Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu,

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Credit foto: EU/ECHO/Bernard Jaspers-Faijer

„Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea par­te de milă!” Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și gata să pia­ră. Există o mai mare nevo­ie de a exer­ci­ta milă astăzi mai mult ca ori­când. Dumnezeu ne‑a făcut admi­nis­tra­to­rii Lui și El nu este res­pon­sa­bil pen­tru sufe­rin­ța, mize­ria, nevo­ia de îmbră­că­min­te și lip­sa ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri ample pen­tru noi toți. El ne‑a dat mari sur­plu­suri cu care să ate­nu­ăm lip­sa celor în sufe­rin­ță și mai puțin privilegiați.

„Când întâl­niți sufle­te sufe­rin­de care au nevo­ie de aju­tor, aju­tați-le. Când întâl­niți flămânzi, hrăniți‑i. Făcând aceas­ta, veți lucra în dome­ni­ul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfân­tă a Maestrului a fost o lucra­re de bin­e­fa­ce­re. Poporul nos­tru de pre­tu­tin­deni să fie încu­ra­jat a avea o par­te în ea.” — Lucrarea de Binefacere pg. 29

Știm cu toții des­pre cutre­mu­rul devas­ta­tor care a avut loc la 25 apri­lie 2015, în Nepal — unul din­tre cele mai puter­ni­ce dez­as­tre care a lovit Nepalul în ulti­mii 81 de ani, pro­vo­când o dis­tru­ge­re masi­vă, esti­ma­tă la 6.400 de morți și pes­te 20.000 de răniți. Inițial, am încer­cat să sta­bi­lim legă­tu­ra cu fra­ții noș­tri din Nepal; nu am putut obține infor­ma­ții com­ple­te. Ceea ce ne îngri­jo­rea­ză cel mai mult este fap­tul că sunt mul­te zone des­pre care nu avem deloc infor­ma­ții și, de obi­cei, când nu sunt infor­ma­ții pre­ju­di­ci­ul este chiar mai mare. Devastarea și dis­pe­ra­rea pro­du­se de aceas­tă catas­tro­fă sunt exact în zona unde locu­iesc fra­ții noștri.

Recent am pri­mit ves­tea că mulți din­tre fra­ții noș­tri și-au pier­dut locu­in­țe­le. Trebuie să acțio­năm pen­tru a aju­ta aces­tor frați să depă­șeas­că acest dez­as­tru. Ei au nevo­ie urgen­tă de a fi apro­vi­zio­nați cu apă pota­bi­lă, hra­nă, măsuri de igie­nă pre­ven­ti­ve și aju­tor pen­tru recon­stru­i­rea locu­in­țe­lor. Impactul pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te a fost într-ade­văr devastator.

Mai jos cităm din comu­ni­ca­tul pe care toc­mai l‑am pri­mit din India de Nord:

„Deși pro­fe­ți­i­le Bibliei vor­besc des­pre dez­as­tre natu­ra­le și apa­ri­ția cutre­mu­re­lor, noi sun­tem întris­tați dato­ri­tă recen­tu­lui cutre­mur din Nepal cu mag­ni­tu­di­nea de 7,8 sau 8,1 și a seri­i­lor de replici care au șocat întrea­ga națiu­ne a Nepalului în care se cre­de că au murit pes­te 6.100 de per­soa­ne, con­form date­lor dis­po­ni­bi­le la 29 apri­lie 2015. Numărul mor­ți­lor creș­te cu fie­ca­re oră. Acesta a fost cu mult mai puter­nic decât cutre­mu­rul care a rui­nat Haiti în 2010. Replici majo­re a căror mag­ni­tu­di­ne a fost de 6,7 gra­de au avut loc în mod repe­tat. Acesta este un eve­ni­ment catas­tro­fal de pro­por­ții. Probabil în jur de 15.000 de per­soa­ne vor fi murit în cutre­mu­rul devas­ta­tor. Oamenii sunt în mare dure­re și panică.

Noi am încer­cat luăm legă­tu­ra cu popo­rul nos­tru în Nepal. Nu am putut ajun­ge la ei nici prin mobil, nici prin ema­il. Ca urma­re am tri­mis mem­brii noș­tri și volun­tari să se gră­beas­că la fața locului.

Multe din case­le de pe dea­luri s‑au dărâ­mat și răni­ții sunt într‑o situ­a­ție rea. Câteva alu­ne­cări de teren au blo­cat dru­mul de acces spre aces­te zone. În ciu­da vre­mii reci și plo­ioa­se, oameni din întrea­ga țară dorm afa­ră sau în mașini deo­a­re­ce se tem de replici.

Am tri­mis o echi­pă care să aju­te la fur­ni­za­rea nevo­i­lor de bază cum ar fi hra­nă (pro­du­se nepe­ri­sa­bi­le), apă pota­bi­lă, pături, cor­turi, saci de dor­mit, lan­ter­ne, mate­ri­a­le sani­ta­re și de prim aju­tor, medi­ca­men­te de urgen­ță (cum ar fi: canu­le IV, seturi picu­ra­re IV, elas­to­plast, leu­co­plast, ate­le, mula­je, gips, mănuși, ban­da­je și pan­sa­men­te) și ne-am ală­tu­rat ope­ra­țiu­ni­lor de sal­va­re care sunt efec­tu­a­te de orga­ni­za­ți­i­le inter­națio­na­le. Județul Sindhupalchok, unde sunt majo­ri­ta­tea mem­bri­lor, a sufe­rit o dis­tru­ge­re tota­lă și toa­te case­le au fost dărâ­ma­te. Gorkha este un alt județ unde avem mem­brii – un loc unde echi­pe­le de sal­va­re nu au putut ajun­ge. Vă vom ține la curent oda­tă ce echi­pe­le ajung aco­lo. Aeroportul Kathmandu a fost închis pen­tru câte­va zile.

Va fi nevo­ie de mult timp și mul­te resur­se pen­tru a rea­du­ce popo­rul nos­tru la nor­mal. Ei au nevo­ie de rugă­ciu­ni­le, aju­to­rul și spri­ji­nul nos­tru pen­tru a‑și reve­ni în urma efec­te­lor cutremurului.“

În ciu­da lip­sei infor­ma­ți­i­lor exac­te des­pre mări­mea pagu­be­lor mate­ri­a­le cau­za­te de cutre­mur, Departamentul de Binefacere a orga­ni­zat ime­di­at fon­duri și per­so­nal însăr­ci­nat pen­tru a acor­da asis­ten­ță și pen­tru a se anga­ja în ser­vi­ci­ul de aju­to­ra­re a vic­ti­me­lor. Totuși acum rea­li­zăm că ceea ce am dat nu este de ajuns. Avem nevo­ie de mai mult — mult mai mult!

Tu poți aju­ta făcând dife­ren­ța prin dona­ții fie mici sau mari după posi­bi­li­tă­ți­le care le ai. Persoanele rezi­den­te în Statele Unite pot face dona­ți­i­le deduc­ti­bi­le. Conferința Generală asi­gu­ră că 100% dona­ți­i­le vor mer­ge direct în aju­ta­rea vic­ti­me­lor și a fami­li­i­lor lor.

Vă rugăm să tri­mi­teți Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale dona­ți­i­le care con­si­de­rați că sunt potri­vi­te pen­tru a‑i aju­ta pe fra­ții noș­tri devas­tați, suro­ri­le, copi­ii, fami­lii întregi, și pe alții loviți de ace­eași cala­mi­ta­te. Vă rugăm să tri­mi­teți cecuri plăti­bi­le la Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, World Disaster Relief Fund, 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019, USA.

Vă rugăm să spe­ci­fi­cați pe cecul vos­tru că doriți ca dona­ția să mear­gă la Nepal Relief.

Sunt două posibilități pentru donații:

  1. Trimiteți prin poș­tă un cec plăti­bil la adre­sa: Seventh Day Adventist General Conference 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019
  2. Donații cu PayPal: Nepal Relief

Fratele vos­tru în Hristos,
D. Sureshkumar, Departamentul de Binefacere al Conferinței Generale