Cum stai cu dragostea? Tabără pentru tineri

Tabără pen­tru tineri în Conferința Banat

Șiștarovăț 20–22 noiem­brie 2015

„Cum stai cu dragostea?”

Cum stai cu dragostea? Tabără pentru tineri

Motto: 1 Corinteni 13:13 „… dar cea mai mare din­tre ele este dragostea.”

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, la Șiștarovăț, jude­țul Arad, în peri­oa­da 20–22 noiem­brie 2015, sub gene­ri­cul: „Cum stai cu dragostea?”.

Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi Tabăra creș­ti­nă „Al 7‑lea izvor”, de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

Avem deo­se­bi­ta plă­ce­re să‑l avem în mij­lo­cul nos­tru pe fra­te­le Ioniță Radu din cadrul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale și pe fr. Ulici Ghiță și Paulescu Cristian din cadrul Departamentului de Tineret al Uniuni Române.

Complexul se află la o dis­tan­ță de 42 km de muni­ci­pi­ul Arad și 9,7 km de Lipova.

Cazarea se va face în came­re cu două/trei/patru paturi, la pre­țul de 25 RON pat/persoană/noapte, mân­ca­rea este pe cont propriu.

Soarele va apu­ne la ora 16:58. Cazarea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, de ace­ea vă rugăm să ajun­geți din timp. Vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 16:30.

Din pro­gram:

  • pre­zen­tări pe tema inspi­ra­tă din generic
  • expe­rien­țe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • sâm­bă­tă sea­ra avem posi­bi­li­ta­tea să stăm în jurul șemi­ne­u­lui, să bem un ceai cald, să cân­tăm, să poves­tim și să mân­căm ceva bun.
  • dumi­ni­că avem posi­bi­li­ta­tea de a face dru­me­ții și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, excur­sie la Staţiunea Băile Lipova, 7 km dis­tanţă sau la Cetatea Şoimoş afla­tă la 11 km dis­tanţă, în func­ție de con­di­ți­i­le meteorologice.

Pentru a vizu­a­li­za site-ul cu loca­ția alea­să, vă rugăm acce­sați http://www.7izvor.ro/ro/tabara-crestina.html

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre tabă­ra Cum stai cu dragostea?

Vă aștep­tăm cu drag!