Tabără pentru tineri la Bicaz, 11–13 septembrie 2009

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Moldova, vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra ce va avea loc în peri­oa­da 11–13 sep­tem­brie, cu gene­ri­cul “Alerg spre țintă”.
Am ales ca loc minu­nat de caza­re hote­lul Adora situ­at în apro­pi­e­re de Cheile Bicazului, ce sunt for­ma­te de o vale foar­te îngus­tă, cu pereți îna­lți, stânci izo­la­te și cas­ca­de. Regiunea Lacul Roșu și Cheile Bicazului sunt de o fru­mu­se­țe neegalată.
Cu sigu­ran­ță acest loc va oferi tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor liniș­tea și bucu­ria aștep­ta­tă și tot­o­da­tă dorin­ța de‑a aler­ga pen­tru obți­ne­rea celui mai fru­mos premiu.

Printre alte acti­vi­tăți amintim:
— un pro­gram muzi­cal, expe­rien­țe, con­curs biblic, amin­tind câști­gă­to­ri­lor con­cur­su­lui ante­ri­or, că vor pri­mi pre­mi­i­le promise.
— pro­gram inte­rac­tiv pe tema: „Criterii în ale­ge­rea par­te­ne­ru­lui în vede­rea unei căs­ni­cii fericite”
— în func­ție de vre­me și opțiu­ni­le par­ti­ci­pan­ți­lor vom inclu­de o excu­se în natu­ră și alte surprize.

Cazarea: Hotel Adora; prețuri:
— apar­ta­ment cu 2 came­re (4 locuri) — 200 ron/noapte
— apar­ta­ment cu 3 came­re (6 locuri) — 250 ron/noapte
— garo­nie­ră (2 locuri) — 100 ron/noapte

+ fie­ca­re apar­ta­ment dis­pu­ne de baie și bucă­tă­rie pro­prie (com­plet uti­la­tă); fie­ca­re gar­so­nie­ră dis­pu­ne de baie pro­prie și frigider.
+ copii pot dormi gra­tu­it împre­u­nă cu părinții.
+ în fie­ca­re apar­ta­ment sau gar­so­nie­ră m‑ai pot dormi supli­men­tar una sau două persoane.
+ con­di­ții excelente!

Alte infor­ma­ții:
— moda­li­tăți de acces: din Piatra Neamț spre Bicaz, din Bicaz se urmea­ză indi­ca­to­rul spre Lacul Roșu întâl­nind pe par­tea stân­gă după apro­xi­ma­tiv 2km hote­lul Adora.
— amin­tim că soa­re­le apu­ne la 19:33 și pen­tru a întâm­pi­na Sabatul în liniș­te, rugăm toți par­ti­ci­pan­ții să ajun­gă până la ora 18:00 în vede­rea cazării.
— pen­tru rezer­vări și alte infor­ma­ții sun­teți aștep­tați să sunați la nr. de tel: 0766334452 (Lucian Condrache) sau e‑mail:

„Sociabilitatea creș­ti­nă este în gene­ral prea puțin cul­ti­va­tă în popo­rul lui Dumnezeu… Cei care se închid în ei înșiși, care nu vor să iasă din aceas­tă sta­re și să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru alții, prin aso­ci­eri pri­e­te­noa­se, pierd mul­te bine­cu­vân­tări; căci prin legă­turi reci­pro­ce min­ți­le se ascund, se rafi­nea­ză; prin rela­ții soci­a­le se for­mea­ză cunoș­tin­țe și pri­e­te­nii care au ca urma­re o uni­ta­te în ini­mă și o atmosfe­ră de iubi­re, care este plă­cu­tă în ochii cerului.”

NU UITA! ANUNȚĂ FRAȚII ȘI PRIETENII TĂI!

Vă aștep­tăm!