Muzica și reforma protestantă

2017-10-08_085032

Salutări cre­ş­ti­ne cu Efeseni 5:19.

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă şi cu cân­tări duhov­ni­ceşti, şi cân­ta­ţi şi adu­ceţi din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului.

Sperăm ca aces­te rân­duri să vă găseas­că bucu­rân­du-vă din belşug de bine­cu­vân­tă­ri­le Domnului.
Scopul aces­tui anunț este de a pro­mo­va şi soli­ci­ta spri­ji­nul tutu­ror comu­ni­tă­ți­i­lor și gru­pe­lor pen­tru pro­iec­tul Muzica şi Reforma Protestantă, care va fi ţinut între 10–12 noiem­brie 2017 în bisericile
Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din întrea­ga lume.
Ţinând cont de fap­tul că în 2017 se ser­bea­ză a 500‑a ani­ver­sa­re a Reformei Protestante, Comitetul Muzical al Conferinţei Generale a dezvol­tat un pro­gram pen­tru a re-accen­tua impor­tanţa principiilor
isto­ri­ce care ar tre­bui să guver­ne­ze muzi­ca în închi­na­rea lui Dumnezeu:

  • Vineri sea­ra o temă spe­cia­lă inti­tu­la­tă “Muzica şi Reforma: Contextul Istoric”
  • Sabat dimi­nea­ţa: o temă spe­cia­lă pen­tru ora de Serviciu divin de închi­na­re, inti­tu­la­tă “Principii muzi­ca­le ale Reformei Protestante”,
  • Sabat după-ami­a­ză: un stu­diu spe­cial inti­tu­lat: “Imnologie: Luther si Bach”
  • Duminică sea­ra: o temă spe­cia­lă inti­tu­la­tă: “Muzica în Reforma Protestantă: De la Luther până astăzi”.

Aceste întâl­niri nu sunt meni­te doar pen­tru muzi­cieni, ci mai degra­bă pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te a Mişcării de Reformă, inclu­zând vizi­ta­to­rii şi per­soa­ne­le interesante—şi aceas­ta ar tre­bui să fie o oca­zie spe­cia­lă pen­tru păr­tă­şie cu muzi­că şi inte­ra­cţiu­ne între credincioşi.

În tim­pul luni­lor August, Septembrie şi Octombrie 2017, mate­ri­a­le­le nece­sa­re pen­tru acest eve­ni­ment vor
deve­ni dis­po­ni­bi­le prin Comitetul Muzical al CG la adre­sa music.sdarm.org:
• Poster informativ;
• Mesaje în for­mat text şi PowerPoint;
• Un ghid de stu­diu, Muzica şi Reforma Protestantă, atât în for­mat de broşu­ră, cât şi în format
PowerPoint. Unităţile sunt încu­ra­ja­te să tipă­reas­că broşu­ri­le şi să le dis­tri­bu­ie la sca­ră lar­gă între fraţi.
Pentru întâl­niri, evi­ta­ţi să citi­ţi tex­tul; con­du­că­to­rul stu­di­u­lui ar tre­bui mai degra­bă să stu­die­ze îna­in­te mate­ri­a­lul şi să îl pre­zin­te într-un mod dina­mic, interesant.
• Scurte video-uri cu pri­vi­re la acest subiect.
• Materiale audio cu muzi­că sacră din peri­oa­da Reformei Protestante.

Orice între­bări sau cla­ri­fi­cări nece­sa­re vor fi com­mu­ni­ca­te prin ema­il la adre­sa .

Este dorinţa noas­tră sin­ce­ră ca pro­iec­tul Muzica şi Reforma Protestantă să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru muzi­cie­nii din Mişcarea de Reformă şi pen­tru bise­ri­ca noas­tră în general.

În Hristos,
Eli Tenorio — Secretar CG
Marcos Pedrazas — Director al Comitetului Muzical al CG

Corneliu Barbu — Coordonator Departamentul de Muzică din România
Oz Demis — Coordonator Departamentul de Muzică din România