Tabără misionară !

26610321_2044052105842780_866544603_oDragi tineri din Conferința Ardealul de Nord și nu numai, Departamentul Misionar în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, orga­ni­zea­ză o tabă­ră misio­na­ră la care vă invi­tă să par­ti­ci­pați, în peri­oa­da 4–8 Februarie 2018, în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ții Bistrița.

Această tabă­ră are ca obiec­tiv prin­ci­pal des­fa­șu­ra­rea de acti­vi­tăți misio­na­re de dis­tri­bu­i­re de lite­ra­tu­ră în loca­li­ta­tea Mijlocenii Bârgăului (15 km de Bistrița spre Vatra Dornei), unde va fi și caza­rea, și de ase­me­nea în împre­ju­ri­mi­le aces­tei loca­li­tăți. Vom avea și momen­te fru­moa­se de păr­tă­șie prin închi­na­re, lau­dă, împăr­tă­și­rea expe­rien­țe­lor etc. Cazarea și masa vor fi asi­gu­ra­te din par­tea Conferinței. Dorim ca tine­rii par­ti­ci­panți să dove­deas­că seri­o­zi­ta­te, impli­ca­re și spi­rit misio­nar în acti­vi­tă­ți­le organizate!

Pentru mai mul­te infor­ma­ții și înscri­eri sunați la: • 0720/100089- Neluțu Dărămuș • 0727/300764- Viorel Birta