Calea Împărătească: Tabără pentru tineri la Bușteni

Ești invi­tat căl­du­ros la Tabără la Bușteni!

Calea Împărătească

Data: 23–25 octom­brie 2015

Calea Împărătească: Tabără pentru tineri la Bușteni

Motto:
Is. 35:8 „Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfân­tă: niciun om necu­rat nu va tre­ce pe ea, ci va fi numai pen­tru cei sfinţi; cei ce vor mer­ge pe ea, chiar şi cei fără min­te, nu vor putea să se rătăcească.”

Cum petre­cem?
Studiind, prea­mă­rind pe Dumnezeu prin cân­tări, bucu­rân­du-ne de natu­ră și de păr­tă­șie fră­țeas­că! Simte-te liber să-ți inviți prietenii!

Nu uita să iei cu tine:

  • Biblia și Lecțiile Școlii de Sabat,
  • Instrumentul la care cânți (dacă e trans­por­ta­bil!), par­ti­tu­ri­le și căr­ți­le de cântări!
  • „Calea către Hristos”, din care te rugăm să stu­diezi cu aten­ție capi­to­le­le 5 (Consacrarea) si 6 (Credința și primirea).

Cum îți asi­guri participarea?
Așteptăm să îți anunți veni­rea la unul din contactele:
Radu Ioniță: 0722 225 872 sau
Marian Manolache: 0727 300 796
Ligia Dinu: 0722 717 763 sau
E foar­te impor­tant să fim anun­țați cât mai din timp! Ne ușu­rezi ast­fel slu­j­ba organizării.

Unde?
Ne întâl­nim la Bușteni la „Centrul de Pregătire pen­tru Personalul din Industrie” (CPPI), și cre­dem că vei reu­și să fii prezent!

CPPI se află în cen­trul Bușteniului, pe str. Paltinului nr 16.
E ușor de găsit: pe DN1, în direc­ția de mers Ploiești – Brașov, ime­di­at după maga­zi­nul Universal din cen­tru, la stân­ga pe Strada Paltinului, apoi, după ce treci de pia­ța de fruc­te a ora­șu­lui, la încă 150 de m stra­da „se sfâr­șeș­te” în cur­tea CPPI.

Cazare?
Suntem pri­miți în cămi­nul CPPI în came­re cu două paturi, dota­te cu baie pro­prie, reno­va­te rela­tiv recent, la pre­țul de 40 de lei /pat/noapte. Prețul aco­pe­ră (spe­răm) și închi­ri­e­rea Sălii de Conferințe.

Mâncare?
Ne adu­cem de acasă.

La timp
Asigură-te că nu ajungi târ­ziu. Soarele apu­ne la ora 6:19 PM (18:19). Traficul pe Valea Prahovei vine­rea, poa­te lua cu 1–1,5 ore în plus decât în mod obișnuit.

Nădăjduim să petre­cem un timp minu­nat cu Domnul și unii cu alții!

Fii bine­ve­nit!

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie CPPI Harta Bușteni