Tabără internaţională de tineret în Croaţia, 18–24 august 2008

Pentru peri­oa­da 18–24 august 2008 este pro­gra­ma­tă o întru­ni­re inter­națio­na­lă de tine­ret, care urmea­ză să se des­fă­șoa­re la Marusevec, în Croația, la care este aștep­tat să par­ti­ci­pe, prin­tre alții și fra­te­le Eli Tenorio da Silva, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale.

În para­lel cu Tabăra inter­națio­na­lă de tine­ret se va des­fă­șu­ra și Congresul Medical al AZSMR, care este des­ti­nat în prin­ci­pal pen­tru pro­fe­si­o­niști în dome­ni­ul sănă­tă­ții și pen­tru lucră­tori medi­cal-misio­nari, dar și pen­tru cei­lalți care sunt inte­re­sați în ches­tiuni de sănătate.

Toți cei dori­tori să par­ti­ci­pe sunt rugați să-și facă din timp rezervări.

Descărcați infor­ma­ții refe­ri­toa­re la cos­turi și for­mu­la­rul de înscri­e­re!

Informații supli­men­ta­re urmea­ză să fie publi­ca­te de către orga­ni­za­tori la adresele:

http://www.sdarm.org
http://www.rpasd.hr/2008iyc.html

Adresa de e‑mail pe care‑i puteți con­tac­ta pe orga­ni­za­tori este:

Informații cu pri­vi­re la posi­bi­li­tăți de călă­to­rie în grup orga­ni­zat puteți obține de la fr. Laurențiu Pintea la telefoanele:

0744–305689
0766–100364