Evanghelia practică — Departamentul de binefacere

Evanghelia practică

Evanghelia practică - Departamentul de binefacere

În urma inun­da­ți­i­lor care s‑au abă­tut în luna sep­tem­brie asu­pra zonei de sud-est a țării, Departamentul de Binefacere al Conferinței Muntenia și‑a pro­pus să vină în aju­to­rul per­soa­ne­lor defa­vo­ri­za­te. Conștienți că nu pot aju­ta pe toți, ei au făcut un plan de a aju­ta sub­stan­ți­al două sau trei fami­lii, ast­fel încât aces­tea să poa­tă intra în iar­nă într-un spa­țiu adecvat.

În vede­rea rea­li­ză­rii aces­tui plan câți­va frați din Muntenia au luat legă­tu­ra cu fra­ții din Conferința Moldova și împre­u­nă au făcut o vizi­tă de recu­noaș­te­re în data de 24 sep­tem­brie 2013, în loca­li­ta­tea Cudalbi, jud. Galați. În urma vizi­tei au apre­ciat că 5 fami­lii din­tre cele care se aflau în cea mai mare nevo­ie, ar putea bene­fi­cia de spri­ji­nul lor.

Oamenii căro­ra li s‑au adre­sat au pri­mit cu neîn­cre­de­re pro­pu­ne­rea de a fi aju­tați să-și refa­că cel puțin o came­ră în care să poa­tă locui pen­tru iar­nă. Speriați și des­cu­ra­jați ei nu mai aveau încre­de­re în nimic, iar cei care‑i mai vizi­ta­se­ră le ofe­ri­se­ră doar promisiuni.

După sta­bi­li­rea nevo­i­lor și pro­cu­ra­rea mate­ri­a­le­lor, gru­pul de frați din cele două con­fe­rin­țe s‑a apu­cat de lucru, înce­pând cu data de 6 octom­brie 2013. Frații din comu­ni­ta­tea Matca le-au ofe­rit caza­re și mân­ca­re pe toa­tă peri­oa­da, mun­ci­to­rii depla­sân­du-se aici noap­tea pen­tru odih­nă, iar masa de prânz o ser­veau la punc­tul de lucru, într‑o rulo­tă pe care le-au împrumutat‑o cu bună­vo­in­ță una din­tre fami­li­i­le gaz­dă (din Matca).

O fami­lie căre­ia i s‑au adre­sat, com­pu­să din părinți și patru copii, a spus că ei spe­ră să se des­cur­ce sin­guri și au accep­tat să li se facă doar o sobă. În cele din urmă au fost aju­tați și la ame­na­ja­rea a două came­re (des­păr­țind una mare care rămă­se­se în picioa­re), fami­lia fiind nume­roa­să și con­sta­tân­du-se că ar fi foar­te inco­mod să locu­ias­că toți într‑o came­ră. Tatăl din aceas­tă fami­lie ne‑a reco­man­dat să‑l aju­tăm pe fra­te­le său care, după păre­rea dum­ne­a­lui, era în mai mare nevoie.

Au fost trei fami­lii căro­ra le-au fost ame­na­ja­te câte două came­re și sobe pen­tru încă­l­zi­rea aces­to­ra, iar o altă fami­lie a fost aju­ta­tă doar financiar.

Locuințele la care s‑a lucrat erau des­tul de afec­ta­te de apă, ast­fel că a fost nevo­ie să fie cură­ța­tă ten­cu­ia­la până la zidă­rie, s‑au pla­cat pere­ții cu polis­ti­ren, s‑a pus pla­să, apoi s‑a apli­căm ade­ziv, ten­cu­ia­lă și glet. Vopseaua lava­bi­lă le‑a fost doar pro­cu­ra­tă, lăsând ca cei în cau­ză să și‑o apli­ce sin­guri. Pardoseala a fost aco­pe­ri­tă cu pla­că de beton sub care s‑a pus folie protectoare.

În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor s‑au folo­sit de bâr­ne­le vechi care rămă­se­se­ră, după ce a fost cură­țat totul, evi­tând pe cât posi­bil să se lucre­ze pes­te umeze­a­lă. (Apa se ridi­ca­se cam la 1,30 m în locu­in­țe­le afectate).

O altă fami­lie care a bene­fi­ci­at de aju­to­rul fra­ți­lor era com­pu­să din doi bătrâ­nei, băr­ba­tul împli­nind 86 de ani chiar în ziua în care i s‑a ofe­rit aju­tor. Au fost foar­te im-pre­sio­nați și recu­nos­că­tori. Casa le era dis­tru­să în pro­por­ție de 75% și spe­ran­țe­le pen­tru refa­ce­rea ei erau mini­me. Exista în clă­di­re o came­ră care, în mod pro­vi­den­ți­al rămă­se­se în picioa­re. Aceasta a fost reno­va­tă com­plet, i s‑a făcut o sobă și a fost pre­gă­ti­tă pen­tru ca cei doi bătrâni să poa­tă locui în con­di­ții decente.

Lucrările au fost ter­mi­na­te în doar 5 zile, ast­fel că în data de 10 octom­brie 2013 meș­te­rii și bene­fi­ci­a­rii s‑au des­păr­țit cu lacri­mi de bucu­rie și spe­ran­ța revederii.

Cei aju­tați, pre­cum și veci­nii și con­să­te­nii care au asis­tat la lucra­rea între­prin­să au rămas plă­cut impre­sio­nați de ges­tul uma­ni­tar acor­dat aces­tor oameni în nevoie.

Locuitorii case­lor ame­na­ja­te au avut posi­bi­li­ta­tea să afle și o par­te din mesa­jul plă­cut al Evangheliei. Membrii aces­tor fami­lii se uneau în cân­tări cu mun­ci­to­rii, aducându‑I lau­dă lui Dumnezeu pen­tru bună­ta­tea Sa. În pre­zent câte­va tine­re din aces­te fami­lii par­ti­ci­pă la adu­nă­ri­le noas­tre din comu­ni­ta­tea Matca și spe­răm ca puți­ne­le semin­țe semă­na­te aici într-un alt mod decât cel al pre­di­că­rii, să prin­dă rădă­cini. Dorim ca atât fra­ții mun­ci­tori cât și bene­fi­ci­a­rii aces­tor ser­vi­cii să se bucu­re de locu­in­țe­le măre­țe pe care Domnul Hristos a pro­mis că le va face ori­cui doreș­te și aștep­ta­tă reve­ni­rea Sa.

O nouă construcție

În rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui de la Cudalbi am avut par­te de o expe­rien­ță ase­mă­nă­toa­re celei tră­i­te de popo­rul Israel pe tim­pul con­stru­i­rii taber­na­co­lu­lui când popo­rul adu­cea „mult mai mult decât tre­bu­ie pen­tru face­rea lucră­ri­lor pe care a porun­cit Domnul să le facem.” (Exodul 36:5).

Lucrările de aici au fost fina­li­za­te cu aju­to­rul unor aju­toa­re finan­ci­a­re ofe­ri­te de mai mul­te fami­lii din cele două con­fe­rin­țe și în final a rămas o sumă de bani pe care ne-am gân­dit să o folo­sim în mod cât mai bene­fic, tot în slu­j­ba semenilor.

După mai mul­te cer­ce­tări am des­co­pe­rit în jude­țul Prahova, com. Păcureţi, o fami­lie nevo­ia­șă, cu șap­te copii, care locu­iau într‑o casă ce ame­nin­ța în ori­ce moment să se pră­bu­șeas­că pes­te ei.

Pe 31 octom­brie 2013 am vizi­tat aceas­tă casă, împre­u­nă cu fr. Șuruparu Neluță, întoc­mind un făcut un plan al lucră­ri­lor și o lis­tă de mate­ri­a­le. Apreciem bună­vo­in­ța auto­ri­tă­ți­lor loca­le care ne-au spri­ji­nit în rea­li­za­rea aces­tui proiect.

Analizând vechea con­struc­ție am con­sta­tat că era impo­si­bil să ne putem folo­si de ea, ast­fel că am ini­țiat una nouă, o con­struc­ție modes­tă cu două came­re. S‑a tur­nat fun­da­ție, pla­că de ega­li­za­re, zidă­rie, lemn pen­tru aco­pe­riș, s‑au montat gea­muri ter­mo­pan și uși rezis­ten­te. Casa a fost aco­pe­ri­tă cu tablă și în ea s‑a con­stru­it o sobă dub­lă, cu pli­tă într-una din came­re. În data de 6 decem­brie con­struc­ția a fost finalizată.

Mulțumesc pe aceas­tă cale tutu­ror celor care au con­tri­bu­it cu bani, cu for­țe de mun­că, cu apor­tul adus pe ori­ce altă cale. S‑a lucrat din greu, apa cărân­du-se de la 1 km, chiar și cea pen­tru betoane.

În tim­pul lucră­ri­lor am încer­cat să‑i impli­căm pe mem­brii fami­li­ei, învățându‑i pe copii să fie utili, să le pla­că ordi­nea, să pre­țu­ias­că lucru­ri­le. Sperăm ca expe­rien­ța aceas­ta să fie bene­fi­că pen­tru ei ast­fel încât să învețe că în via­ță ori­ce lucru se obține prin mun­că și se între­ți­ne tot prin mun­că. Fie ca Dumnezeu care li s‑a des­co­pe­rit prin­tr-un aju­tor uma­ni­tar, să‑i atra­gă la Sine prin mij­loa­ce­le Sale.

A con­sem­nat Daniel Tănase,
din par­tea Departamentului de Binefacere al Uniunii Române

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641123574464“]