Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

În peri­oa­da 9–12 apri­lie 2015 Departamentul de muzi­că al Uniunii Române orga­ni­zea­ză la Campusul din Porumbacu o tabă­ră de muzi­că pen­tru tineri ce se va des­fă­șu­ra sub genericul:

Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

Candidat la vocea cerului

Motto: Căci Dumnezeu este Împărat pes­te tot pămân­tul: cân­tați o cân­ta­re înțe­leap­tă! — Psalmi 47:7

Muzica a fost dată pen­tru a înde­plini un scop sfânt, ace­la de a înăl­ța gân­du­ri­le către cele cura­te, sfin­te și înăl­ță­toa­re și pen­tru a trezi în suflet ado­ra­rea și recu­noș­tin­ța față de Dumnezeu. Muzica for­mea­ză o par­te din ser­vi­ci­ul de pro­slă­vi­re a lui Dumnezeu în cur­ți­le cerești și noi ar tre­bui să ne stră­duim să ne apro­pi­em cât mai mult cu putin­ță, în ini­mi­le noas­tre, de armo­nia coru­ri­lor cerești. O bună for­ma­re a vocii este o par­te însem­na­tă a edu­ca­ți­ei și nu tre­bu­ie negli­ja­tă. Cântarea, ca par­te a ser­vi­ci­u­lui divin, este în ace­eași măsu­ră un act de închi­na­re, ca și rugă­ciu­nea. Inima tre­bu­ie să sim­tă spi­ri­tul cân­tă­rii pen­tru a‑i da into­na­ția cuve­ni­tă. E.G. White, Patriarhii și Profeții, pag. 594

Te invi­tam cu toa­tă căl­du­ra să par­ti­cipi la aceas­tă tabă­ră unde spe­răm să ne bucu­răm împre­u­nă de păr­tă­șia cu Domnul Isus dar și de păr­tă­șia unii cu alții!

Prin harul lui Dumnezeu vom avea în mij­lo­cul nos­tru doi invi­tați spe­ciali, pe fra­ții George Bosanac și Vili Popovici care ne vor aju­ta să înțe­le­gem mai bine care este rolul muzi­cii și de ce a fost lăsa­tă de Dumnezeu pen­tru noi, dar și cum putem des­co­peri și evi­ta cur­se­le pe care vră­j­ma­șul sufle­te­lor ni le întin­de folo­sin­du-se de acest mij­loc care este muzica.

Programul tabe­rei „Candidat la vocea cerului”:

Joi

12:00 – 18:00 Timp alo­cat cazării
18:00 – 19:30 Masa de seară
19:30 – 21:00 Deschiderea tabe­rei, Tema 1 „Originea muzi­cii. Muzica de‑a lun­gul isto­ri­ei biblice”
21:00 – 22:00 Repetiții de cor (corul taberei)
23:00 Stingerea

Vineri

08:00 – 08:30 Altarul de dimi­nea­ță „Principii bibli­ce pri­vind muzi­ca instru­men­ta­lă în închinare”
08:30 – 10:00 Micul dejun
10:00 – 11:30 Tema 2 „Influența rit­mu­lui asu­pra min­ții umane”
11:30 – 13:00 Ateliere de discuții
13:00 – 14:00 Masa de prânz
14:00 – 16:00 Activități recreative
16:00 – 18:00 Pregătirea pen­tru Sabat
18:00 – 19:30 Masa de seară
20:00 – 21:30 Deschiderea Sabatului, Tema 3 „Provocări ale muzi­cii în bise­ri­ca de azi”
21:30 – 22:30 Repetiții de cor (corul taberei)
23:00 Stingerea

Sâmbătă

08:00 – 08:15 Altarul de dimi­nea­ță „Puterea muzicii”
08:15 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 09:30 Program de laudă
09:30 – 10:45 Școala de Sabat
11:10 – 12:30 Tema 4 „Cântăreți după ini­ma lui Dumnezeu”
13:00 – 14:30 Masa de prânz
14:30 – 15:30 Repetiții ale instrumentiștilor
15:30 – 16:30 Repetiții ale coriștilor
16:30 – 17:00 Înscrierea în pro­gra­mul de laudă
17:00 – 19:00 Programul de laudă
19:00 – 20:00 Masa de seară
20:00 – 20:15 Închiderea Sabatului
20:30 – 23:30 Foc de tabără
00:00 Stingerea

Duminică

08:00 – 08:30 Altarul de dimi­nea­ță „Pași către succes”
08:30 – 09:30 Micul dejun
09:30 – 11:00 Ateliere de discuții
11:00 – 11:30 Închiderea tabe­rei — concluzii
11:30 – 12:00 Fotografii
12:00 – 14:00 Activități recreative
14:00 – 15:00 Masa de prânz
15:00 – 18:00 Activități recreative

Prețul cază­rii și al mesei este de 200 RON/persoană/toată peri­oa­da, bani care vor fi achi­tați astfel:

  1. Când faceți rezer­va­rea, veți depu­ne 50 RON în urmă­to­rul cont ban­car: RO64RZBR0000060014716372, Raiffeisen Bank, pe nume­le Barbu Corneliu (Dacă nu depu­neți aceas­tă sumă, rezer­va­rea nu va fi valabilă).
  2. Restul de 150 RON îi veți achi­ta la sosi­rea voas­tră la tabără.

Înscrierile se vor face la Barbu Corneliu (după ce ați depus cei 50 RON) la numă­rul 0722388365 și Oz Demis 0733007570.

Rezervările se fac până cel târ­ziu pe 30 mar­tie 2015, în limi­ta locu­ri­lor disponibile.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, aceas­ta neîn­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.

Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră fără o rezer­va­re prealabilă.

De reți­nut:

  • Pentru a nu se aglo­me­ra pro­gra­mul de lau­dă de Sâmbătă sea­ra avem rugă­min­tea ca oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră să vă anun­țați și par­ti­ci­pa­rea în pro­gram ast­fel încât să putem avea scur­te momen­te de lau­dă la înce­pu­tul și sfâr­și­tul temelor;
  • După cum ați văzut, în pro­gram exis­tă un timp alo­cat acti­vi­tă­ți­lor recre­a­ti­ve care se vor des­fă­șu­ra într-un mod orga­ni­zat în natu­ră, ceea ce impli­că să aveți un echi­pa­ment adec­vat unor ast­fel de acti­vi­tăți. (Încălțăminte sport, trening);
  • Toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta la pro­gra­me­le de laudă;
  • În tim­pul teme­lor și al pro­gra­me­lor de lau­dă ce se vor des­fă­șu­ra în sală, se va păs­tra solemnitatea.

Vă aștep­tăm cu drag!

Departamentul de muzi­că al Uniunii Romane!