Tabără de tineret la Izvoare, 23–25 octombrie 2009

„Cei înte­lepti vor stră­luci ca stra­lu­ci­rea ceru­lui și cei ce vor învă­ța pe mulți să umble în nepri­hă­ni­re vor stră­luci ca ste­le­le, în veac și în veci de veci“. Daniel 12:3

OAMENI TARI ÎN VREMURI DE RESTRIȘTE

Motivați de acest ver­set și având în min­te acest gene­ric, toți cei care doresc, pot să par­ti­ci­pe la o Tabără de Tineret orga­ni­za­tă în Conferința Ardealul de Nord, între 23 și 25 Octombrie 2009.
Locul ales pen­tru aceas­tă întru­ni­re este caba­na Brazi, din sta­țiu­nea Izvoare, jude­țul Maramureș. Aceasta se află la dis­tan­ța de 25 kilo­me­tri de muni­ci­pi­ul Baia-Mare, în direc­ția Firiza.
În ceea ce pri­veș­te con­di­ți­i­le de caza­re, aces­tea vor fi asi­gu­ra­te în came­re cu două și res­pec­tiv 3 paturi, la pre­țul de 30 RON/pat/noapte.
Cei care aleg sa par­ti­ci­pe la aceas­tă tabă­ră, sunt rugați să își anun­țe aceas­tă inten­ție pană cel târ­ziu la data de 15 Octombrie 2009.
Informații supli­men­ta­re și garan­ta­rea înscri­e­rii se poa­te anun­ța până la data sta­bi­li­tă la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100051 — Bora Gabriel și 0720100094 — Ulici Gheorghe.

VA AȘTEPTĂM CU DRAG!