locuri
Preț: 50 RON pers/noapte
Facilități: Baie, con­di­ții bune
Informații și rezer­vări: 0268–212327, www.hotel-fagaras.ro

Pensiunea „Meridian 25“
— man­sar­dă: 3 locuri, 20 RON pers/noapte, fără baie
— et. 2: 3 locuri, 30 RON pers/noapte, cu baie
— et.2: 2 locuri, 25RON pers/noapte, cu baie
— con­di­ții modeste
Informații și rezer­vări: 0268–212402, 0729–539569

Pensiunea „Flora“
— came­re cu 3 locuri 20 RON pers/noapte
— came­re cu 6 locuri 10 RON pers/noapte
— came­re cu 2 locuri 20 RON pers/noapte
— toa­te came­re­le au baie
— posi­bi­li­ta­tea de a dormi mai mulți într‑o cameră
— la înscri­eri spe­ci­fi­cați că sun­teți din par­tea bise­ri­cii noas­tre pen­tru a bene­fi­cia de aces­te prețuri
Informații și rezer­vări: 0268–215103, 0745–029553, www.pensiunea-flora.ro

Hotel „Diana“
Prețuri înce­pând cu 60 RON pers/noapte, con­di­ții foar­te bune.
Informații: www.pensiuneadiana.ro

Spațiu Cazare în incin­ta pieții
— 2 came­re cu 4 locuri 17,5 RON pers/noapte, grup sani­tar fără duș (duș comun), posi­bi­li­ta­te de redu­ce­re pana la 15 RON pers/noapte
— 2 came­re cu 2 locuri 24 RON pers/noapte, grup sani­tar cu duș
Infornații: 0268–216257

Prețurile sunt infor­ma­ti­ve și în caz de inte­res, ați putea încer­ca sa le nego­ci­ați cu recep­ția, mai ales pen­tru gru­puri mai mari.