Aer curat — decizia ta, seminar de sănătate

Aer curat - decizia ta, seminar de sănătate

Aer curat — deci­zia ta este slo­ga­nul sub care se des­fă­șoa­ră anul aces­ta „Săptămâna Mobilității Europene” între 16–22 septembrie.

La Făgăraș, pri­mă­ria ora­șu­lui în cola­bo­ra­re cu mai mulți par­te­neri, prin­tre care „Fundația Eden” și „Fundația Perspective”, au orga­ni­zat diver­se acti­vi­tăți de pro­mo­va­re a unui stil de via­ță sănătos.

În ziua de marți, 17 sep­tem­brie, între ore­le 10–14, la Fundația Culturală „Negru Vodă” au avut loc semi­na­rii de sănă­ta­te sus­ți­nu­te de doam­na Viorica Truța, con­sul­tant nutri­ți­o­nist, împre­u­nă cu o expo­zi­ție cu degus­ta­re de rețe­te culi­na­re vegan și pre­zen­ta­re a căr­ți­lor de sănă­ta­te și rețe­te culi­na­re ale edi­tu­rii „Păzitorul Adevărului”.

Pe pagi­na de face­bo­ok AZS-MR puteți acce­sa mai mul­te și un repor­taj video rea­li­zat la acest eve­ni­ment, alte sfa­turi pen­tru sănă­ta­te și albu­mul foto.

Aer curat — deci­zia ta, semi­nar de sănă­ta­te — Video