Noua promoţie a Institutului Misionar Emanuel, 6–16 august 2007

Din 6 până în 16 august s‑a des­fă­șu­rat pri­mul curs al noii gene­ra­ții a Institutului Misionar Emanuel din Făgăraș. Întrucât aceas­tă insti­tu­ție are ca obiec­tiv nu doar pre­gă­ti­rea de vii­tori lucră­tori biblici și pre­di­ca­tori, ci și edu­ca­rea reli­gi­oa­să a mem­bri­lor în gene­ral, un număr con­si­de­ra­bil de frați și surori, au ales să se înscrie la aces­te cur­suri în spe­ran­ța că prin cunoș­tin­țe­le dobân­di­te pe aceas­tă cale vor putea fi mai buni misio­nari pen­tru Dumnezeu. Le urăm suc­ces și dorim ca Domnul să‑i bine­cu­vân­te­ze, așa încât puse în prac­ti­că, lucru­ri­le învă­ța­te aici, să adu­că rod spre sla­va lui Dumnezeu.