Țintind spre veșnicie! — primul congres internațional de tineret din Franța

inv

Prin ha­rul lui Dumnezeu avem bu­cu­ria de a vă in­vita la pri­mul con­gres inter­națio­nal de tine­ret din Franța, în peri­oa­da 25 – 31 iulie 2016, orga­ni­zat de Departamentul de Tineret al Conferinței Generale în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret din Franța, sub gene­ri­cul: „Țintind spre veșnicie!”.

Acest eve­ni­ment va avea loc într-un cadru minu­nat, turis­tic, în apro­pi­e­rea gra­ni­ței cu Elveția, unde putem admi­ra fru­mu­se­țea natu­rii. De ase­me­nea, avem la dis­po­zi­ție o vari­e­ta­te de opțiuni unde putem soci­a­li­za și recrea pre­cum: sări­turi cu para­șu­ta și tiro­li­a­na, plim­bări cu tre­nu­le­țul și dru­me­ții monta­ne. (O lis­tă cu acti­vi­tă­ți­le recre­a­ti­ve posi­bi­le în acea zona o puteți găsi accesând web­si­te-ul lor: http://www.chatel.mobi/activities-leisures.html). Liderii vor orga­ni­za câte­va în func­ție de timp și de con­di­ți­i­le meteo.

Avem de­o­se­bita plă­cere să‑l avem în mij­lo­cul nos­tru pe fra­tele Radu Ioniță din ca­drul Departamentului de Tineret și pe fra­te­le Adrian Fînaru din cadrul Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale.

Pentru deta­lii în legă­tu­ră cu cos­tul tabe­rei, înscri­eri și alte infor­ma­ții, acce­sați: http://www.asjmr.ch/#!blank/x3afd

Nu rata șan­sa de a petre­ce o fru­moa­să săp­tămâ­nă cu per­soa­ne minu­na­te, luând par­te la nenu­mă­ra­te acti­vi­tăți împre­u­nă, și cu Dumnezeu învă­țând din Cuvântul Său. Confirmă-ți pre­zen­ța acum! Locurile sunt limitate.