Dar special pentru construirea unui Sanatoriu în Filipine

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

Conferința Generală

P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA

Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814                                                     

philippines-beach

 

 

Filipine este o țară în Sud-Estul Asiei, situ­a­tă în prin­ci­pal de‑a lun­gul țăr­mu­lui Pacificului. Este com­pu­să din 7100 insu­le cu pla­je fru­moa­se de nisip alb ca: El Nido, Palawan și Boracay în Visayas cen­tra­lă. Este cămi­nul vul­tu­ru­lui gigant, cunos­cut ca „vul­tu­rul fili­pi­nez, care mănân­că mai­muțe” și a Tarsierului, una din cele mai mici mai­muțe din lume. În Sud-Est se găsesc fruc­te exo­ti­ce ca duri­an, man­gos­te­en, marang, lan­zo­nes, jac­k­fru­it, man­go, star apple (mărul stea), ana­nas, bana­ne și sour soup (gra­vi­o­la), care sunt dis­po­ni­bi­le din abundență.

Mișcarea de Reformă și‑a înce­put acti­vi­ta­tea în 1958, când fra­te­le Lavrik a ajuns în par­tea de sud a țării. Câțiva ani mai târ­ziu fra­te­le D. Nicolici a sosit în ace­lași loc con­ti­nu­ând și orga­ni­zând, în cele din urmă, lucrarea.

Astăzi, țara are aproa­pe 1400 de mem­bri cu cinci Câmpuri care alcă­tu­iesc Uniunea de Conferințe din Filipine. De doi ani are o Școală Misionară, o școa­lă ele­men­ta­ră com­ple­tă și o sta­ție de radio, care ope­ra­ză în campus.

Frații noș­tri sunt foar­te mult anga­jați în lucra­rea Misionar Medicală și mulți din­tre ei o folo­sesc ca sur­să de venit. Ei lucrea­ză în cli­nici de sănă­ta­te natu­ris­tă pri­va­te și pre­lu­crea­ză plan­te medi­ci­na­le. Această sta­re de lucruri a făcut ca fon­dul zeci­mii din bise­ri­că să cre­as­că în ulti­mii ani. Totuși pacien­ții lor au nevo­ie de îngri­ji­re supli­men­ta­ră în case de tra­ta­ment pe care ei nu le au. Aceasta i‑a deter­mi­nat pe frați să se gân­deas­că la con­stru­i­rea unui sanatoriu.

„În tim­pul nop­ții, mi‑a fost dată o viziu­ne în legă­tu­ră cu un sana­to­riu situ­at la țară. Instituția aceas­ta nu era mare, dar era com­ple­tă. Era încon­ju­ra­tă de pomi și arbuști fru­moși, din­co­lo de care se aflau livezi și crân­guri. Legate de acel loc se aflau gră­dini în care pacien­te­le, atunci când doreau, puteau cul­ti­va flori de tot felul, fie­ca­re pacien­tă ale­gân­du-și un mic strat pe care să‑l îngri­jeas­că. Mișcarea în aer liber în aces­te gră­dini con­sti­tu­ia o par­te a tratamentului.

Scenă după sce­nă a tre­cut prin fața mea. Într-una din sce­ne, un grup de bol­navi toc­mai veni­se la unul din sana­to­ri­i­le noas­tre de la țară. În alta, am văzut ace­lași grup, dar, oh, cât de schim­ba­tă era înfă­ți­șa­rea lor! Boala s‑a dus, pie­lea era cura­tă, chi­pul vesel; tru­pul și min­tea păreau însu­fle­ți­te de o nouă via­ță.” Sfaturi pen­tru sănă­ta­te pg. 171, 172.

Conform aces­tor cuvin­te inspi­ra­te, Directorul Departamentului de Sănătate al CG a vizi­tat de câte­va ori Filipine și, împre­u­nă cu fra­ții locali, au plă­nu­it să cau­te un loc în țară unde să con­stru­ias­că un sana­to­riu care să ser­veas­că nu numai fili­pi­ne­zi­lor ci, de ase­me­nea, fra­ți­lor din întrea­ga lume. Au găsit o pro­pri­e­ta­te de 4,8 ha care cos­tă în jur de 65.000 $ SUA. Este la o dis­tan­ță de apor­xi­ma­tiv două ore de călă­to­rie cu mași­na de al aero­por­tul Davao city.

Pentru ca acest pro­iect să fie posi­bil, Uniunea Filipineză are nevo­ie de aju­to­rul fra­ți­lor din întrea­ga lume, de ace­ea Consiliul Conferinței Generale a hotă­rât ca să se colec­te­ze un dar spe­cial pen­tru acest scop în toa­te bise­ri­ci­le noas­tre în tim­pul Școlii de Sabat din al tre­i­lea Sabat al lunii apri­lie 2017 (15 apri­lie 2017).

Sperăm și ne rugăm ca la colec­ta­rea Darului Special pen­tru acest pro­iect să vă amin­tiți de pro­iec­tul unui Sanatoriu în Filipine.

 

Frații voș­tri din Filipine și Departamentul de Sănătate al CG