Apel la studiu, revigorare și reformă

Iubiţi fra­ţi din toa­tă lumea,

Calde salu­tări cre­ş­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Inspiraţiei: „Nu ne vei revi­go­ra din nou: ca popo­rul Tău să se poa­tă bucu­ra în Tine? Arată-ne îndu­ra­rea Ta, o Doamne, şi dă-ne mân­tu­i­rea Ta.” Psalmii 85:6,7.

Apel la studiu, revigorare și reformă

„O revi­go­ra­re a ade­vă­ra­tei evla­vii între noi este cea mai mare şi cea mai urgen­tă din­tre toa­te nevo­i­le noas­tre. A cău­ta aceas­ta ar tre­bui să fie pri­ma noas­tră lucra­re.” Review and Herald, 22 mar­tie, 1887.

„A sosit tim­pul ca o teme­i­ni­că lucra­re de refor­mă să aibă loc. Când înce­pe aceas­tă refor­mă, spi­ri­tul rugă­ciu­nii va moti­va fie­ca­re cre­din­cios şi va înde­păr­ta din bise­ri­că spi­ri­tul discor­di­ei şi al cer­tei.” Testimonies, vol. 8, pg. 251.

Când ne facem o seri­oa­să cer­ce­ta­re de sine, ajun­gem la con­clu­zia că ade­vă­ra­ta revi­go­ra­re a evla­vi­ei de la înce­put tre­bu­ie să aibă loc între noi ca indi­vizi, fami­lii şi biserică.

Dacă sun­tem seri­oşi cu pri­vi­re la împli­ni­rea îna­l­tei che­mări de Adventişti de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă ca popor la nivel mondi­al, nu vedem nici o altă opţiu­ne decât să‑L cău­tăm pe Domnul din toa­tă ini­ma noas­tră, aşa încât să putem fi bote­za­ţi cu Duhul Sfânt ca în ziua cinci­ze­ci­mii, pen­tru a câş­ti­ga sufle­te pen­tru Împărăţia lui Dumnezeu şi a fi instru­men­te în mâna lui Dumnezeu pen­tru a înche­ia lucra­rea Lui pe pământ.

Când stu­di­em car­tea lui Ioel găsim o lis­tă de fap­te refe­ri­toa­re la ade­vă­ra­ta sta­re a popo­ru­lui lui Dumnezeu şi marea nevo­ie a unei ade­vă­ra­te refor­me între noi.

În Ioel 1:1–12, pro­fe­tul des­crie sta­rea teri­bi­lă a naţiu­nii lui Israel, care a rezul­tat din des­păr­ți­rea lor de Domnul. Apoi, în ver­se­te­le 13 şi 14 este scris cel din­tâi apel din par­tea Domnului: „Încingeţi-vă şi plân­geţi, voi pre­o­ţi­lor: boci­ţi-vă voi, slu­ji­tori ai alta­ru­lui: veni­ţi, cul­ca­ţi-vă toa­tă noap­tea îmbră­ca­ţi în sac, voi slu­ji­tori ai Dumnezeului meu. „Sfinţiţi un post, con­vo­ca­ţi o adu­na­re solem­nă, strân­geţi pe bătrâni [şi] pe toţi locu­i­to­rii ţării [în] casa Domnului Dumnezeului vos­tru şi stri­ga­ţi către Domnul.”

În capi­to­lul 2:12–18, Dumnezeu ne tri­mi­te un apel puter­nic de a ne întoar­ce la El şi bine­cu­vân­ta­rea ce rezul­tă din răs­pun­sul la che­ma­rea Lui iubi­toa­re: „Dar chiar acum, zice Domnul, întoar­ceţi-vă la Mine cu toa­tă ini­ma, cu post, cu plân­set şi bocet!“

Sfâşiaţi-vă ini­mi­le, nu hai­ne­le, şi întoar­ceţi-vă la Domnul Dumnezeul vos­tru. Căci El este milos­tiv şi plin de îndu­ra­re, înde­lung răb­dă­tor şi bogat în bună­ta­te şi‑I pare rău de rele­le pe care le trimite.

Cine ştie dacă nu Se va întoar­ce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o bine­cu­vân­ta­re, daruri de mân­ca­re şi jert­fe de bău­tu­ră pen­tru Domnul Dumnezeul vostru?

Sunaţi cu trâm­bi­ţa în Sion! Vestiţi un post, che­ma­ţi o adu­na­re de sărbătoare!

Strângeţi popo­rul, ţineţi o adu­na­re sfân­tă! Aduceţi pe bătrâni, strân­geţi copi­ii şi chiar prun­cii de la ţâţă! Să iasă mire­le din căma­ra lui şi mirea­sa din oda­ia ei!

Preoţii, slu­ji­to­rii Domnului, să plân­gă între tin­dă şi altar şi să zică: „Doamne, îndu­ră-Te de popo­rul Tău! Nu da de oca­ră moş­te­ni­rea Ta, n‑o face de batjo­cu­ra popoa­re­lor! Pentru ce să se zică prin­tre nea­muri: „Unde este Dumnezeul lor?“

Prima par­te a ape­lu­lui divin este adre­sa­tă pre­di­ca­to­ri­lor şi pre­o­ţi­lor. Şi este de înţe­les. Predicatorii sunt con­du­că­to­rii spi­ri­tu­ali desem­na­ţi ai popo­ru­lui şi ei ar tre­bui să dea un exem­plu bun tur­mei. Dumnezeu menţio­nea­ză bătrâ­nii, copi­ii, mire­le, mirea­sa şi aşa mai depar­te. Aceasta înseam­nă că este nevo­ie de o refor­mă temeinică.

Versetele 18 şi 19 din ace­la­şi capi­tol indi­că bine­cu­vân­tă­ri­le care urmea­ză revi­go­ră­rii şi reformei.

În ver­se­te­le 28 şi 29 găsim făgă­du­inţa Duhului Sfânt: „Şi se va întâm­pla după ace­ea, [că] Eu îmi voi revăr­sa Spiritul asu­pra ori­că­rei făp­turi, şi fiii voş­tri şi fii­ce­le voas­tre vor pro­feţi, bătrâ­nii voş­tri vor visa vise, tine­rii voş­tri vor avea viziuni: Chiar şi pes­te robi şi pes­te roa­be voi revăr­sa Spiritul Meu în zile­le acelea.”

„Dacă aceas­tă pro­feţie a lui Ioel şi‑a aflat împli­ni­rea parţi­a­lă în zile­le apos­to­li­lor, noi tră­im într-un timp când tre­bu­ie să fie mani­fes­ta­tă mai evi­dent popo­ru­lui lui Dumnezeu. El Îşi va revăr­sa Spiritul Său într-un ase­me­nea mod asu­pra popo­ru­lui Său, încât ei vor deve­ni o lumi­nă în mij­lo­cul întu­ne­ri­cu­lui moral; şi o mare lumi­nă va fi reflec­ta­tă în toa­te părţi­le pămân­tu­lui. O, dacă cre­dinţa noas­tră ar putea să fie cres­cu­tă, aşa încât Domnul să poa­tă lucra cu pute­re cu popo­rul Său.” 4BC 1175.

Iubiţi fra­ţi, tră­im într-un timp foar­te solemn din isto­ria bise­ri­cii noas­tre. Vremuri foar­te gre­le stau îna­in­tea popo­ru­lui lui Dumnezeu. Lucrarea de mij­lo­ci­re a lui Hristos în locul prea sfânt este aproa­pe ter­mi­na­tă şi sta­rea noas­tră spi­ri­tu­a­lă ca popor nu este cea mai bună îna­in­tea lui Dumnezeu. Avem cu ade­vă­rat nevo­ie de o pro­fun­dă revi­go­ra­re şi refor­mă în mij­lo­cul nos­tru, la toa­te nivelele.

Înţelegând că nici o ade­vă­ra­tă revi­go­ra­re şi refor­mă nu poa­te fi pros­pe­ră fără cuvân­tul lui Dumnezeu, reco­man­dăm tutu­ror mem­bri­lor noş­tri din toa­tă lumea un stu­diu pro­fund şi regu­lat al Bibliei şi al Spiritului Profeţiei. Adunări spe­ci­a­le de rugă­ciu­ne sunt de ase­me­nea reco­man­da­te cu toa­tă căl­du­ra. Acestea vor rezul­ta în efor­turi şi mai dedi­ca­te de a ajun­ge la sufle­te noi pen­tru împă­ră­ţia lui Dumnezeu. Dar lucra­rea tre­bu­ie să încea­pă cu pre­di­ca­to­rii şi în fami­li­i­le popo­ru­lui lui Dumnezeu.

Cu sigu­ranţă, Dumnezeu este mai mult decât dori­tor să-Şi bine­cu­vân­te­ze popo­rul când aceş­tia, pe de altă par­te, sunt de ase­me­nea dori­tori să înde­pli­neas­că ace­le con­di­ţii ce se găsesc în cuvân­tul lui Dumnezeu, aşa cum sunt ele expri­ma­te în 2 Cronici 7:14:

„Dacă popo­rul Meu, care este che­mat după nume­le meu, se va umili, se va ruga şi va cău­ta faţa Mea şi se va aba­te de la căi­le sale cele rele; atunci voi ascul­ta din cer şi le voi ier­ta păca­tul şi voi vin­de­ca ţara.”

Găsim aici în aces­te ver­se­te patru con­di­ţii şi trei făgă­du­inţe minunate:

Condiţii: 1. Dacă popo­rul lui Dumnezeu se va umili; Şi se va ruga; 3. Şi va cău­ta faţa Domnului din toa­tă ini­ma lor (Ieremia 29:13); 4. Şi se vor aba­te de la căi­le lor rele.

Făgăduinţe: 1. Îi voi ascul­ta din ceruri; 2. Le voi ier­ta păca­tul; 3. Le voi vin­de­ca ţara.

Trebuie să luăm aceas­tă nevo­ie de revi­go­ra­re şi refor­mă la modul seri­os şi dacă noi, prin harul lui Dumnezeu, Îl cău­tăm cu toa­tă ini­ma, cu sigu­ranţă că El va fi găsit.

„Căutaţi pe Domnul câtă vre­me se poa­te găsi, chemaţi‑L câtă vre­me este aproa­pe: să se lase cel rău de calea lui şi cel nedrept de gân­du­ri­le lui: să se întoar­că la Domnul şi El va avea milă de el; şi la Dumnezeul nos­tru, căci El va ier­ta din abu­n­denţă.” Isaia 55:6,7.

Fie ca Duhul Sfânt să‑i inspi­re pe con­du­că­to­rii noş­tri la toa­te nive­le­le să fie impli­ca­ţi în pre­gă­ti­rea unui popor care va sta pre­gă­tit pen­tru ulti­me­le eve­ni­men­te şi a doua veni­re a Domnului şi Mântuitorului nos­tru Isus Hristos!

Dorim să vă infor­măm, fra­ţi­lor, că vom adă­u­ga la pagi­na web a Conferinţei Generale pla­nul de citi­re a Bibliei şi a seri­ei „Marea Controversă” pen­tru 2014. Vă rugăm acce­sa­ţi link-ul: www.sdarm.org/readingplan

Cu salu­tări cor­di­a­le, în dra­gos­tea lui Isus,

Davi P. Silva