Chemările Inimii — Tabără pentru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă invi­tă căl­du­ros să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câte­va zile de păr­tă­șie creș­ti­nă în cadrul unei tabe­re care va avea loc în peri­oa­da 24–28 decem­brie 2015 cu genericul: 

Chemările Inimii

Motto: “Inima îmi zice din par­tea Ta: „Caută fața Mea!” Și fața Ta, Doamne, o caut!” Psalmii 27:8

Chemarea  lui Dumnezeu se adre­sea­ză fie­că­rui tânăr: „Fiule, dă-Mi ini­ma ta și să găseas­că plă­ce­re ochii tăi în căi­le Mele”. Lui Dumnezeu Îi pla­ce să îi vadă pe tineri feri­ciți, de ace­ea le cere să Îi dea Lui ini­mi­le lor, pen­tru ca toa­te capa­ci­tă­ți­le să fie păs­tra­te într‑o con­di­ție sănă­toa­să și vigu­roa­să. Ei au în gri­jă darul vie­ții dat de Dumnezeu. El este Cel care face ini­ma să bată; El dă pute­re fie­că­rei păr­ți a cor­pu­lui. Atunci când cău­tăm plă­ceri care ne des­part de Dumnezeu, păcă­tu­im și împo­tri­va tru­pu­lui nos­tru, și împo­tri­va lui Dumnezeu. Tinerii tre­bu­ie să nu uite că în lume sunt încer­cări care vor dove­di dacă au niș­te carac­te­re dem­ne de a locui împre­u­nă cu înge­rii. (Solii pen­tru tine­ret 408.2)

„Inima omu­lui se gân­deș­te pe ce cale să mear­gă, dar Domnul îi îndreap­tă pașii”. Proverbe 16:9

Te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde te vei bucu­ra de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te pen­tru suc­ce­sul aces­tui eve­ni­ment. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe. 

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic

 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune 

 • Program de lau­dă: cân­tări, poe­zii, experienţe

 • Imnul tabe­rei, Concert muzical

 • Drumeţii şi alte acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve, în func­tie de con­di­ți­i­le meteo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul cază­rii şi al mesei este 240 RON/persoană/toată peri­oa­da, iar pen­tru o mai bună gestionare a ches­tiu­ni­lor admi­nis­tra­ti­ve, orga­ni­za­to­rii tabe­rei vă reco­man­dă să achitați banii în felul următor:

 1. 60 RON îi veţi depu­ne când inten­tio­nati să faceți rezer­va­rea în urmă­toa­re­le con­turi bancare:

  RO62BRDE250SV32308272500 — BRD-Ghiță Ulici

  RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 2. Restul de 180 RON, sau în func­ție de numă­rul de zile rezer­va­te, îi veţi achi­ta la sosi­rea la tabără.

Pentru cei care doresc si fie cazati la Campus, dorim să vă trans­mi­tem că rezer­va­rea se face pen­tru minim 3 zile. Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră fără o rezer­va­re pre­a­la­bi­lă. Cazarea se va face de joi 24 decembrie, înce­pând cu ore­le 13:00.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de. Tinerii vor avea pri­oritate la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, aceas­ta neîn­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții. 

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pentru mai mul­te detalii și înscri­e­re până la data de 17 decem­brie 2015, în limi­ta locurilor dis­po­ni­bi­le, la unul dintre nume­re­le de tele­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici , 0767276582 – Cristian Paulescu

Pentru buna des­fă­șu­ra­re a aces­tui eve­ni­ment, avem nevo­ie de spri­ji­nul și cola­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te aspec­te­le. De ace­ea cre­dem că regu­la­men­tul de mai jos ne va fi de folos tutu­ror și spe­răm ca fie­ca­re par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chi­să și umi­li­tă îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­meas­că tot ce este bun. 

- Odată ajuns la tabă­ră, fie­ca­re par­ti­ci­pant va fi res­pec­tu­os față de toți cei­lalți. Acest lucru pre­su­pu­ne că toți să dor­mim la ora sta­bi­li­tă în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 minu­te îna­in­te de înce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor divi­ne și să păs­trăm liniș­tea atât pe cori­doa­re cât și în sală. Va fi inter­zi­să pre­zenţa în altă came­ră (decât cea în care s‑a făcut repartizarea fie­ca­ru­ia) după ora stin­ge­rii.

- Dorința noas­tră este ca tine­rii pre­zenți să par­ti­ci­pe activ atât la acti­vi­tă­ți­le orga­ni­za­te în sală (pre­zentări, cer­curi de rugăciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­e­re, pro­gra­me de lau­dă etc.), cât și la acti­vi­tă­ți­le recre­a­ti­ve (cele de afa­ră, dru­meții în natură etc), ast­fel încât să ne putem înca­dra în program.

- Înscrierea pen­tru pro­gra­me­le de lau­dă (cântări voca­le sau instru­men­ta­le, poe­zii) se pot face odată cu înscri­e­rea la tabără sau din pri­ma zi a tabe­rei, deo­a­re­ce dorim să avem momen­te de lau­dă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toată peri­oa­da tabe­rei. Avem de ase­me­nea rugă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un instru­ment muzi­cal por­ta­bil, să le luați cu voi deo­a­re­ce dorim să formăm o orches­tră a taberei.

- Cazarea nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănuiesc să ajungă vineri după ami­a­ză, vă rugăm sa ajun­geți din timp deo­a­re­ce cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 16:20. De ase­me­nea, pen­tru moti­ve de sigu­ran­ță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­ți­le Campusului vor fi închi­se între ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta dura­ta taberei.

- Îmbrăcămin­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.

-Nu în ulti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă tabă­ră v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pec­tați aces­te punc­te menționa­te mai sus și cu fap­tul că fie­ca­re se va com­por­ta cores­punzător pen­tru a avea o părtășie deo­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu. 

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom reve­ni şi cu alte deta­lii în timp util.

Vă aştep­tăm cu drag!

Departamentul de tine­ret al Uniunii Române

 

Update:

Programul TabereiChemările Inimii”, 24–28 Dec. 2015

Joi 24 decem­brie 2015

 • 13:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentari 
 • 23:00 — Stingerea

Vineri 25 decem­brie 2015

 • 08:00 — Altarul de dimineață -
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — 12:30 Prezentare , timp acor­dat pen­tru între­bări si dez­ba­teri pe baza temei prezentate.
 • 13:00 — Prânzul
 • 14:30 — 16:30 Timp pen­tru recre­ere, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 16:40 — Înce­pe­rea Sabatului 
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Prezentari 
 • 23:00 — Stingerea

Sâmbătă 26 decem­brie 2015

 • 07:45 — Altarul de dimineață — 
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 — pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:40 Școala de Sabat
 • 11:10 — 12:40 Prezentare 
 • 13:00 — Prânzul

Pauza

 • 15:30 — 17:30 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, înche­ie­rea Sabatului la 16:40, etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 20:00 — Concert muzi­cal, Diverse activitati
 • 23:30 — Stingerea

Duminica 27 decem­brie 2015

 • 08:00 — Altarul de dimineață — 
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:30 — Excursie (în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de con­di­ți­ile meteo)

 

 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — Prezentare, forum de dis­cu­tii, pro­gram de lau­da, diver­se acti­vi­tati etc.
 • 23:30 — Stingerea

Luni 28 decem­brie 2015

 • 08:00 — 09:00 Altarul de dimi­ne­a­ta, pro­gram de inche­ie­re a tabe­rei etc
 • 09:00 — Micul dejun
 • 10:30 — iesi­re in natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­te­le celor pre­zen­ti si de con­di­ți­ile meteo

 

Vă dorim tutu­ror o tabără bine­cuvântată!!!