“DORINȚELE INIMII” – Tabără de primăvară pentru tineri

 Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu  vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­mă­va­ra  aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 5–9  Aprilie 2018, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub genericul:

 “DORINȚELE INIMII”

2018-02-08_081615

 

Motto: “Inima omu­lui se gân­deș­te pe ce cale să mear­gă, dar Domnul îi îndreap­tă pașii.” Proverbe 16:9

 

 “În el însu­şi, omul nu are nicio pute­re de a se împo­tri­vi cu suc­ces păca­tu­lui. El poa­te îndrăzni să înfrun­te un vră­j­maş aşa de îngro­zi­tor numai dacă Hristos locu­ieş­te în el printr‑o cre­dinţă vie, care să‑i influ­enţe­ze dorinţe­le şi să‑l întă­reas­că oferindu‑i pute­re de sus. Orice alte mij­loa­ce de apă­ra­re sunt zadar­ni­ce. Numai prin Hristos se poa­te limi­ta pute­rea lui Satana. Acesta este un ade­văr foar­te impor­tant, pe care toţi ar tre­bui să‑l înţe­lea­gă. Satana este ocu­pat în fie­ca­re cli­pă, mer­gând încoa­ce şi înco­lo, în sus şi în jos pe pământ, cău­tând pe cine să înghi­tă. Totuşi rugă­ciu­nea pli­nă de zel a cre­dinţei va zădăr­nici efor­tu­ri­le sale cele mai puter­ni­ce.” (T. Vol 5, p.294)

 

 “Tot ceea ce poa­te satis­fa­ce nevo­i­le şi dorinţe­le sufle­tu­lui ome­nesc, pen­tru lumea aceas­ta şi pen­tru cea vii­toa­re, se găseş­te în Isus Hristos. Mântuitorul nos­tru este Mărgăritarul de un aşa mare preţ încât, în com­pa­ra­ţie cu El, toa­te cele­lal­te lucruri pot fi soco­ti­te ca nimic.” (Pildele Domnului Hristos p. 115)

 Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu sa fie revăr­sat într-un mod îmbel­su­gat în cadrul aces­tei tabe­re și nu numai, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi din toa­ta ini­ma Cuvântului lui Dumnezeu. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Concert muzi­cal
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • între 7–14 ani 50 lei/zi caza­re și masa
 • pes­te 14 ani 70 lei/zi caza­re și masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veţi de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se reco­man­dă a se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 5 apri­lie 2018, în­ce­pând cu ore­le 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu

 

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă ‚etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive , ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a taberei.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți în timp optim, îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului care va fi la 19:50. De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin: alco­ol, cofeină,tutun.

- Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

–Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei

Joi 5 Aprilie 2018

 • 13:00 —18:00 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Deschiderea tabe­rei, Prezentare: “Mă visez feri­cit!Arcadii Mangul
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Vineri 6 Aprilie 2018

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —11:45 Prezentare “Dorul de păr­tă­șie“, forum de dis­cu­ții cu cei pre­zenți, moderatori:

Radu Ioniță, Archadii Mangul 

 • 12:00 – 13:30 Repetiții de orches­tră și cor
 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 18:30 Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, diver­se acti­vi­tăți, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Începerea Sabatului, Prezentare: Știi ce-ți dorești?Arcadii Mangul
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Sâmbătă 7 Aprilie 2018

 • 07:45 — Altarul de dimineață
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 — Program de laudă
 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat
 • 11:15 — 12:45 Prezentare: ”De la dorin­ță la voin­ță”Radu Ioniță
 • 13:30 — Prânzul

Pauză

 • 16:00 — 18:00 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 20:00 — Program la înche­ie­rea Sabatului
 • 21:00 – Diverse activități
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Duminică 8 Aprilie 2018

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — Repetiții de orches­tră și cor, timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, pre­gă­ti­re pen­tru con­cert etc
 • 13:30 —Prânzul
 • 15:30 — Concert Muzical la sala Palatului Brukenthal din Avrig, jud. Sibiu
 • 18:30 – Cina
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

 

Luni 9 Aprilie 2018

 • 08:00 — 09:00 Altarul de dimi­ne­a­tă, pro­gram de înche­ie­re a taberei,concluzii etc
 • 09:00 — Micul dejun (Prânzul se va lua la pachet pen­tru cei care vor ple­ca spre casă sau în excursie)
 • 10:30 — Excursie (ieşi­re în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­te­le celor pre­zen­ti şi de con­di­ți­ile meteo).

                                                               Vă aştep­tăm cu drag!!!