Tabără misionară — Porumbacu

IMG_6201Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem un timp minu­nat împre­u­nă în tabă­ra misio­na­ră care s‑a des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu în peri­oa­da 13–15 octom­brie. Au fost momen­te de păr­tă­șie, stu­dii pe teme medi­ca­le și spi­ri­tu­a­le, momen­te de rugă­ciu­ne și lau­dă, demon­stra­ții prac­ti­ce în bucă­tă­rie un timp minu­nat de rela­xa­re si reîn­vi­o­ra­re fizi­că și spi­ri­tu­a­lă. La aceas­tă tabă­ră au par­ti­ci­pat un număr de apro­xi­ma­tiv 40 de per­soa­ne, majo­ri­ta­tea aces­to­ra fiind din afa­ra bise­ri­cii. Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru bucu­ria ofe­ri­ta cu pri­le­jul aces­tor tabe­re, bucu­rie dove­di­tă și prin dorin­ța comu­na a par­ti­ci­pan­ți­lor ca ast­fel de oca­zii sa se repe­te mai des, de câte­va ori pe an.