Ajutor pentru Filipine — Departamentul de binefacere

Iubiţi fra­ţi din întrea­ga lume,

„El susţi­ne cau­za celui asu­prit şi dă hra­nă celui flămând.” Psalm 146:7 (engl.)

Domnul Isus a spus: „Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea par­te de milă.” Săracii sunt pes­te tot în jurul nos­tru, cei sinis­tra­ţi, necă­ji­ţi, îndu­re­ra­ţi, şi cei care sunt gata să pia­ră. Există o mare nevo­ie de exer­ci­ta­rea milei astăzi, la fel cum a fost întot­dea­u­na. Dumnezeu ne‑a făcut isprav­ni­cii Săi, şi El nu tre­bu­ie să fie făcut res­pon­sa­bil de sufe­rinţe­le, neno­ro­ci­rea, lip­sa de îmbră­că­min­te, şi de nevo­i­le ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri îndes­tu­lă­toa­re pen­tru noi toţi. El ne‑a dat can­ti­tă­ţi mari cu care să ali­năm nevo­ia aces­tor sufe­rinzi şi defavorizaţi.

În fie­ca­re zi auzim de cutre­mu­re, răz­bo­a­ie, inun­da­ţii, vul­ca­ne şi alte dez­as­tre şi pro­ble­me pes­te tot în lume, care au ca urma­re dis­tru­geri, pagu­be mari adu­se pro­pri­e­tă­ţi­lor şi vieţii.

Ajutor pentru Filipine

Ajutor pentru Filipine

Credit foto: Pio Arce/Genesis Photos — World Vision

Suntem toţi în cunoş­tinţă de ape­le dis­tru­gă­toa­re ale tai­fu­nu­lui Hayan, unul din­tre cele mai puter­ni­ce tai­fu­ne care a lovit vreo­da­tă Insulele Filipine vine­rea tre­cu­tă, lăsând în urmă un cor­te­giu de dis­tru­geri masi­ve şi până în pre­zent un număr esti­mat de 1200 morţi. Iniţial am încer­cat să luăm legă­tu­ra cu fra­ţii noş­tri din Filipine; nu am reu­şit să obţi­nem infor­ma­ţii com­ple­te. Ceea ce ne îngri­jo­rea­ză cel mai mult este fap­tul că sunt atât de mul­te regiuni din care nu avem nici o infor­ma­ţie, şi când întâm­pi­năm o ast­fel de lini­ş­te, de obi­cei înseam­nă că dis­tru­ge­rea este chiar mai mare. Devastarea şi dis­pe­ra­rea adu­se de acest tai­fun cuprind toc­mai zona unde locu­iesc fra­ţii noş­tri. Cu câte­va minu­te în urmă am pri­mit un mesaj că unii din­tre fra­ţii noş­tri şi-au pier­dut locu­inţe­le. Trebuie să tre­cem la acţiu­ne pen­tru a‑i scă­pa pe aceşti fra­ţi de dez­as­trul aces­ta. Ei au nevo­ie urgen­tă de pro­vi­zii pre­cum apă pota­bi­lă, hra­nă, şi măsuri sani­ta­re pre­ven­ti­ve şi reclă­di­rea cămi­ne­lor lor. Impactul pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te a fost cu ade­vă­rat devastator.

În ciu­da lip­sei de infor­ma­ţii de încre­de­re des­pre cât de mul­te pagu­be imo­bi­li­a­re au fost pro­du­se de tai­fu­nul Haiyan, Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale a orga­ni­zat resur­se şi per­so­nal care să se anga­je­ze în ser­vi­ci­ul de ali­na­re şi aju­to­ra­re a vic­ti­me­lor. Ce am ofe­rit noi nu este sufi­cient. Avem nevo­ie de mai mult.

Puteţi face o dife­renţă donând cât de puţin sau cât de mult puteţi. Persoanele rezi­den­te în Statele Unite pot face dona­ţii deduc­ti­bi­le din impo­zit. Conferinţa Generală garan­tea­ză că dona­ţi­i­le vor mer­ge direct în pro­porţie de 100% pen­tru aju­to­ra­rea vic­ti­me­lor şi a fami­li­i­lor lor. Vă rugăm dire­cţio­na­ţi către Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale ace­le dona­ţii care simţi­ţi că ar fi potri­vi­te să aju­te celor devas­ta­ţi, fra­ţi ai noş­tri, surori şi fami­li­i­le lor, şi alţii afla­ţi în acest teri­to­riu lovit de calamitate.

Există două moda­li­tă­ţi prin care puteţi dona:

  1. Prin cec de pla­tă către: Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, World Disaster Relief Fund, şi apoi trimiteţi‑l prin poş­tă către 5240 Hollins Road, Roanoke, VA 24019. Vă rugăm menţio­na­ţi pe cec fap­tul că dori­ţi ca dona­ţia dum­ne­a­voas­tră să ajun­gă în Fondul pen­tru Ajutorarea Filipinelor.
  2. Prin Paypal la Paypal ID:

Fratele dum­ne­a­voas­tră în Hristos,

D. Sureshkumar

Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale