În atenția membrilor și prietenilor bisericii noastre

„Lăudaţi pe Domnul! Voi lău­da pe Domnul din toa­tă ini­ma mea, în tovă­ră­şia oame­ni­lor fără pri­ha­nă şi în adu­na­re.” (Psalmii 111:1).

 

Stimați frați,

 

Așa cum sun­teți deja obiș­nu­iți ca la fie­ca­re doi ani să fie orga­ni­za­te sesiuni de dele­gați pen­tru reor­ga­ni­za­rea con­fe­rin­țe­lor, pre­cum și adu­nări spi­ri­tu­a­le, în anul 2020 vor avea loc ast­fel de eve­ni­men­te, după cum urmează:

 

  • Conferința Muntenia – 5–6 apri­lie 2020, în Bucov, jude­țul Prahova
  • Conferința Moldova – 12–13 apri­lie 2020, în Budăi, jude­țul Iași
  • Conferința Oltenia – 26–27 apri­lie 2020, în Craiova, jude­țul Dolj
  • Conferința Ardealul de Sud – 31 mai – 1 iunie 2020, în Făgăraș, jude­țul Brașov
  • Conferința Ardealul de Nord – 21–22 iunie 2020, în Cluj-Napoca, jude­țul Cluj
  • Conferința Banat – 5–6 iulie 2020, în Lugoj, jude­țul Timiș.

 

În pri­ma zi din fie­ca­re peri­oa­dă va avea loc o adu­na­re spi­ri­tu­a­lă la care pot par­ti­ci­pa toți cei interesați.

 

Cea de a doua zi este des­ti­na­tă lucră­ri­lor sesiu­nii de dele­gați, pen­tru fie­ca­re conferință.

 

Reorganizarea Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă va avea loc în peri­oa­da 16–17 august 2020, la Campusul bise­ri­cii noas­tre din Porumbacu de Sus, jude­țul Sibiu.

 

 

„Fiecare mem­bru al comu­ni­tă­ții are un vot în ale­ge­rea slu­j­ba­și­lor comu­ni­tă­ții. Comunitatea îi ale­ge pe slu­j­ba­șii Conferinței loca­le. Delegații aleși de Conferințele loca­le îi aleg pe slu­j­ba­șii Uniunilor de Conferințe, iar dele­ga­ții aleși de Uniunile de Conferințe îi aleg pe slu­j­ba­șii Conferinței Generale. Prin aran­ja­men­tul aces­ta, fie­ca­re Conferință, fie­ca­re insti­tu­ție, fie­ca­re comu­ni­ta­te și fie­ca­re indi­vid, fie direct, fie prin repre­zen­tanți, are un vot în ale­ge­rea băr­ba­ți­lor care poar­tă răs­pun­de­rea prin­ci­pa­lă la Conferința Generală.” – Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te, vol. 8, p. 236.

 

„Dumnezeu ar lucra cu pute­re pen­tru popo­rul Său astăzi, dacă el s‑ar așe­za pe deplin sub călă­u­zi­rea Sa. Credincioșii au nevo­ie de locu­i­rea fără înce­ta­re a Duhului Sfânt în ei. Dacă ar fi mai mul­tă rugă­ciu­ne în con­si­li­i­le ace­lo­ra care poar­tă răs­pun­deri, mai mul­tă sme­re­nie a ini­mii îna­in­tea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai abu­n­den­te ale con­du­ce­rii divi­ne și lucra­rea noas­tră ar face un pro­gres rapid.”  — Idem, p. 238.