Evenimente de botez în Conferința Oltenia în 2014

Botez la Palilula, Dolj

Eveniment de botez la Palilula, județul Dolj, Conferința Oltenia, 2014

„Cine are pe Fiul are via­ţa…” (1 Ioan 5:12)

Ultima zi a lunii august a adus momen­te de bucu­rie pen­tru fra­ții din comu­ni­ta­tea Palilula, care, împre­u­nă cu fra­ţi din bise­ri­ci­le apro­pi­a­te, au par­ti­ci­pat la înche­ie­rea legămân­tu­lui prin botez 4 sufle­te, din­tre care 3 tineri. La ser­vi­ci­ul divin au fost pre­zenţi cir­ca 70 de per­soa­ne, mulți din­tre ei de alte con­fe­siuni reli­gi­oa­se (pri­e­te­ni, colegi de şcoa­lă, rude apropiate).

„În lini­ş­te şi odih­nă va fi mân­tu­i­rea voas­tră, în seni­nă­ta­te şi încre­de­re va fi tăria voas­tră.” Cuvântul pre­zen­tat a făcut apel la ini­mi­le celor pre­zenţi, să-și asi­gu­re via­ţa aco­lo unde e „garanţie şi sigu­ranţă”, adi­că ală­tu­ri de Isus. S‑a accen­tu­at fap­tul că ori­ce ban­că sau agen­ție de asi­gu­rări este nesi­gu­ră şi poa­te fali­men­ta ori­când, dar împre­u­nă cu Cel ce ne‑a cre­at şi mân­tu­it nu este niciun peri­col. El ne‑a pro­mis ocro­ti­re şi lini­ş­te atât pen­tru via­ţa aceas­ta cât și pen­tru veş­ni­cie şi ne asi­gu­ră că făgă­du­inţe­le Sale sunt „ade­vă­ra­te şi dem­ne de cre­za­re”. Imnuri de fan­fa­ră şi momen­te poe­ti­ce au com­plec­tat pro­gra­mul, după care, în apa Jiului, a avut loc cere­mo­n­ia bote­zu­lui. Toţi cei pre­zenţi împre­u­nă cu mar­to­rii nevă­zu­ţi au cân­tat „Salvat, sal­vat…” atunci când Alin, Daniel, Amelia şi Ioana, au fost afun­da­ţi în apă.

Mulţumim lui Dumnezeu pen­tru ziua aceas­ta minu­na­tă, pen­tru soa­re­le care a revăr­sat pes­te noi raze­le sale, şi ne rugăm ca bine­cu­vân­ta­rea ceru­lui să‑i însoţeas­că pe noii mem­bri pe dru­mul vieţi şi sa‑i aju­te să fie mar­tori cre­din­cioşi ai Săi pen­tru veşnicie.

Botez la Necșești, Teleorman

Eveniment de botez la Necșești, județul Teleorman, Conferința Oltenia, 2014

„Acum, dacă am murit împre­u­nă cu Hristos, cre­dem că vom şi trăi împre­u­nă cu El.” (Romani 6:8).

Ziua de 14 sep­tem­brie, o zi înso­ri­tă de toam­nă, a fost o zi de bucu­rie pen­tru comu­ni­ta­tea din Necşeşti, jud. Teleorman. O fami­lie tână­ră s‑a decis să-şi pre­dea via­ţa Domnului Isus, iar prin măr­tu­ri­si­rea deo­se­bi­tă expri­ma­tă în faţa mar­to­ri­lor, ei au dove­dit cât de mare este dorinţa lor de intra în rân­du­ri­le celor cre­din­cioşi. Şi aceas­ta s‑a mate­ria­li­zat intrând în apa râu­lui Teleorman, făcând legământ cu Cerul prin bote­zul cu apă care repre­zin­tă „moar­tea omu­lui vechi şi înce­pu­tul unei vieţi noi” împre­u­nă cu Hristos. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat fra­ţii de cre­dinţă, rude­le, pri­e­te­nii apro­pi­a­ţi şi mar­tori nevă­zu­ţi, des­pre care avem făgă­du­in­ța că se bucu­ră împre­u­nă cu noi la ast­fel de ocazii.

Dorim ca bine­cu­vân­ta­rea ceru­lui să‑i însoţeas­că pe cei doi, Mihai şi Dorina, să‑i aju­te să tră­i­as­că o via­ţă nouă aici, apoi, împre­u­nă cu Domnul Isus, să se bucu­re veş­nic pe Noul Pământ.

A con­sem­nat Ionel Aria

Mai mul­te foto­gra­fii de la aces­te bote­zuri puteți vedea pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157648770042268“]