Seminar cu instructorii pentru copii la Făgăraș, 4–6 septembrie 2009

În peri­oa­da 4 — 6 sep­tem­brie 2009 va avea loc la Făgăraș semi­na­rul „Educația — pre­gă­ti­re pen­tru via­ță și veșnicie“.
Dacă ești instruc­tor al Școlii de Sabat pen­tru copii sau îți pla­ce să lucrezi cu copi­ii, ești invi­tat să par­ti­cipi la acest semi­nar. Adu cu tine și mate­ri­a­le­le didac­ti­ce pe care le folo­sești pen­tru a împăr­tăși cu noi din expe­rien­ța ta.
Sunt asi­gu­ra­te caza­rea și masa, iar pro­gra­mul va înce­pe vineri, 4 sep­tem­brie, la ora 20.00.

Informatii:
0727300713 (Ela Silaghi)
0727300785 (Marian Sârbu)