Botez în râul Ialomița, 12 septembrie 2010

În data de 12 sep­tem­brie a avut loc un botez în râul Ialomița. Dintre can­di­dați 7 sunt din comu­ni­ta­tea Bucov, 3 din comu­ni­ta­tea Breaza, 2 din Mireșun și un can­di­dat din Odăi. 

„Adevărat, ade­vă­rat îți spun că dacă nu se naș­te cine­va din apă și din duh nu poa­te să intre în împă­ră­ția lui Dumnezeu“.(Ioan 3:5)

Cu apro­ba­rea ceru­lui, ziua de 12.09.2010 a fost pri­lej de săr­bă­toa­re pen­tru noi, cei 14 can­di­dați la botez. Deși prog­no­za meteo nu se pro­nun­ța în favoa­rea noas­tră, Dumnezeu și‑a ară­tat bună­ta­tea ofe­rin­du-ne un cer senin și o adi­e­re mângâietoare.
„Fiule, da-mi ini­ma ta, și să găseas­că ochii tăi pla­ce­re în căi­le mele!“ Dorința de a răs­pun­de che­mă­rii lui Isus a înce­put pro­ce­sul nos­tru de trans­for­ma­re… Legământul a fost înche­iat în apa râu­lui Ialomița, în pre­zen­ța mar­to­ri­lor văzuți și nevăzuți.
Domnul să ne călă­u­zeas­că pașii pe calea cre­din­ței și doar El să fie lău­dat, căci cel mai de preț lucru este să te poți numi „copil al lui Dumnezeu“.

A con­sem­nat: Ligia Dinu