Congres internațional de muzică sacră

Congres internațional de muzică sacră

Primul congres internațional de muzică sacră

Tematica: „Cântând cu spi­rit și înțe­le­ge­re” 1 Cor. 14:15 engl.

Dragi cân­tă­reți din Mișcarea de Reformă,

„Istoria cân­te­ce­lor din Biblie suge­rea­ză din bel­șug cum tre­bu­ie folo­si­te muzi­ca și cân­te­cul și care sunt avan­ta­je­le aces­to­ra. Muzica este ade­sea per­ver­ti­tă pen­tru a sluji sco­pu­ri­lor rău­lui și devi­ne ast­fel unul din­tre cei mai ade­me­ni­tori agenți ai ispi­tei. Folosită însă în mod corect, este un dar pre­ți­os de la Dumnezeu, menit să ridi­ce gân­du­ri­le către teme îna­l­te și nobi­le, să inspi­re și să îna­l­țe sufletul.

După cum copi­ii lui Israel, călă­to­rind prin pus­tie, își înve­se­leau pașii cu acor­du­ri­le cân­tă­ri­lor sfin­te, tot așa îi îndeam­nă Dumnezeu pe copi­ii Săi de astăzi să adu­că bucu­rie în pere­gri­na­rea lor prin aceas­tă via­ță. Nu exis­tă decât puți­ne mij­loa­ce mai efi­cien­te pen­tru fixa­rea cuvin­te­lor Sale în memo­rie, în afa­ră de repe­ta­rea lor prin cân­ta­re. Și o ase­me­nea cân­ta­re are o pute­re minu­na­tă. Puterea de a supu­ne firi­le aspre și necul­ti­va­te; pute­rea de a învi­o­ra gân­di­rea și de a trezi com­pa­siu­nea, de a pro­mo­va armo­nia în acțiu­ne și de a izgo­ni tris­te­țea și pre­sen­ti­men­te­le sum­bre care nimi­cesc cura­jul și slă­besc puterile.

Este unul din mij­loa­ce­le cele mai efi­cien­te de a impre­sio­na ini­ma cu ade­vă­rul spi­ri­tu­al. Cât de ade­sea i se întâm­plă sufle­tu­lui sufo­cat și gata să se lase pra­dă dez­nă­dej­dii ca memo­ria să regă­seas­că vre­un cuvânt de-al lui Dumnezeu — demult uita­ta pova­ră a vre­u­nui cân­tec din copi­lă­rie, iar ispi­te­le își pierd pute­rea, via­ța capă­tă un nou înțe­les și un nou scop, și cura­jul și bucu­ria sunt împăr­tă­și­te și altor suflete!

Nu ar tre­bui să se piar­dă din vede­re nici­o­da­tă valoa­rea cân­te­cu­lui ca mij­loc de edu­ca­ție. Să se audă cân­te­ce în fami­lie, din cele gin­ga­șe și cura­te, și atunci vor fi mai puți­ne cuvin­te de cri­ti­că și mai mul­te de voio­șie, spe­ran­ță și bucu­rie. Să se audă cân­te­ce la școa­lă, și ele­vii vor fi aduși mai aproa­pe de Dumnezeu, de pro­fe­so­rii lor, mai aproa­pe unul de altul.

Ca par­te a ser­vi­ci­u­lui divin, cân­tă­rea este tot atât de mult un act de închi­na­re pre­cum este rugă­ciu­nea. Și într-ade­văr, mul­te cân­tări sunt rugă­ciuni. Dacă este învă­țat să-și dea sea­ma de aceas­ta, copi­lul se va gân­di mai mult la sen­sul cuvin­te­lor pe care le cân­tă și va fi mai malea­bil sub pute­rea acestora.

În timp ce Răscumpărătorul nos­tru ne duce către pra­gul veș­ni­ci­ei, care stră­lu­ceș­te de sla­va lui Dumnezeu, putem recu­noaș­te subiec­te­le de lau­dă și recu­noș­tin­ță care vin de la corul ceresc ce încon­joa­ră tro­nul; iar când eco­ul cân­te­cu­lui înge­resc este deș­tep­tat în cămi­ne­le noas­tre pămân­tești, ini­mi­le vor fi atra­se mai mult de cân­tă­re­ții cerești. Părtășia cu cerul înce­pe pe pământ. Aici deprin­dem tona­li­ta­tea lau­dei lui.” Educația 167, 168 engl.

Considerând para­gra­fe­le inspi­ra­te de mai sus, Uniunea de Vest a Statelor Unite ale Americii, are o plă­ce­re deo­se­bi­tă să invi­te pe toți cân­tă­re­ții din Mișcarea de Reformă, din toa­tă lumea, să par­ti­ci­pe la pri­mul con­gres inter­națio­nal de muzi­că sacră, care va avea loc în ora­șul Folsom, California. Acest con­gres se va des­fă­șu­ra în zile­le de 20–23 august 2015 doar cu două săp­tămâni îna­in­tea întru­ni­ri­lor publi­ce ale celei dea 22‑a Sesiuni a Conferinței Generale. Aceste întru­niri, publi­ce ale Conferinței Generale, după cum bine se știe, vor avea loc în zile­le de 10–12 Septembrie, 2015. Prin urma­re, va invi­tăm, ca în dru­mul dum­ne­a­voas­tră către Virginia, să popo­siți în California și să par­ti­ci­pați la unic eve­ni­ment în Mișcarea de Reformă.

Deci, toa­te ansam­blu­ri­le cora­le (de tine­ret și adulți), gru­pu­ri­le voca­le (mas­culi­ne, femi­ni­ne sau mix­te) sunt invi­ta­te să ni se ală­tu­re, în acest con­gres măreț, pen­tru a încer­ca să fim eco­ul imnu­ri­lor înge­rești, pen­tru ca în felul aces­ta să adu­cem fie­ca­re fiin­ță pre­zen­tă cât mai aproa­pe posi­bil de cân­tă­re­ții cerești.

În peri­oa­da de 17 până pe 24 August, 2015, cre­din­cio­șii noș­tri, din zona Sacramento, California, vor fi foar­te bucu­roși să ofe­re tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor și vizi­ta­to­ri­lor, caza­re, mân­ca­re și trans­port local.

Va rugăm să va strân­geți gru­pu­ri­le, rugați-vă pen­tru acest obiec­tiv, dis­cu­tați împre­u­nă, deci­deți pozi­tiv și înre­gis­trați-vă îna­in­te de 31 mai 2015.

Pentru înscri­eri și mai mul­te infor­ma­ții va rugăm să vizi­tați peri­o­dic pagi­na web www.icsmusic.org sau să‑l con­tac­tați pe fra­te­le Iulian Uțupanu la urmă­toa­rea adre­să de ema­il: .

Va aștep­tăm cu drag!

Prezentare video de la tabă­ra de muzi­că cu clip-ul fra­te­lui Iulian Uțupanu: