Tabără pentru tineri la Gura Râştii (Cluj)

“Din Toată Inima” — Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj)

Dragi tineri, avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în sta­țiu­nea monta­nă Gura Râştii, jude­țul Cluj, peri­oa­da 6–8 mar­tie 2020, sub genericul:
“Din Toată Inima”

Motto: “Orice faceți să faceți din toa­tă ini­ma, ca pen­tru Domnul, nu ca pen­tru oameni, ca unii care știți că veți pri­mi de la Domnul răs­pla­ta moș­te­ni­rii. Voi slu­jiți Domnului Hristos.” Coloseni 3:23–24

-Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi la «Complexul Turistic Puiu», de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce , pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.
‑Traseul spre sta­țiu­ne este urmă­to­rul: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca — Oradea, se mer­ge în stân­ga pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Râştii.

- Cazarea se va face în came­re cu trei/patru/cinci paturi, la pre­țul de 70 RON pat/persoană pe două nopți, mân­ca­rea este pe cont pro­priu, exis­tând în incin­ta caba­nei posi­bi­li­ta­tea de a folo­si bucă­tă­ria și o sală cores­pun­ză­toa­re pen­tru ser­vi­rea hranei.
— Soarele va apu­ne la ora 18:20, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până la ora 18:10.

Din pro­gram:
• Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
• Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
• Studiu inte­rac­tiv din Marea Luptă, Capitolul 31 “Lucrarea duhu­ri­lor rele”
(Recomandăm stu­di­e­rea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).
• Drumeții si acti­vi­tăți recre­a­ti­ve etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 2 mar­tie 2020, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100089 – Neluțu Dărămuș, 0737433099 – Daniel Bernad 

  • De reți­nut:
  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­for­mă cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.
  • dacă cine­va și-ar dori să par­ti­ci­pe și nu-și per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără a anun­ța în pre­a­la­bil organizatorii.
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!