Absolvirea promoţiei 2007–2009 a Institutului Misionar Emanuel

Sâmbătă, 2 ianu­a­rie 2010 a avut loc absol­vi­rea pro­mo­ți­ei 2007–2009 a Institutului Misionar Emanuel. În pre­zen­ța fra­ți­lor D. Sureshkumar și P. Balbach, pre­șe­din­te­le și res­pec­tiv secre­ta­rul Conferinței Generale, pre­cum și a nume­ro­și­lor frați și surori din țară și stră­i­nă­ta­te, veniți să par­ti­ci­pe la adu­na­rea de tine­ret și la fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re, cei 37 de absol­venți au pre­zen­tat un pro­gram miș­că­tor, în care cân­tă­ri­le de cor au fost alter­na­te cu alo­cu­țiuni, poe­zii și expe­rien­țe din tim­pul școlii.
Plini de emo­ție și sen­ti­men­te oare­cum con­tra­dic­to­rii, în care bucu­ria absol­vi­rii era com­bi­na­tă cu regre­tul des­păr­ți­rii de colegi, de școa­lă și de cur­suri, absol­ven­ții aces­tei pro­mo­ții au mul­țu­mit lui Dumnezeu atât pen­tru învă­ță­tu­ri­le pri­mi­te și cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te, cât și pen­tru păr­tă­șia avu­tă în aceas­tă peri­oa­dă și pen­tru pri­e­te­ni­i­le înche­ga­te pen­tru tot res­tul vieții.
Și cole­gii lor din pro­mo­ția urmă­toa­re au regre­tat des­păr­ți­rea de fra­ții lor „mai mari”, luân­du-și rămas bun de la ei cu o floa­re și un mic cadou care să le rea­min­teas­că de momen­te­le fru­moa­se petre­cu­te împreună.
În final a avut loc pre­da­rea sim­bo­li­că a che­ii către tână­ra gene­ra­ție de învă­ță­cei, aceștia urân­du-le „vete­ra­ni­lor” bine­cu­vân­ta­rea și călă­u­zi­rea lui Dumnezeu în toa­te acti­vi­tă­ți­le lor misio­na­re spre sla­va Numelui Său.
Emoționant a fost și momen­tul în care întrea­ga asis­ten­ță s‑a anga­jat să se roa­ge pen­tru izbân­da efor­tu­ri­lor tine­ri­lor misio­nari, pen­tru care acest sfâr­șit înseam­nă tot­o­da­tă și un înce­put, o nouă eta­pă a expe­rien­ței lor cu Dumnezeu.
Sperând ca expe­rien­ța și cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te pe toa­tă dura­ta stu­di­u­lui să facă din ei niș­te buni misio­nari pen­tru Domnul, fie­ca­re în locul în care-și va des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea, nu ne rămâ­ne decât să‑i pur­tăm mai depar­te în rugă­ciu­ni­le noas­tre, ca, prin aju­to­rul Domnului, mun­ca lor să fie una rodi­toa­re și încu­nu­na­tă de succes.