Bucuria slujirii, tabără pentru tineri la Cluj-Napoca

Bucuria slujirii

Bucuria slujirii, tabără pentru tineri la Cluj-Napoca

Sufletul bine­fă­că­tor va fi sătu­rat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. Proverbe 11:25

Bucuria slu­ji­rii a fost subiec­tul prin­ci­pal al tabe­rei pen­tru tineri orga­ni­za­tă în peri­oa­da 21–23 febru­a­rie 2014 în comu­ni­ta­tea noas­tră din ora­şul Cluj Napoca. A fost o oca­zie de bucu­rie pen­tru cei pre­zenţi atât din con­fe­rinţa Ardealul de Nord cât şi din alte con­fe­rinţe ale Uniuni Române. A fost pre­zent şi fra­te­le Radu Ioniţă împre­u­nă cu alţi fra­ţi res­pon­sa­bili cu depar­ta­men­tul de tine­ret din România, cu dorinţa de a des­co­peri din cuvân­tul lui Dumnezeu pla­nu­ri­le Sale pen­tru tineri şi nu numai, în ceea ce pri­veş­te slu­ji­rea creştină.

Temele care au fost pre­zen­ta­te au scos în evi­denţă fap­tul că în aces­te cli­pe ale isto­ri­ei ome­ni­rii pli­nă de pro­vo­cări şi ispi­te, Dumnezeu are nevo­ie de tineri cura­joşi, devo­ta­ţi, în ace­la­şi timp neîn­cre­ză­tori în ei înşi­şi, care să ape­re onoa­rea nume­lui Său în faţă vră­j­ma­şu­lui, la fel cum David a lup­tat cu Goliat ieşind biru­i­tor nu prin forţa arme­lor sau echi­pa­men­tu­lui mili­tar al împă­ra­tu­lui Saul ci printr‑o încre­de­re de neclin­tit în Dumnezeu.

Pe lân­gă teme­le pre­zen­ta­te în cadrul aces­tui pro­gram au exis­tat şi momen­te de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu prin cân­tări, poe­zii, expe­rienţe, şi de ase­me­nea un forum de dis­cu­ţii libe­re în care sau dez­bă­tut anu­mi­te pro­iec­te pen­tru tineri şi care să poa­tă fi rea­li­za­te împre­u­nă cu ei. Discuţiile au fost inte­re­san­te, cei pre­zenţi şi-au expri­mat dorinţa de a se impli­ca în dife­ri­te acti­vi­tă­ţi cu carac­ter misio­nar medi­cal, de bin­e­fa­ce­re etc, pre­zen­tând ast­fel prin diver­se meto­de prin­ci­pi­i­le Evangheliei veş­ni­ce pen­tru cei din jurul nos­tru atâ­ta timp cât harul lui Dumnezeu este revăr­sat încă din abu­n­denţă asu­pra aces­tei lumi.

Fie ca momen­te­le petre­cu­te la aceas­tă tabă­ra să influ­en­țe­ze în mod pozi­tiv rela­ţia noas­tră cu Acela care a fost serv al ser­vi­lor, dân­du-şi via­ţa pen­tru noi, ca prin harul Său cei tineri şi nu numai, să putem fi o bine­cu­vân­ta­re pen­tru semeni noş­tri în aceas­tă via­ţă cât şi pen­tru veşnicie.