Varza — Seminar al Clubului de sănătate din Făgăraș

Varza — Seminar sus­ți­nut la Campus Porumbacu în cadrul acti­vi­tă­ți­lor de pro­mo­va­re a unui stil de via­ță sănă­tos orga­ni­zat de Clubul de sănă­ta­te din Făgăraș.
Prezintă: Viorica Truța

Sinopsis:

Varza

Varza - Seminar al Clubului de sănătate din Făgăraș

„Varza este doc­to­rul săra­cu­lui, un medi­ca­ment dăru­it de pro­vi­den­ță.” Dr. Blanc, 1881

Caracteristicile medi­ca­men­te­lor foar­te căutate:

 • Să fie de ulti­mă generație
 • Să aibă nume deosebite
 • Să vină de departe
 • Să fie scumpe
 • Și, mai ales, să facă minuni.

De pes­te 4000 de ani, var­za s‑a dove­dit a fi un medi­ca­ment deo­se­bit, dar ea are exact opu­sul cri­te­ri­i­lor amintite.

Varza este:

 • Banală și modestă
 • Răspândită pre­tu­tin­deni
 • La pre­țuri avantajoase
 • Aliment ușor dige­ra­bil, lejer și mineralizant.

Varza ca aliment:

 • Conține mine­ra­le, arse­nic și iod, fiind un ree­chi­li­brant general
 • Favorizează meta­bo­lis­mul glucidelor
 • Sărurile de mag­ne­ziu, cal­ciu și pota­siu fac minuni, sti­mulând imunitatea
 • Are efect anti­scor­bu­tic și revitalizant
 • Are un pre­ți­os efect pen­tru intestine
 • Consumată frec­vent, dă lumi­no­zi­ta­te tenului.

Cum pre­pa­răm var­za în bucătărie?

 • Să nu‑i risi­pim pre­ți­oa­se­le sub­stan­țe în apă mul­tă pusă la fiert!
 • O pre­gă­tim înă­bu­și­tă, dar nu până la fier­be­re com­ple­tă. Apa în care se fier­be var­za, dacă este bău­tă, refa­ce ner­vii în mod miraculos.
 • Cel mai bene­fic este s‑o folo­sim ca sala­tă, la înce­pu­tul mesei, cu ada­us de sare, ulei, lămâie și ustu­roi, plus ier­buri aro­ma­te, sau în com­bi­na­ții cu alte crudități.

Recomandări pen­tru uz intern:

 • Afecțiuni pul­mo­na­re, cata­ruri, bronhii bol­na­ve: se face o supă con­cen­tra­tă din 60 g var­ză, fiar­tă înde­lung în 1l apă, cu ada­us, de 70 g miere.
 • Seboree gra­să și ecze­me: se mănân­că frec­vent sala­tă de var­ză cru­dă. Conținutul de sulf este bine­fă­că­tor pen­tru pro­ble­me­le pielii.
 • Anemie, transpi­ra­ții noc­tur­ne urât miro­si­toa­re: se con­su­mă mul­te sala­te de var­ză, a cărei clo­ro­fi­lă creș­te hemo­glo­bi­na din sân­ge și detoxifiază.
 • Nefrite, para­ziți: se face suc de var­ză și se bea, în repri­ze mici, de mai mul­te ori pe zi.
 • Tulburări intes­ti­na­le, uri­na­re, res­pi­ra­to­rii: un pahar de suc pe zi, com­bi­nat cu suc de morcovi și câte­va pică­tu­ri de lămâie, pen­tru ame­li­o­ra­re de gust.
 • Afonie: suc de var­ză com­bi­nat cu mie­re, în gar­ga­ră și ingerare
 • Răceli, afec­țiuni ale bronhi­i­lor, tuse rebe­lă: 5–6 frun­ze de var­ză, se fierb o jumă­ta­te de oră în 1 l apă, la care se ada­u­gă mie­re, se face sirop. Sau: 1–2 paha­re suc de var­ză, satu­rat la maxim cu mie­re, în repri­ze mici și dese. Sau: de 3–4 ori pe zi, într-un ceai la ale­ge­re, câte o lin­gu­ri­ță de sirop de var­ză roșie. Se pune la fiert sucul de var­ză roșie, la care se ada­u­gă jumă­ta­te din gre­u­ta­tea lui în mie­re. Se fier­be domol, până la con­sis­ten­ța de sirop.

Modalități de uti­li­za­re a ver­zei în uz extern:

 • Răni vechi sau noi: se înă­bu­șe locul cu com­pre­se cal­de, apoi se se pun cata­plas­me cu var­ză cru­dă zdro­bi­tă, de două ori pe zi.
 • Colici și coli­te: supă de var­ză fiar­tă înde­lun­gat, cu ada­us de ulei, sare, chi­men și făi­nă de orz, fiar­tă în pre­a­la­bil. Suc de var­ză, com­bi­nat cu suc de morcovi, făcut proas­păt, băut 2–3 paha­re pe zi, și apli­ca­ții de frun­ze pe abdo­men, în fie­ca­re seară.
 • Artrite, dureri reu­ma­tis­ma­le, nevral­gii, sci­a­ti­că, entor­se, para­li­zii par­ți­a­le, gută, gan­gli­oni umflați: frun­ze de var­ză înmu­ia­te 1–2 minu­te în apă fier­bin­te, cură­ța­te de ner­vuri și apli­ca­te local. Se pot și încă­lzi frun­ze­le la o sur­să de căl­du­ră, dar în ambe­le vari­an­te se apli­că cât se poa­te de cal­de, în stra­turi de 3–4 frun­ze supra­pu­se, și aco­pe­ri­te cu fla­nel de lână și legat bine.
 • Lumbago, dureri de ori­ce fel: se fierb frun­ze­le de var­ză în lap­te, până la obți­ne­rea unei mar­me­la­de groa­se. Se întin­de pe o pân­ză și se apli­că, căl­du­ță bini­șor, pe locul dure­ros. Se lea­gă bine și se lasă 10 ore. Adesea, la înde­păr­ta­re, și dure­rea a dispărut.
 • Constipație: se bea supa pri­mei fier­turi de var­ză, 2–3 paha­re pe zi.
 • Tumori, sinu­zi­tă, ede­me, dureri de cap, muș­că­tu­ri, ple­u­re­zii, hemo­ro­izi: în tot felul de afec­țiuni, se fac apli­ca­ții loca­le cu var­ză, se lasă și pes­te noap­te. Procedura se repe­tă, până la dis­pa­ri­ția suferinței.
 • Surditate: une­le sur­di­tăți sunt influ­en­ța­te de ames­te­cul de suc de var­ză și suc de lămâie în can­ti­tăți ega­le, în ins­ti­la­ții repe­ta­te în urechi.
 • Crăpături și dege­ră­turi, con­tu­zii, ulce­re vari­coa­se, can­gre­ne, necro­ze, arsuri, zona, acnee, infec­ții de toa­te felu­ri­le: răs­pund vin­de­că­tor la apli­ca­rea de frun­ze de var­ză, pre­pa­ra­te în modul amin­tit anterior.

Varza acră

 • Extrem de bine­fă­că­toa­re prin fer­men­ții ei
 • Este de o remar­ca­bi­lă digestibilitate
 • Când nu este supor­ta­tă, nu var­za acră este de vină, ci ceea ce o însoțește
 • Fermenții lac­tici, puter­nic dez­in­fec­tanți, tre­bu­ie păs­trați intacți: să nu spă­lăm var­za acră, să cău­tăm să o con­su­măm cru­dă, la înce­pu­tul mesei.

Varza este și un exce­lent cură­ți­tor de covoa­re, înde­păr­tând mur­dă­ria și împros­pă­tând culo­ri­le. Cu var­za tăi­a­tă în jumă­tăți, se frea­că supra­fa­ța covo­ru­lui, în miș­cări cir­cu­la­re, până se obține rezul­ta­tul dorit.

Dacă roma­nii au folo­sit var­za ca unic medi­ca­ment timp de pes­te șase seco­le, dacă Caton cel Bătrân se tra­ta, și‑i tra­ta pe toți, fără deo­se­bi­re de mala­die, numai cu var­ză, se cuvi­ne să‑i dăm și noi aces­tei legu­me un loc de cin­ste în via­ța noas­tră. Să o con­su­măm zil­nic, să o folo­sim extern în tera­pie, și să îi mul­țu­mim lui Dumnezeu că, prin­tre lucru­ri­le minu­na­te des­ti­na­te nouă la cre­a­țiu­ne, ne‑a dăru­it și var­za.

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641514277193“]