Tabăra Prieteniei — Campus Porumbacu. 16–19 februarie 2012

„Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine!” (Rut 1:16 pp).

Te-ai sim­țit ade­sea încon­ju­rat de „pri­e­te­ni” și totuși sin­gur? Ai avut momen­te în via­ță în care ți-ai dorit să fie cine­va care să stă­ru­ias­că: „Facă-mi Domnul ce‑o vrea, dar nimic nu mă va des­păr­ți de tine!” (Rut 1:17 up). Îți dorești un ast­fel de pri­e­ten? Vino la Tabăra Prieteniei să legi pri­e­te­nii statornice!
„Cei doi pri­e­te­ni s‑au îmbră­ți­șat și au plâns împre­u­nă (…). Du-te în pace, acum când am jurat amân­doi, în Numele Domnului,  zicând: ‘Domnul să fie pe vecie între mine și tine!’ (1 Samuel 20:41 pm, 42 pp).
Ai tre­cut prin momen­te gre­le în care te-ai des­păr­țit de cel mai bun pri­e­ten? Vino la Tabăra Prieteniei și vei simți că nu ești sin­gur! Și cine știe dacă nu-ți vei reîn­tâl­ni chiar aici pri­e­te­nul cel mai bun?
„Nicidecum n‑am sa te las, cu nici un chip nu te voi pără­si!” (Evrei 13:5 up).
Încă nu‑L cunoști? El e Prietenul cel mai apro­pi­at de sufle­tul tău. Tot El e Cel ce lea­gă pri­e­te­nii între noi, oame­nii. Tot nu‑L cunoști? Vino la Tabăra Prieteniei să Îl întâl­nim și să poves­tim cu El!
Din program:
Deschiderea tabe­rei: 16 febru­a­rie (ora 20.00). Cei care rămân la tabă­ră toa­tă peri­oa­da, vor pri­mi caza­re și masă gra­tu­it pen­tru pri­ma zi.
Abordarea teme­lor: din per­spec­ti­vă reli­gi­oa­să și medicală.
Organizare de ieșiri la zăpa­dă: schi, săniuș și alte acti­vi­tăți sportive.
Recomandăm echi­pa­ment adecvat.
Prețul pen­tru toa­tă peri­oa­da: 120 RON (inclu­de caza­re și masă).
Înscrieri: fr. Muntean Cornel – 0722 381 792.
Încheierea tabe­rei: 19 febru­a­rie (în jurul amiezii).

De ce stai încă sin­gur într‑o lume în care toți își doresc ace­lași lucru: să des­co­pe­re pri­e­te­ni ade­vă­rați, să ofe­re o pri­e­te­nie ade­vă­ra­tă? Vino la tabă­ră, ofe­ră pri­e­te­nia ta și atunci te vei putea bucu­ra de pri­e­te­nia lor!

Toți cei dori­tori să par­ti­ci­pe la tabă­ră sunt rugați să se înscrie până cel târ­ziu marți, 14 febru­a­rie, la tel. 0722381790 (Fr. Cornel Muntean) așa încât să avem infor­ma­ți­i­le nece­sa­re în vede­rea apro­vi­zio­nă­rii și pre­gă­ti­rii mâncării.

Participarea la tabă­ră impli­că accep­ta­rea și con­for­ma­rea la REGULAMENTUL TABEREI.

Prietenii tăi te așteaptă!